Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja VIII

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rada Gminy Chełmno

ROO.II/AW.0052-VIII/07

Protokół

Z obrad

VIII Sesji Rady Gminy Chełmno

 

W dniu 27 września 2007 roku w godz. Od 10.00 do 12.00 w Urzędzie Miasta w Chełmnie, sala nr 4, odbyły się obrady VIII Sesji Rady Gminy Chełmno.

W obradach udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy w liczbie 12 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;

2. Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno

3. Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;

4. Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;

5. Krzysztof Zawadziński – kier. Ref. RBG;

6. Edward Rączka – Radca Prawny;

7. Anna Woelke – protokolant.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński przywitał obecnych radnych i pracowników UG.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (zał. Nr 1) odczytał również wniosek P. Wójta (zał. Nr 2) w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie nowego punktu w porządku. Wynik głosowania: 12 „za” na 12 obecnych.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie całość porządku ze zmienioną numeracją. Wprowadzona uchwal otrzymuje nr 13, następne punkty kolejne po 13.

Ad. 2.

Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz sprawozdania z ich realizacji. (zał. Nr 3)

Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Woelke. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.

Ad. 3.

Interpelacje i zapytania.

P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje (zał. Nr 4) Nie zgłoszono uwag. P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.

Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:

 

P. Kłos poprosił by wystąpić do firmy Veolia Transport (były Connex) o dodatkowy kurs o godz. 7.00, ponieważ autobus jest przepełniony i nie zabiera wszystkich.

wszystkich. Wójt odpowiedział od razu, że niestety Veolia nie zwiększy kursów, ponieważ brakuje kierowców i autobusów. Nie są w stanie zwiększyć częstotliwości kursów.

P. Mikrut zgłosił, że wojsko znowu przejechało ciężkimi samochodami przez Parcele i zniszczyło drogę. Droga dla samochodów osobowych jest praktycznie nieprzejezdna. Należy monitować w tej sprawie.

P. Zawal podziękowała P. Wójtowi za piękny plac zabaw w Kałdusie. Druga sprawa to tablice przy przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wymienieni są na nich inwestorzy, ale nie ma wspomniane o tym, że mieszkańcy też za nie płacili.

P. Wójt wyjaśnił, że pieniądze, które wpłacali mieszkańcy ujęte zostały w budżecie gminy.

P. Zawal prosi by wystosować okólnik w sprawie zaorywania dróg i rowów oraz niszczenia dróg gminnych przez rolników, ponieważ jesienią zaczną się z tym problemy.

P. Zawal prosi by wystosować również okólnik o tym, że należy na zimę zaopiekować się w sposób szczególny psami. Należy zadbać by miały ocieplone budy, wodę do picia, pokarm itp.

P. Jakubowski zwrócił uwagę, że w Klamrach przy drogach stoją worki ze śmieciami.

P. Wójt odpowiedział, że zostaną one uprzątnięte.

P. Urtnowski poinformował, że w Kolnie, jadąc drogą w stronę Ostrowa Świeckiego, jest odcinek drogi, przy której rosną topole. Przy topolach rosną zakrzaczenia, które w bardzo dużym stopniu ograniczają widoczność, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych. Należy usunąć zakrzaczenia.

P. Urtnowski zgłosił również, że w Kolnie, na drodze w kierunku miejsca zamieszkania P. Sołtys, pole P. Karwana jest odorane na drogę, co powoduje zatrzymywanie się w tym miejscu wód opadowych. Powstaje duża kałuża, przez co droga ulega zniszczeniu. Należy cos zrobić z ta sytuacją.

P. Urbański spytał, czy na dożynkach gminnych było wyróżnienie dla zasłużonego rolnika?

P. Wójt odpowiedział, że na gminnych dożynkach niestety nie było wyróżnienia, ponieważ odznaczenia przyszły za późno, i zostaną wręczone na najbliższej uroczystości gminnej, natomiast na dożynkach powiatowych były wręczone dwa odznaczenia dla naszych rolników.

P. Zawal prosi by wystosować okólnik w sprawie zaorywania dróg i rowów oraz niszczenia dróg gminnych przez rolników, ponieważ jesienią zaczną się z tym problemy.

P. Zawal prosi by wystosować również okólnik o tym, że należy na zimę zaopiekować się w sposób szczególny psami. Należy zadbać by miały ocieplone budy, wodę do picia, pokarm itp.

P. Urtnowski poinformował, że w Kolnie, jadąc drogą w stronę Ostrowa Świeckiego, jest odcinek drogi, przy której rosną topole. Przy topolach rosną zakrzaczenia, które w bardzo dużym stopniu ograniczają widoczność, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych. Należy usunąć zakrzaczenia.

P. Urtnowski zgłosił również, że w Kolnie, na drodze w kierunku miejsca zamieszkania P. Sołtys, pole P. Karwana jest odorane na drogę, co powoduje zatrzymywanie się w tym miejscu wód opadowych. Powstaje duża kałuża przez co droga ulega zniszczeniu. Należy cos zrobić z ta sytuacją.

P. Urbański spytał dlaczego jest taka słaba realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg? P.

Zaproszono P. Kensika by odpowiedział na interpelację. P. Kensik odpowiedział, że brakuje szlaki i dlatego są takie opóźnienia.

 

Ad. 4.

P. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (zał. Nr 5).

Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poprosił o sprawozdanie z Komisji Rady Gminy Chełmno.

P. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji rady.

P. Jakubowski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych.

P. Kłos przedstawił sprawozdanie z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

P. Szczęch przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Ad. 5.

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Chełmno o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. (zał. Nr 6)

P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały uchwałę pozytywnie.

P. Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. (Zał. Nr 7)

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie całą uchwałę w sprawie zmiany budżetu. Wynik głosowania 12 „za” na 12 radnych obecnych podczas sesji.

 

Ad. 6.

Uchwala w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na rok 2007. (Zał. Nr 8)

P. Skarbnik wyjaśniła, że niestety komisja finansowa nie miała okazji zaopiniować wszystkich zmian, ponieważ decyzje o niektórych dotacjach przyszły dopiero po tym jak odbyła się komisja.

Uchwał obejmuje przede wszystkim zwiększenie wydatków na naprawę rowów.

Dyskutowano nt. badań wody, które mają być dofinansowywane mieszkańcom Wielkich Łunaw.

P. Urbański powiedział, że Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała propozycję Wójta w sprawie dofinansowania badań wody dla mieszkańców, którzy nie maja wodociągów, jednak bardzo niemiłym zaskoczeniem był artykuł w Gazecie Pomorskiej o tym, że Wójt nie chce tym mieszkańcom pomóc.

P. Madej powiedział, że ta sprawa dotyczy również jego i w pełni zgadza się z mieszkańcami, gdyż nie jest ich winą, że nie mają wodociągów. P. Madej zwrócił również uwagę, ze w artykule o którym wspomniał P. Urbański została napisana nieprawda.

P. Przewodniczący dodał, że prasa zawsze szuka sensacji.

P. Urtnowski powiedział, że nie powinni oczerniać Wójta i Rady.

P. Urtnowski złożył wniosek by nie płacić każdemu z tych mieszkańców całości za badanie ale zwracać tylko połowę poniesionych przez nich kosztów.

Prosi o taką zmianę w korekcie budżetu.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek P. Urtnowskiego. Wynik głosowania: 2 „za”, 4 „przeciw” 6 „wstrzymujących”. P. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony.

P. Skarbnik odczytała projekt uchwały.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Wynik głosowania 12 „za” na 12 obecnych.

Ad. 7.

Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu Rejonowego w Chełmnie. (zał. Nr 9).

Punkt ten zostaje połączony z punktem 8.

Ad. 8.

Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy do Sądu rejonowego w Chełmnie. (zał. Nr 10).

P. Przewodniczący poprosił o wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:

Ewa Szczęch

Krzysztof Madej

Elżbieta Zawal

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej. Wynik głosowania 12 „za”.

Komisja Skrutacyjna wybrała ze swego składu przewodniczącego. Został nim Pan Krzysztof Madej.

P. Przewodniczący przedstawił zasady głosowania, które jest tajne. (zał. Nr 11). Radni przegłosowani zasady glosowania 12 „za”.

Komisja Skrutacyjna przeszła do rozdania kart do głosowania.

Pierwsze karty dot. ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Następnie karty do głosowania dot. ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Radni zagłosowali.

Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy wypełniła protokół z głosowania (zał. Nr 12). Przewodniczący komisji odczytał protokół.

Jako ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich została wybrana Pani Maria Urtnowska.

Jako ławnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa Pracy zostały wybrane Pani Krystyna Nędzusiak – Kiełbasiewicz oraz Pani Gabriela Semrau.

Ad. 9.

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmno na II półrocze 2007 roku.

Na posiedzenie przybył Pan Jerzy Kensik, który wyjaśnił interpelację Pana Urbańskiego dotyczącą szlaki i kamienia. P. Kensik wyjaśnił, że kamień jest w całości rozwieziony a szlaka tylko w 25% ponieważ nie można jej nigdzie kupić.

P. Wójt powiedział, że nadal nie ma informacji ile sołectwa potrzebują szlaki. Będą wysłane pisma ponaglające.

P. Przewodniczący podziękował Panu Kensikowi i przeszedł do omawiania punktu posiedzenia.

Poprosił Pana Zbigniewa Kłosa o przedstawienie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Plan pracy komisji wygląda następująco (zał. Nr 13):

Opinia dot. informacji w/s wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2007 r.

Opinia w/s stawek podatkowych na 2008 r.

Projekt budżetu na 2008 r.

Opiniowanie uchwał okołobudżetowych.

Opinia w/s zmian do budżetu gminy na 2007 r.

Analiza kosztów ogrzewania szkół w przeliczeniu na kubaturę (2005, 2006, 2007).

Fundusz wsparcia dla sołectw.

Nie zgłoszono innych propozycji.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w plan pracy. Wynik głosowania: 12 „za”.

P. Przewodniczący poprosił o przedstawienie planu pracy P. Ewę Szczęch przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Plan pracy komisji wygląda następująco(zał. Nr 14):

Opinia dot. informacji w/s wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2007 r.

Opinia w/s stawek podatkowych na 2008 r.

Projekt budżetu na 2008 r.

Opiniowanie uchwał okołobudżetowych.

Kontrola inwestycji – boisko sportowe w Podwiesku.

Nie zgłoszono innych propozycji.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w plan pracy. Wynik głosowania: 12 „za”.

P. Przewodniczący poprosił o przedstawienie planu pracy Komisji Rolnictwa, leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Pana Krzysztofa Madeja.

Plan pracy komisji wygląda następująco (zał. Nr 15):

Opinia dot. informacji w/s wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2007 r.

Opinia w/s stawek podatkowych na 2008 r.

Projekt budżetu na 2008 r.

Opiniowanie uchwał okołobudżetowych.

Objazd dróg.

Ustalenie planu remontów dróg gminnych na 2008 r.

Opracowanie uchwały dotyczącej czynszów.

Regulamin dostarczania wody – poprawki.

Nie zgłoszono innych propozycji.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w plan pracy. Wynik głosowania: 12 „za”.

P. Przewodniczący poprosił Pana Janusza Jakubowskiego zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i samorządowych o przedstawienie planu pracy komisji.

Plan pracy komisji wygląda następująco (zał. Nr 16):

Opinia dot. informacji w/s wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2007 r.

Opinia w/s stawek podatkowych na 2008 r.

Projekt budżetu na 2008 r.

Opiniowanie uchwał okołobudżetowych.

Spotkanie z GOPS-em w celu zapoznania się z sytuacją socjalną bezrobotnych z terenu gminy.

Analiza odpisów dla sołectw w Gminie Chełmno.

Dyskusja nt. bezpieczeństwa na terenie Gminy Chełmno, zaproszenie dzielnicowego.

Nie zgłoszono innych propozycji.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w plan pracy. Wynik głosowania: 12 „za”.

Ad. 10.

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych Radnych oraz pracowników Gminy Chełmno.

P. Przewodniczący odczytał informację Wójta o oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz informację o oświadczeniach majątkowych radnych. (zał. Nr 17 i 18).

Nie zgłoszono innych propozycji.

Ad. 11.

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno, położonej w Klamrach (zal. Nr 19).

P. Wójt poinformował, że jest to tzw. Działka szkolna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno położona jest w II przestrzennej jednostce strukturalnej, osadniczo - ekologiczna, strefa z terenami wskazanymi do zalesień i zadrzewień. Nauczyciel zrezygnował z użytkowania przedmiotowej działki. Obecnie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego w związku z ograniczonym dojazdem.

P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 12 „za”.

Ad. 12.

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno, położonej w Podwiesku (zał. Nr 20).

P. Wójt poinformował, że jest to nieruchomość rolna, w studium położona jest w II przestrzennej jednostce strukturalnej – rolnicza przestrzeń produkcyjna. Przeznaczona do sprzedaży.

P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 12 „za”.

Ad. 13.

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw (zał. Nr 21).

P. Przewodniczący poinformował, że Komisja Socjalna zaopiniowała uchwałę pozytywnie.

P. Wójt wyjaśnił, że wprowadzenie regulaminu należy do wyłącznych kompetencji Rady Gminy Chełmno. Uchwała wprowadza regulamin korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Chełmno. Wprowadzenie regulaminu jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników placów zabaw oraz dbania o mienie gminy.

P. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Wynik głosowania: 12 „za”.

Ad. 14.

Czynności końcowe.

P. Przewodniczący odczytał pismo od „saperów” w sprawie procedury realizacji zgłoszeń o znalezieniu przedmiotów niebezpiecznych. (zał. 22).

P. Przewodniczący odczytał wniosek mieszkańców Wielkich Łunaw w sprawie dopłat do badań wody. (zał. Nr 23).

P. Przewodniczący przedstawił wniosek Parafii Św. Barbary w Starogrodzie o dofinansowanie, zostanie on przekazany P. Skarbnik do projektu budżetu (zał. Nr 24).

P. Przewodniczący przedstawił apel Rady Powiatu Bartoszyce w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym klęską. Zaproponowano by wysłać ten apel okólnikiem do naszych mieszkańców.

P. Wójt przedstawił informację dotycząca budowy wodociągu Klamry – Wielkie Łunawy (zał. Nr 25).

P. Trzpil poinformował, że syn Pana Chorążewicza z Klamer wyjechał do Afganistanu.

P. Trzpil poinformował również, że Tartak Klamry otrzymał puchar jako jeden z 10 najlepiej prowadzonych klubów.

P. Kłos poruszył sprawę niszczenia dróg przez rolników. Należy wysłać okólnik.

 

Na tym obrady VIII Sesji zakończono.

Protokolant

............................

Chełmno, dnia 11.10.2007 roku.

 

Protokół z Sesji

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij