Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja V

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rada Gminy Chełmno
ROO.II/AW. 0052-V/07

Protokół
z obrad
V Sesji Rady Gminy Chełmno

W dniu 26 kwietnia 2007 roku w godz. od 10.00 do 12.45 w Urzędzie Miasta Chełmno, sala nr 4, odbyły się obrady V Sesji Rady Gminy Chełmno.
W obradach udział wzięli:
Radni Rady Gminy w liczbie 15 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;
Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno;
Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;
Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;
Krzysztof Zawadziński – kier. Ref. RBG;
Aldona Mikulska – ekspert ds. gospodarki odpadami;
Mirosława Przybycień – Rybak – Kier. GBP;
Edward Rączka – Radca Prawny;
Anna Woelke – protokolant

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński przywitał obecnych radnych i pracowników UG.

Przewodniczący przedstawił wniosek Wójta (Zał. Nr 1) o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmno za 2007 rok.
P. Przewodniczący zaproponował by punkt ten znalazł się w punkcie 7 i poddał pod głosowanie zmianę do porządku. Wynik głosowania: 14„za”, na 14 obecnych podczas głosowania.
P. Szczęch zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obraz pkt. 9 dot. Harmonogramu prac związanych z Programem Odnowy Wsi w latach 2007-2013. Należy zrobić w tej sprawie wspólne posiedzenie komisji i przedyskutować.
P. Wójt zaproponował by przyjąć chociaż 3 pierwsze pozycje z przedstawionego przez Komisję Socjalną harmonogramu, a pozostałe przedstawić i przedyskutować na wspólnym posiedzeniu komisji.
P. Przewodniczący spytał czy P. Szczęch w związku z tym wycofuje swój wniosek?
P. Szczęch odpowiedziała, że w takim wypadku tak.
Następnie, przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (zał. Nr 2). Porządek ze zmianą przegłosowano 14 „za” na 14 obecnych podczas głosowania/

Ad. 2.
Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz  sprawozdania z ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Woelke. Do sprawozdania nie głoszono uwag. (Zał. Nr 3)

Ad. 3.
Interpelacje i zapytania.
P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje (zał. Nr 4). Nie zgłoszono uwag. P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania :

P. Orzech zgłosił, że na kanale głównym w Starogrodzie jest utrzymywany za niski stan wody. Przepompownia jest nadal remontowana i chodzą dwie pompy głębinowe, które ściągają wodę z okolicznych stawów. Zapowiada się bardzo suchy rok, jeśli nie zostanie podniesiony stan wody na kanale, rolnicy odczują skutki suszy na plonach. Należy podnieść stan wody na kanale głównym.
P. Orzech prosi by monitować w Wojewódzkim Zarządzie Dróg sprawę dotyczącą remontu drogi na odcinku Kałdus-Starogród. Droga jest w fatalnym stanie. Deszcz wypłukuje pobocza i zjazdy drogi. Należy to zrobić jak najszybciej.
P. Janowska zgłosiła, że na objeździe świetlic wiejskich Pani Sołtys Kolna poprosiła o dodatkowy zestaw do segregacji odpadów.
P. Madej zgłosił, że w Wielkich Łunawach między Panem Tworzewskim a Panem Fiołem jest zapchany rów i woda zalewa łąki. Jest to bardzo pilna sprawa.
P. Zawal spytała czy jest możliwość by na terenie naszej gminy powstały przedszkola tak jak w Gminie Kijewo – Królewskie.
P. Wójt odpowiedział, że kilka gmin otrzymuje dotację na opiekuna na 3.5 godz. Dziennie do końca roku, później gmina będzie musiała sama płacić za utrzymanie. P. Wójt powiedział, że takie przedszkole nie rozwiązuje problemu.
P. Kaczmarczyk zgłosił, by uprzątnąć śmieci znajdujące się przy drodze Podwiesk – Łunawy. Nigdy tam nie było sprzątane, a śmieci jest wiele. Należy się tym zająć.

Ad. 4.
Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy Chełmno z działalności w okresie międzysesyjnym.
P. Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności (zał. Nr 5). Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
Następnie sprawozdania przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji:
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Zbigniew Kłos;
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – Krzysztof Madej;
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych – Krystyna Janowska.
Komisja Rewizyjna – Ewa Szczęch;
Do sprawozdań nie zgłoszono uwag.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta Gminy Chełmno z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2006 rok.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Chełmno z wykonania budżetu gminy za 2006 rok (zał. Nr 6).
P. Przewodniczący odczytał pozytywną opinię RIO.
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Chełmno z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2006 rok – dyskusja.
P. Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje rady zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie. Nie zgłoszono więcej głosów do dyskusji.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2006 rok. (zał. Nr 7)
Projekt uchwały odczytała P. Skarbnik.
P. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Wynik Głosowania: 15 „za”.

Ad. 6.
Absolutorium.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno (zał. Nr 8).
P. Przewodniczący odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno (zał. Nr 9).
P. Przewodniczący odczytał pozytywną opinię na ww. temat.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno (zał. Nr 10).
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.
Głos zabrał P. Wójt dziękując wszystkim za udzielone absolutorium. Podziękował radnym i pracownikom urzędu gminy za pomoc w realizacji zadań i dobrą realizację budżetu za 2006 rok.

Ad. 7.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmno na 2007 rok (zał. Nr 11).
P. Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą pozyskania środków na remont dachu Sali gimnastycznej. Muszą być zabezpieczone środki w usługach, remontach bieżących, a nie w inwestycjach. Jest szansa by dzięki temu otrzymać dodatkowe pieniądze z MEN-u.
P. Przewodniczący przedstawił druk uchwały.
P. Urbański spytał, dlaczego wysokość długu jest inna niż w sprawozdaniu?
P. Skarbnik wyjaśniła, że nie zauważyła, że nie wpisała kredytu na 86 tys. w PKO, zostanie to poprawione.
P. Skarbnik odczytała projekt uchwały.
P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 8.
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Chełmno w latach 2004-2006. (zał. Nr 12)
P. Aldona Mikulska przedstawiła sprawozdanie z planu gospodarki odpadami.
P. Mikulska poinformowała, że będzie konieczna „aktualizacja” programu gospodarki odpadami. Należy powykreślać zadania, które nie są realizowane, ponieważ nie dotyczą naszej gminy, a należy wprowadzić te, które muszą być realizowane na podstawie ustawy.
P. Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie, skąd są znane procentowe dane do sprawozdania.
P. Mikulska wyjaśniła, że dane te są w posiadaniu gminy, ale należy stworzyć dokładniejszy system informacji na ten temat. Należy doprowadzić do tego by mieszkańcy gminy znowu zaczęli korzystać z pojemników na odpady, gdyż w ostatnim czasie ich ilość spadła do 60%, a powinna być 100%.
Należy dążyć do tego by była jak najwyższa realizacja programu. Należy organizować zbiórki odpadów niebezpiecznych np. komputery, jarzeniówki. Należy również zorganizować punkt odbioru przeterminowanych środków ochrony roślin. Należy również zająć się zbiórką odpadów wielkogabarytowych.
Na tym P. Mikulska zakończyła przedstawianie sprawozdania.
P. Przewodniczący poinformował, że Rada tylko zapoznaje się ze  sprawozdaniem.

Ad. 9.
Sprawozdanie bibliotek Gminy Chełmno za 2006 rok (zał. Nr 13)
P. Przybycień – Rybak kierownik Gminnych Bibliotek Publicznych przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności bibliotek gminnych.
Do sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Ad. 10.
Harmonogram prac związany z Programem Odnowy Wsi w latach 2007-2013.  (zał. Nr 14)
P. Wójt powiedział, że harmonogram został wypracowany przez Komisję Spraw Socjalnych i Samorządowych. Komisja objechała wszystkie sołectwa i zorientowała się, co i jak każda wieś chce zrobić w ramach pieniędzy unijnych.
P. Wójt chciałby by Rada przyjęła do planu pierwsze 3 punkty czyli:

Rozbudowa boiska sportowego w Starogrodzie oraz obiektu sportowo – rekreacyjnego w  Podwiesku.
Remont świetlic wiejskich w Bieńkówce, Ostrowiu Świeckim i D. Wymiarach.
Oświetlenie, chodnik Wielkie Łunawy 2007.
A w dalszym terminie, jeśli będą znane szczegóły pozyskiwania środków i podjąć dalsze kroki. Dziś byłoby trudno podjąć jakąś konkretną decyzję.
P. Przewodniczący zauważył, że reszta planu byłaby tematem wspólnego posiedzenia komisji, jesienią tego roku.
P. Przewodniczący poinformował, że: w punkcie 1 planuje się kontynuację zadań z lat poprzednich czyli 50 tys. na trybuny w Starogrodzie i ok. 150 tys. na dokończenie boiska w Podwiesku.
Pkt. 2 nie budzi kontrowersji, ponieważ wiadomo, że te świetlice wymagają remontów i przede wszystkim nie ma problemów własnościowych. w Bieńkówce i Ostrowiu Świeckim należy wyremontować świetlicę, a w Dolnych Wymiarach powiększyć świetlicę, powiększyć i wyposażyć kuchnię oraz zagospodarować teren wokół świetlic.
Pkt. 3 został wybrany, ponieważ są sołectwa, które chcą zagospodarować przestrzeń publiczną, czyli w Wielkich Łunawach od przystanku po prawej stronie drogi do skrzyżowania na Paparzyn, zrobić oświetlenie i zagospodarować centrum wsi.
P. Szczęch spytała czy na jedną wieś są przydzielane konkretne pieniądze?
P. Wójt odpowiedział, że w założeniach tak jest, ale jeśli będzie kilka wsi w jednym projekcie to nie wiadomo jak to będzie brane pod uwagę.
P. Urbański powiedział, że sołtysi dostali informację, że mają zgłosić po jednym zadaniu, a niestety są sołectwa, które podały po kilka zadań. Dodał, że robienie chodnika w Wielkich Łunawach nie ma sensu, ponieważ ma tam być robiony wodociąg.
P. Przewodniczący zauważył, że chodziło o to by wprowadzić coś z infrastruktury, z oględzin wynika, że jest to realne.
P. Madej zwrócił uwagę, że dyskusja będzie prowadziła do niczego, ponieważ i tak każdy będzie pilnował swojego, i bronił swojego zadania wiejskiego.
P. Wójt wyjaśnił, że nie chodzi o to by każda wieś otrzymała po 450 tys. dofinansowania, ponieważ z tego 150 tys. musi dołożyć gmina, a na to nas nie stać.
P. Kaczmarczyk zwrócił uwagę, że świetlica w Podwiesku również nie została ujęta.
P. Przewodniczący wyjaśnił, że w Podwiesku jest problem, ponieważ jest to w zarządzie OSP.
P. Przewodniczący dopuścił do głosu P. Kulwickiego – sołtysa sołectwa Borówno. Powiedział on, że w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione te wsie, które nie miały jeszcze nic robione, a reszta powinna być losowana.
P. Urbański składa wniosek by pkt. 8 projektu harmonogramu (Remont świetlic – Łęg, Dorposz Chełmiński, Klamry, Nowawieś Chełm) przenieść zamiast pkt. 3.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek złożony przez P. Urbańskiego. Wynik głosowania: 3 „za”, 6 „przeciw”, 5 „wstrzymujących”.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie 3 pierwsze punkty harmonogramu. Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „wstrzymujących” 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. 11.
Czynności końcowe.
P. Wójt powiedział, że poczuł się zaatakowany przez P Szczęch jej słowami, że w Gminie Chełmno nic nie jest robione by pozyskiwać środki z UE. Poinformował, że zostało złożonych 9 wniosków, które zostały formalnie zaakceptowane, ale nie na wszystkie zostały przekazane środki.
P. Jakubowski spytał o to kiedy będzie możliwość podłączenia Internetu w Klamrach.
P. Wójt odpowiedział, że uczestniczył w spotkaniu w Toruniu, ale niestety nie zostały podane żadne konkretne informacje.
P. Orzech poinformował, że mieszkańcy liczą, iż pieniądze, które zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski z UE za przydomowe oczyszczalnie zostaną przekazane na ten sam cel.
P. Mikrut poruszył sprawę budowania świetlicy wiejskiej Nowe Dobra, Górne Wymiary, Kolno. Dotarły do niego informacje, że wsie te mają się porozumieć i utworzyć Gminny Klub Kultury. Niestety jest to sprawa sporna.
P. Kulwicki prosi by wystosować pismo do ministerstwa rolnictwa w sprawie ubezpieczenia płodów rolnych od klęsk. Nie można ubezpieczać swoich zasiewów z dotacją skarbu państwa.
P. Wójt obiecał, że zajmie się sprawą.

Na tym obrady V Sesji zakończono.
Protokolant
............................
Chełmno, dnia 9. 05.2007 roku.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij