Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja IV

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rada Gminy Chełmno
ROO.II/AW. 0052-IV/07


Protokół
z obrad
IV Sesji Rady Gminy Chełmno

W dniu 29 marca 2007 roku w godz. od 1000 do 13.30 w Urzędzie Miasta Chełmno, sala nr 4, odbyły się obrady IV Sesji Rady Gminy Chełmno.
W obradach udział wzięli:
Radni Rady Gminy w liczbie 15 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;
Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno;
Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;
Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;
Krzysztof Zawadziński – kier. Ref. RBG;
Edward Rączka – Radca Prawny;
Anna Woelke – protokolant

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński przywitał obecnych radnych i pracowników UG.

Przewodniczący przedstawił wniosek Wójta (Zał. Nr 1) o wykreślenie z porządku obrad pkt. 6 czyli uchwałę  w sprawie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę do porządku. Wynik głosowania: 12 „za”, 1 „wstrzymujący. Następnie, przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (zał. Nr 2). Do porządku nie zgłoszono uwag.

Ad. 2.
Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz  sprawozdania z ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Woelke. Do sprawozdania nie głoszono uwag. (Zał. Nr 3)

Ad. 3.
Interpelacje i zapytania.
P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje (zał. Nr 4). Nie zgłoszono uwag. P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania :
P. Szczęch prosi o ustawienie przy drodze koło P. Pachty słupków ostrzegawczych. Jest tam słaba widoczność, zwiększyło by to bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.
P. Szczęch prosi również o zamontowanie koszy na śmieci na przystankach autobusowych.
P. Szczęch zgłosiła, że na drodze w kierunku Małych Łunaw pojemniki do segregacji odpadów są źle ustawione. Zrobiło się w tym miejscu dzikie wysypisko. Pojemniki powinny być ustawione na terenie zabudowanym.
P. Wójt odpowiedział na 1) interpelację – kierowcy nie przestrzegają przepisów drogowych i zamontowanie słupków ostrzegawczych nic w tej sprawie nie będzie znaczyło. Odp. Na 3) interpelację – kosze do segregacji odpadów są ustawiane w takich miejscach w jakich zarządziła ich postawienie Rada Sołecka, więc Wójt nie może się w to wtrącać.
P. Szczęch spytała kiedy będzie robiona droga Podwiesk – Łunawy?
P. Szczęch spytała w jakiej kolejności będą wykonywane zadania z Odnowy Wsi?
P. Wójt odpowiedział na 4) interpelację – na drogi nie ma tyle pieniędzy ile potrzeba. Należy dokonywać wyborów, a w tej chwili priorytetem jest wodociąg.
P. Wójt odpowiedział na 5) interpelację – Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych będzie robiła objazd i ustali kolejność działań.
P. Jakubowski spytał czy zostały podjęte jakieś działania w związku z drogą w Klamrach?
P. Wójt odpowiedział, że obecnie jest poprawiany kosztorys.
P. Mikrut spytał co należy zrobić by wyciąć drzewa przy drodze gminnej?
P. Zawadziński odpowiedział, że pozwolenie na wycinkę takich drzew wystawia Starosta na wniosek urzędu gminy.
P. Urtnowski spytał kiedy w Kolnie będzie Internet? Niekoniecznie musi on być zakładany przez T.P. S.A.?
P. Wójt odpowiedział, że są podejmowane pewne działania w związku z siecią wojewódzką, ale to jest jeszcze w „powijakach”. Są rozważane różne możliwości, może uda się dostarczać Internet drogą radiową.
P. Kłos prosi by dowiedzieć się czy jest możliwość powiększenia obszarów ONW.
P. Janowska prosi by posprzątać okolice Nowejwsi, ponieważ leży wszędzie pełno folii, która pozostała po przedsiębiorstwie Pana Dorniaka. W miarę możliwości mogą to uprzątnąć pracownicy interwencyjni, ale należałoby również zwrócić uwagę P. Dorniakowi.
P. Urbański zgłosił, że śluza Ostrów Świecki – Łęg cieknie. W starorzeczu Wisły jest wysoka woda, przez co zalewa pola. Należy uszczelnić śluzę.
P. Pasiński prosi by naprawić kładkę w Ostrowiu Świeckim. Jest ona bardzo zniszczona i niebezpieczna.
P. Zawal prosi by zwrócić się do ARiMR by zaproszenia na szkolenia oraz informacje o szkoleniach przesyłali szybciej. W tej chwili są one wysyłane praktycznie na ostatnią chwilę i nie zawsze w takiej sytuacji można z nich skorzystać.
P. Orzech prosi o informację w sprawie śmieci nad jeziorem Starogrodzkim i dziur w drodze krajowej, które do chwili obecnej nie zostały zaklejone.

Ad. 4.
Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy Chełmno z działalności w okresie międzysesyjnym.
P. Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności (zał. Nr 5). Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
Następnie sprawozdania przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji:
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych – Krystyna Janowska.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – Krzysztof Madej;
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Zbigniew Kłos;
Do sprawozdań nie zgłoszono uwag.

Ad. 5.
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2006 rok (zał. Nr 6).
P. Skarbnik wyjaśniła, że jest to ostatnia zmiana. W zmianie tej zostały wprowadzone wszystkie ostatnie dotacje.
Dyskutowano nt. dróg.
P. Orzech powiedział, że jeśli droga Starogród Starogród. – Bieńkówka została przesunieta to powinna się znaleźć w inwestycjach na 2008 rok.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania: 14 „za” 1 „przeciw”.

Ad. 6.
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (zał. Nr 7)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków jest powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego. Zawiera normy prawne regulujące prawa i obowiązki podmiotu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. W porównaniu do poprzedniego regulaminu został on uaktualniony i poszerzony o gospodarkę ściekową.
P. Przewodniczący spytał o zawór antyskażeniowy.
P. Zawadziński odpowiedział, że jest to zawór zwrotny.
P. Urbański spytał czy jest możliwość sankcji dla „złodziei wody”, czy można to umieścić w regulaminie?
regulaminie. Wójt powiedział, ze niestety nie można tego umieścić w regulaminie.
Radca Prawny dodał, że kary za nielegalny pobór wody są zawarte w ustawie o poborze wody. Są to kary do 5 tys. zł.
P. Jakubowski pyta czy jest możliwość by założyć więcej wodomierzy głównych?
P. Wójt powiedział, że niestety są to za wysokie koszty.
P. Przewodniczący przedstawił uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 7.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/62/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku dot. zasad ustalania opłat za podłączenie przyłącza wodociągowego do istniejących urządzeń zaopatrzenia w wodę. (zał. Nr 8)
P. Zawadziński powiedział, że na dzień dzisiejszy w/w uchwała miałaby zastosowanie dla wodociągów położonych we wsiach, Kolno, Nowe Dobra, Ostrów Świecki, Górne Wymiary w 50% oraz Różowo i Klamry w 100%. Opłaty pobierane przy budowie wodociągów w Rożnowie i Klamrach wynosiły 600 zł za podłączenie do wodociągu jednego użytkownika. Biorąc pod uwagę obecny koszt wykonania przyłącza wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej pobieranie opłaty byłoby bezzasadne.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 10 „za”, 5 „przeciw”.

Ad. 8.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej ceny wody. (zał. Nr 9)
W związku z przeprowadzeniem analizy wydatków dotyczących produkcji, rozprowadzenia i sprzedaży wody za 2006 rok oraz analizy wydatków zaplanowanych na ten cel na 2007 rok należy zwiększyć cenę wody w celu zmniejszenia dopłat gminy do tego rodzaju działalności. Zaproponowana cena wody za 1m3 wody wynosi 1.75 zł (brutto z podatkiem VAT 7% 1.87 zł). Wzrost ceny do obecnie obowiązującej wynosi 20.64%, tak wysoki wzrost ceny wody spowodowany jest, nie podniesieniem ceny wody w 2006 roku oraz kosztami związanymi produkcją i eksploatacją wodociągów gminnych. Zarówno Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych jak i Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowały propozycję pozytywnie. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska proponuje cenę 1.64 netto za 1 m3.
P. Wójt poinformował, że obecnie gmina musi dokładać do wody ok. 80 tys. zł.
P. Urbański powiedział, że są nieścisłości między sprawozdaniem za 2006 rok, a materiałami które otrzymała komisja finansowa. Koszty można obniżyć przenosząc koszta osobowe do administracji. Zadał pytanie, czy rada chce obniżyć koszty produkcji czy zarabiać na wodzie?
Jeśli na się wszystko bilansować to cena wody powinna wynosić 2 zł.
P. Jakubowski nie zgadza się z tą opinią. Gmina nie powinna dopłacać do wody.
P. Skarbnik powiedziała, że nieścisłości wynikają z tego, że komisja otrzymała dane do końca marca a sprawozdanie jest do końca grudnia 2006 r.
P. Skarbnik dodała, że przepisy konkretnie regulują co wchodzi w skład ceny wody i nie można tego sztucznie zaniżać.
P. Wójt powiedział, że chciałby by w gminie były niskie podatki i cena wody ale realia przedstawiają się zupełnie inaczej.
P. Kłos powiedział, że OSP powinny zapisywać ile wody pobierają z hydrantów.
P. Orzech dodał, że niestety ale pobory wody przez OSP i płukania linii są nieuniknione.
Komisja rolna złożyła formalny wniosek o to by cena wody wynosiła 1.64 netto.
P. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania 8 „za”, 7 „przeciw”.

 

 

Ad. 9.
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych (zał. Nr 10)
Zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych organów samorządu terytorialnego wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala Rada Gminy, natomiast wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych.
Wójt Gminy Chełmno proponuje 5% wzrost płac obsługi szkół od stycznia 2007 r. co skutkuje zwiększeniem środków zaplanowanych w budżecie na wzrost wynagrodzeń obsługi szkół  o 2%.
Koniecznym jest również wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach pracowników GOPS-u i bibliotek wg tego systemu. Zmiany te zabezpieczą wzrost podwyżek płac o 3%.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 14 „za”, 1 „wstrzymujący”.

Ad. 10.
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  (zał. Nr 11)
W związku z wymogami art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustala się regulamin dotyczący szczegółowych zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2007.
Zmianie ulega wysokość dodatków do wynagrodzenia: dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas, wychowawców oddziału „O”, opiekuna stażu oraz dodatku za trudne warunki pracy. Wymienione składniki zostały powiększone o 5% czyli wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli zaplanowany w ustawie budżetowej na 2007 r. Kwota bazowa na 2006 r. to 1795,80, a planowana na 2007  r. to 1885.59.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 11.
Uchwała w sprawie zawiadomienia Skarbnik Gminy Chełmno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (zał. Nr 12)
Na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz.1832, Dz. U z 2007r Nr 25, poz. 162) Rada Gminy jest organem właściwym do powiadomienia  o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy oraz do przekazania w/w oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, stąd konieczność podjęcia w/w uchwały.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 12.
Uchwała w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Chełmno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.(zał. nr 13)
Na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz.1832, Dz. U z 2007r Nr 25, poz. 162) Rada Gminy jest organem właściwym do powiadomienia  o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy oraz do przekazania w/w oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, stąd konieczność podjęcia w/w uchwały.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 13.
Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Chełmno nieruchomości gruntowych położonych w Nowejwsi Chełmińskiej. (zał. Nr 14)
Urząd Gminy Chełmno w 1997 r. za zgodą właściciela Pana Wiesława Kotapki dokonał podziału gruntów w celu poszerzenia drogi stanowiącej własność Gminy Chełmno. Z uwagi na obciążenia, jakie znajdowały się w księdze wieczystej, prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości, nie było możliwe uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę. Obecnie z uwagi na brak obciążeń, istnieje możliwość uregulowania powyższego.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Wynik głosowania: 14 „za” na 14 obecnych podczas głosowania.

Ad. 14.
Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Chełmno nieruchomości gruntowych położonych w Nowejwsi Chełmińskiej. (zał. Nr 15)
Urząd Gminy Chełmno w 1997 r. za zgodą właściciela Pani Bogumiły Kosieńskiej  dokonał podziału gruntów w celu poszerzenia drogi stanowiącej własność Gminy Chełmno. Gruntami władała Pani Bogumiła Kosieńska, natomiast zgodnie z księgą wieczystą właścicielem był nadal Pan Alfons Lipkowski. Obecnie po przeprowadzeniu postępowania spadkowego istnieje możliwość uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Wynik głosowania: 14 „za” na 14 obecnych podczas głosowania.

Ad. 15.
Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Chełmno nieruchomości gruntowych położonych w Bieńkówce. (Zał. Nr 16)
Urząd Gminy Chełmno w 1997 r. za zgodą właściciela Pana Marcina Kułackiego dokonał podziału gruntów w celu poszerzenia drogi stanowiącej własność Gminy Chełmno. Z uwagi na obciążenia jakie znajdowały się w księdze wieczystej prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości nie było możliwe uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę. Obecnie istnieje taka możliwość, możliwość właściciel nadal wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie działek na rzecz gminy Chełmno.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Wynik głosowania: 14 „za” na 14 obecnych podczas głosowania.

Ad. 16.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chełmno. (zał. Nr 17)
Uchwała powyższa rozpoczyna procedurę planistyczną. Przedmiotowe działki, po opracowaniu planów miejscowych, spowodują uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej w ich sąsiedztwie.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 17.
Uchwała w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Kolnie w drodze przetargu. (Zał. Nr 18)
W związku z tym, iż przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, dokonano kolejnych podziałów nieruchomości w Kolnie. W  wyniku podziałów powstało 5 działek budowlanych, które przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotowa uchwała rozpoczyna procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Na jej podstawie można ogłosić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a następnie przystąpić do ogłoszenia przetargu.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 18.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/158/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 października 2004 roku dotyczącej wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (Zał. Nr 19)
Uchyla się uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Kolnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 287, stanowiącej własność Gminy Chełmno, na działkę położoną w Kolnie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 283, którymi właścicielami są Janusz i Mirosława Kotlewscy, w związku z wnioskiem Pani Mirosławy Kotlewskiej, która pismem z dnia 7 lutego 2007 rezygnuje z powyższej zamiany.
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 19.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowo – rzeczowego GKPiRPAorazPN. (Zał. Nr 20)
P. Urbański powiedział, że nie otrzymał programu GKPiRPAorazPN. Prosi by przysyłać go do 15 marca by do końca kwartału mógł przedstawić na zebraniu wiejskim.
P. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie i poddał je pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za’.


Ad. 20.
Czynności końcowe.
P. Przewodniczący poinformował radnych o składaniu oświadczeń majątkowych i oświadczeń lustracyjnych
Nie zgłoszono innych spraw.

Na tym obrady IV Sesji zakończono.

Protokolant
............................
Chełmno, dnia 19.04.2007 roku.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij