Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja VI

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rada Gminy Chełmno
ROO.II/AW.0052-VI/07

Protokół
Z obrad
VI Sesji Rady Gminy Chełmno


 W dniu 5 czerwca 2007 roku w godz. Od 10.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta w Chełmnie, sala nr 4, odbyły się obrady VI Sesji Rady Gminy Chełmno.
 W obradach udział wzięli:
1. Radni Rady Gminy w liczbie 13 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;
2. Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno
3. Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;
4. Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;
5. Krzysztof Zawadziński – kier. Ref. RBG;
6. Mgr Inż. Katarzyna Barczyk – architekt;
7. Edward Rączka – Radca Prawny;
8. Bogumiła Drozd – protokolant.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński przywitał obecnych radnych i pracowników UG.

Przewodniczący przedstawił wniosek  Wójta (Zał. Nr 1) o wprowadzeniu do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
P. Przewodniczący zaproponował by punkt ten znalazł się w punkcie 12 i poddał pod głosowanie  zmianę w porządku. Wynik głosowania: 13 „za” na 13 obecnych podczas głosowania.

Ad. 2.
Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz sprawozdania z ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Drozd. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.

Ad. 3.
Interpelacje i zapytania.
P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje ( zał. Nr ) Nie zgłoszono uwag. P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:

P. Urtnowski, zgłosił że przy szkole w Kolnie od strony Ostrowia Świeckiego należy przyciąć rosnące drzewa ponieważ stanowią zagrożenie dla bawiących się tam  dzieci i ograniczają widoczność. Przy drogach powiatowych  Chełmno- Grudziądz  są odrosty od drzew , które stwarzają niebezpieczeństwo dla kierowców. A także zwrócił uwagę na rosnące w rowach krzaki , które ograniczają widoczność.
P. Zawal, zgłosiła, że przy drodze wojewódzkiej na odcinku Starogród- Starogród Dolny (na zakrętach) powinna być wycięta trawa. Zwróciła również uwagę na to, że Wojewódzki Zarząd Dróg wyciął trawy tylko 2m przed znakiem i 2m za znakiem.
Zgłosiła także, że woda podmyła słup, który teraz się chwieje i stanowi zagrożenie.
P. Orzech zgłosił, że od skrzyżowania z Brzozowem w stronę Kałdusa droga po obu stronach jest zarośnięta, co powoduje, że nie widać stojących przy drodze znaków. Zgłosił również, że na odcinku drogi Kałdus w stronę Starogrodu i Starogrodu Dolnego (na zakrętach) pobocza są za wysokie przez co jezdnia jest zasypana ziemią.
P. Krzywdziński zgłosił, że po ostatnich ulewach odkryto na terenie gminy kolejne niewypały. W znanym mu przypadku woda odsłoniła je na polu w burakach. Uważa, że w urzędzie powinien znajdować się numer kontaktowy z jednostką saperską, żeby można informować o nim mieszkańców. P. Krzywdziński podał numer (056) 677-32-33. Należy ustalić z Wójtem czy wysłać okólnik w tej sprawie do mieszkańców gminy.
P. Urtnowski powiedział, że można zgłosić policji sprawę tych niewypałów.
P. Urbański powiedział, że policja wtedy każe pilnować tych niewypałów mieszkańcowi aż przyjadą saperzy.

P. Kaczmarczyk zgłosił, że na końcu Podwieska przy granicy z gminą Grudziądz na zakręcie rosną zakrzaczenia, które utrudniają widoczność. Zaproponował żeby postawić w tym miejscu znak zakaz wyprzedzania, poprawi to bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.
Zapytanie: Zapytał się co ze zbiórką opon.

P. Wójt odpowiedział na zapytanie. Poinformował że w dniach 13 i 14 czerwca można składać opony na placu byłego Kółka Rolniczego w Górnych Wymiarach ( zbiórka jest nieodpłatna) Następnie zostaną  stamtąd zabrane przez jedną z firm, która zajmuje się utylizacją.
P. Wójt powiedział, że zostały już przygotowane okólniki i zostaną rozesłane do sołtysów.
Radni powiedzieli że trochę krótki termin i nie wszędzie mogą dojść okólniki na czas.
P. Wójt powiedział, że rano zostały już wysłane.
P. Jakubowski zgłosił zapytanie: Na jakim etapie jest realizacja budowy drogi w Klamrach
P. Wójt powiedział, że odpowie w sprawozdaniu.
P. Urbański powiedział, żeby go nie pomijać przy rozsyłaniu materiałów na sesje i żeby otrzymywał ogłoszenie o zwołaniu sesji.

Ad. 4.
P. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalność międzysesyjnej.
· 28 kwietnia byłem obecny na spotkaniu w Publicznym Gimnazjum w Podwiesku z młodzieżą litewską. Szkoła w Podwiesku współpracuje ze szkołą w Koleśnikach na Litwie. W ramach tej współpracy nasze gimnazjum gościło około 40. osobową grupę uczniów i opiekunów. Jesienią ubiegłego roku młodzież z naszej szkoły była z wizytą na Litwie;
· 3 maja odbyły się obchody Święta Strażaka w naszej gminie;
· 14 maja byłem obecny na diecezjalnych obchodach 25 – lecia duszpasterstwa rolników w Rywałdzie;
· 23 maja w Poznaniu odebrałem Wyróżnienie w rankingu “Europejska gmina, europejskie miasto”. Konkurs został zorganizowany przez Gazetę Prawną, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Nasza gmina znalazła się w dziesiątce gmin wyróżnionych. Za kryteria w rankingu przyjęto wielkość·  środków unijnych pozyskanych na mieszkańca oraz ilość·  złożonych wniosków.
· 28 maja odbyły się konkursy na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Podwiesku oraz na dyrektora Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach. Na każdy z konkursów wpłynęło po jednej ofercie. Dyrektorem gimnazjum została wybrana pani Danuta Zaborowska a szkoły w Łunawach pani Małgorzata Jakubowska;
· w okresie międzysesyjnym zostały zlikwidowane dwa dzikie wysypiska śmieci w Dorposzu Chełmińskim. W jednym przypadku przy pomocy pracowników publicznych został zniwelowany dół, w którym były wysypywane śmieci, natomiast na Cykopie zostało posprzątane i ogrodzone siatką leśną;
· 4 czerwca odbył się przetarg na wykonanie drogi w Klamrach. Wpłynęły 2 oferty znacznie przewyższające kwotę kosztorysową przeznaczoną na to zadanie w budżecie. Na to zadanie mieliśmy ok. 280 tys. zł a najniższa oferta to kwota 410 795 zł;
· w dniu dzisiejszym byłem na spotkaniu z członkiem zarządu województwa kujawsko – pomorskiego w sprawie pomocy finansowej na wodociągowanie;
· w okresie międzysesyjnym odbyły się spotkania z firmą geologiczną i firmą projektującą stacje uzdatniania wody. I – szym etapem będzie analiza technologiczna wody (ok. 10 tys.) wraz z koncepcją budowy stacji – 10.2007r. Kolejny etap to przygotowanie dokumentacji budowlanej – połowa przyszłego roku. Przewidywany wstępny koszt to kwota około 1,5 mln zł.


P. Wójt powiedział, że rozmawiał z p. Sosnowskim z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania wodociągowania gminy i umówił się, że przypomni o sprawie we wrześniu.

P. Przewodniczący poprosił o sprawozdanie z Komisji Rady Gminy Chełmno.
P. Kłos przedstawił sprawozdanie z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
P. Madej przedstawił sprawozdanie z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.
P. Madej powiedział, że stan dróg się polepszył i jest to zasługa równiarki. Komisja dostrzegła, że na skrzyżowaniu drogi Podwiesk – Łunawy jest poprawione bezpieczeństwo; rów melioracyjny  między P. Tworzewskim a P. Fiołem jest uporządkowany.
P. Madej powiedział, że komisja zwróciła uwagę na funkcjonującą jeszcze kładkę w Ostrowiu Świeckim, która była już przed wojną. Powiedział, że mamy dwie możliwości albo zburzyć kładkę bo stanowi zagrożenie albo ją wyremontować. Wstępnie podjęto decyzję żeby zrobić kładkę a pieniądze możnaby pozyskać w jakiejś części od sołectwa.
P. Madej powiedział, że podczas objazdu dróg w Bieńkówce zauważono stare topole i gałęzie, które stwarzają zagrożenie.

Ad. 5.
Uchwała w/s zmiany budżetu gminy Chełmno na rok 2007.
P. Wójt powiedział o zmianach w budżecie dotyczące:
- remontu dachu w szkole w Starogrodzie, wymiany okien, rynien. Powiedział, że złożono wniosek do MEN- u o dofinansowanie remontu dachu. Resztę remontów chcemy wykonać za pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- budowy chodnika w Nowych Dobrach
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
P. Wójt poinformował, że koszt budowy drogi w Klamrach się zwiększył, związane jest to z podwyżkami cen na materiały budowlane. Powiedział również, że jest możliwość pokrycia różnicy między kosztorysem a obecną ceną z nadwyżki z lat ubiegłych.
P. Skarbnik poinformowała o wolnych środkach, jakie moglibyśmy wykorzystać na budowę drogi w Klamrach.
P. Sekretarz powiedział, że przetarg na drogę w Klamrach się już odbył i żeby go nie unieważniać, ponieważ wszystko się rozłoży w czasie to lepiej zrobić zmiany w budżecie.
P. Urbański powiedział, że nie damy rady już budować tanich dróg i dlatego nie powinniśmy przerywać budowy drogi w Klamrach.
P. Wójt przyznał racje P. Urbańskiemu.
P. Przewodniczący pytał o cenę kosztorysową i czy droga nie może być węższa.
P. Trzpil powiedział, że 3,5m to już jest mało i węższa nie może być.
P. Przewodniczący poprosił o pytania o pytania do korekty. Nie zgłoszono.
P. Przewodniczący spytał czy jest możliwość takiej zmiany budżetu, która by umożliwiła przyjęcie najkorzystniejszej propozycji oferenta.
P. Skarbnik powiedziała, że jest to możliwe.
P. Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o odczytanie zmian w budżecie także o podanie całkowitej kwoty zadłużenia.
P. Skarbnik przeczytała ostateczny tekst projektu uchwały.
P. Przewodniczący poprosiło pytania. Nie zgłoszono.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie kwotę 423000zł na realizację budowy drogi w Klamrach . Wynik głosowania „jednogłośnie za”.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie całą uchwałę w sprawie zmiany budżetu. Wynik głosowania „jednogłośnie za”

Ad. 6.
Uchwała w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
P. Przewodniczący poprosił o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.
P. Kosińska powiedziała, że opłata adiacencka- należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.
Zgodnie z art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela wzrośnie jej wartość, wójt w przypadkach określonych w ustawie, może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 50% różnicy wartości nieruchomości.
 P. Mikrut spytał, czy jak będzie się odpisywać dziecku działkę na cele budowlane to czy trzeba będzie ponieść opłatę.
P. Kosińska powiedziała, że jeśli jest to działka budowlana to trzeba będzie ponieść opłatę ale jeśli jest to działka rolnicza to tej opłaty nie będzie.
P. Przewodniczący spytał się, kiedy trzeba ponieść opłatę.
P. Kosińska powiedziała, że na uiszczenie opłaty jest termin 3 lata od podziału.
P. Mikrut spytał się czy jak ktoś na własny koszt podzieli działkę i ją uzbroi w urządzenia infrastrukturalne to będzie ponosił opłatę?
P. Kosińska powiedziała, że wtedy może być zwolniony z opłaty, ale pod warunkiem, że sam poniósł koszty. Następnie odczytano projekt uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie opłaty adiacenckiej.
Wynik głosowania „jednogłośnie za”

Ad. 7, 8, 9.
Uchwała w/s zmiany uchwały ustalającej plan  sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno.
Uchwała w/s  ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Chełmno.
Uchwała w/s zmiany uchwały ustalającej sieć prowadzonych przez Gminę Chełmno oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

P. Wójt przedstawił trzy projekty uchwały:
· w sprawie zmiany uchwały ustalającej sieć·  prowadzonych przez Gminę Chełmno oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
· w sprawie zmiany uchwały ustalającej plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno
· w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Chełmno
Powyższe uchwały należy podjąć w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.12.2006r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego dotyczącym zmiany nazwy miejscowości Starogród na Starogród i Starogród Dolny.

Dyskusja nad tym czy miejscowość Kiełp ma znaleźć się w obwodzie Szkoły Starogród.
Radni zdecydowali, że każda miejscowość może być tylko w jednym obwodzie a Kiełp już jest w obwodzie Kijewa Królewskiego.
P. Przewodniczący powiedział, że trzeba wykreślić Kiełp z projektu uchwały
P. Radca przyznał rację P. Przewodniczącemu.
P. Przewodniczący powiedział, że Kiełp trzeba potraktować jako błąd w druku.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały ustalającej plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno- wynik głosowania „jednogłośnie za”
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Chełmno- wynik głosowania „jednogłośnie za”
- w sprawie zmiany uchwały ustalającej sieć prowadzonych przez Gminę Chełmno oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych- wynik głosowania „jednogłośnie za”

P. Przewodniczący powiedział o wielodzietnej rodzinie z Watorowa gdzie dzieci chodzą do szkoły w Starogrodzie wójt z Kijewa musiał im postawić przystanek, bo się nie mieściły. Są oni pomijani, okólniki do nich nie dochodzą ani listy.

Ad. 10.
Uchwała w/s wstępnego wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
P. Wójt przedstawił uchwałę w sprawie wstępnego wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Sołectwo Dorposz Chełmiński zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę działek w celu przekazania ich sołectwu z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
RSP „Przyjaźń” w Dorposzu Chełmińskim oraz Pan Zdzisław Piechota wyrażają zgodę na zamianę.
P. Przewodniczący przeczytał projekt uchwały. Poddał pod głosowanie. Wynik głosowania „jednogłośnie za”.

Ad. 11.
Uchwała w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno.
P. Jankiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. Powiedziała, że ta uchwała jest ostatnim etapem do zalegalizowania planu. W planie uwzględniono wszystkie uwagi mieszkańców oprócz p. Kiliszka
 
P. mgr inż. Architekt Katarzyna Barczyk przedstawiła uchwałę i ją uzasadniła.
P. Mikrut poprosił o wyjaśnienie układu dróg w Osnowie i objaśnienie symboli na mapie.
P. Przewodniczący powiedział jak będzie przebiegać zaplanowana obwodnica.
P. Urbański zapytał się czy w załączniku nr 3 do uchwały jest podana prawidłowa nazwa Provimi, jeśli jest błędna to czy to będzie miało wpływ na realizację uchwały.
P. Przewodniczący spytał się czy mieszkańcy zgłaszali jakieś wnioski i skargi w sprawie obwodnicy
P. Zawal powiedziała, że oprócz Pana Kiliszka nikt nie zgłaszał skarg.
P. Jankiewicz powiedziała, że byli u niej mieszkańcy i zgłaszają, że nie mają dostępu do pól.
P. Orzech spytał się, co Gmina Kosakowo ma wspólnego z obwodnicą w Chełmnie, ponieważ jest wymieniona w uzasadnieniu.
P. Jankiewicz powiedziała, że jest to błąd w druku.
P. Przewodniczący spytał się o sad, uprawę iglaków, w jakiej formie będzie.
P. mgr inż. Architekt Barczyk powiedziała, że zostanie to jako teren zabudowy zagrodowej.
P. Wójt powiedział, że tylko p. Kiliszek chciał żeby działki tam były przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, ale niestety jest to w tym miejscu niemożliwe.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osnowo. Wynik głosowania „jednogłośnie za”.

Ad. 12.
Uchwała w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .
P. Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu. Zgodnie z uchwałą budżetową budżet Gminy Chełmno na 2007 roku deficyt budżetu Gminy Chełmno pokryty zostanie pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu między innymi na zadania inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Osnowie Etap II” w wysokości 85% kosztów realizacji zadania.
Po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy, podpisaniu umowy z wykonawcą w celu złożenia wniosku o przydzielenie pożyczki Rada Gminy powinna podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Pożyczka z WFOŚiGW jest pożyczką częściowo umarzalną (po spłacie 720% kwoty pożyczki można złożyć wniosek o umorzenie 30% zobowiązania) jak również oprocentowania pożyczki jest bardzo korzystne wynosi ok. 4% w stosunku rocznym.
Zaciągnięcie pożyczki pozwoli na realizację zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w 2007r.
P. Przewodniczący poprosił o pytania. Nie zgłoszono.
Poddał uchwałę pod głosowanie- wynik „jednogłośnie za”

Ad. 13
P. Wójt wrócił do spraw bieżących. Chciałby znać stanowisko Rady dotyczące budowy stacji pomp. Wody nie zabraknie, ale trzeba by było zobaczyć jak woda będzie uzdatniana. Koszt badania wody 10000zł. Po analizie wody trzeba zrobić projekt stacji.
Koszt budowy stacji to 1,5 mln a koszt kupowania wody z miasta Chełmna rocznie na całą Dolinę 150 tys.
P. Urtnowski powiedział, że straciliśmy stację w Kolnie, a nie długo stracimy stację w Podwiesku. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zrobić jedno ujęcie wody.
P. Wójt powiedział, że będzie budowana całkiem nowa stacja.
P. Przewodniczący powiedział, że musi być zbadana wydajność i jakość stacji.
P. Wójt powiedział, że projektowanie budowy można by zacząć w przyszłym roku.
P. Orzech powiedział o łączeniu sieci wodociągowej na skrzyżowaniu Podwiesk –Łunawy (koło kościoła).
P. Przewodniczący powiedział, że może nie nazywać tego projektu budową sieci wodociągowej, ale modernizacją i może wtedy było by łatwiej pozyskać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego.
P. Przewodniczący i P. Urbański powiedzieli, że można by zacząć podejmować kroki w stronę realizacji budowy stacji.
P. Przewodniczący powiedział o spince w Kałdusie, że trzeba ją zmodernizować, ponieważ jest zagrożenie, że 40 gospodarstw w razie awarii może zostać bez wody. Jest to pilna sprawa i nie droga.
P. Mikrut spytał się czy nie można Kałdusa podłączyć pod wodociąg w Borównie?
P. Przewodniczący powiedział, że nie możemy bo wtedy trzeba budować przepompownię.
P. Przewodniczący powiedział, że jest zgoda na podjęcie działań przez Pana Wójta.
P. Przewodniczący poprosił o pytania. Nie zgłoszono.
P. Przewodniczący poinformował o festynie w Białym Borze, który jest organizowany przez Lokalna Grupę Działania.
P. Zawal powiedziała, że została jej przywieziona szlaka samochodem łódką i wysypana w jednym miejscu z czego zrobił się bałagan.
P. Wójt powiedział, że tak nie miało być, że szlaka miała być rozwożona mniejszymi samochodami a nie zrzucana w jednym miejscu.

Na tym obrady VI Sesji zakończono.
Protokolant
............................
Chełmno, dnia 12.06.2007 roku.
 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij