Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja IX

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Rada Gminy Chełmno

ROO.II/AW.0052-IX/07


Protokół

Z obrad

IX Sesji Rady Gminy ChełmnoW dniu 29 listopada 2007 roku w godz. Od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta w Chełmnie, sala nr 4, odbyły się obrady IX Sesji Rady Gminy Chełmno.

W obradach udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy w liczbie 15 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;

2. Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno

3. Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;

4. Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;

5. Krzysztof Zawadziński – kier. Ref. RBG;

6. Edward Rączka – Radca Prawny;

7. Anna Woelke – protokolant.


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński przywitał obecnych radnych i pracowników UG.


Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (zał. Nr 1). Do porządku nie wniesiono uwag.


Ad. 2.

Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz sprawozdania z ich realizacji. (zał. Nr 2)

Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Woelke. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.


Ad. 3.

Interpelacje i zapytania.

P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje (zał. Nr 3) Nie zgłoszono uwag. P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.

Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:


 1. P. Jakubowski zgłosił, że w Klamrach podczas budowy wodociągu zostały powykopywane kamienie graniczne. Większość z nich wytyczała drogę szlakową. Należy sprawę wyjaśnić z wykonawcą.

 2. P. Jakubowski poruszył sprawę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy dostali zawiadomienia o tym, iż do 3 grudnia muszą dostarczyć mapki i wpłacić 500 zł do kasy Urzędu Gminy. Niestety dla niektórych rodzin jest to termin za krótki, szczególnie, że jest to przed świętami.

P. Wójt wyjaśnił, że w sprawach indywidualnych należy kontaktować się z nim, a termin może zostać przedłużony.

3. P. Zawal chciałaby by w ZS w Starogrodzie zorganizowano kurs komputerowy dla mieszkańców w stopniu podatkowym.

4. P. Zawal zgłosiła, że na Świetlicy w Kałdusie Kałdunie następny wtorek i środę ODR organizuje szkolenie. Na świetlicy jest zimno, nie ma opału, kto ma zakupić opał?

P. Wójt odpowiedział, że opał powinien zagwarantować organizator szkolenia.

 1. P. Zawal zgłosiła, że w Kałdusie przy przystanku autobusowym (droga powiatowa) jest pieniek po ściętym dawno temu drzewie, który stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych. Należy zgłosić te sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg.

 1. P. Mikrut zgłosił, że w Nowych Dobrach, rolnik z Ostowa Świeckiego, który ma tam grunty wyorał betonowe płyty od zasuw wodociągowych. Należy zacząć karać takich rolników, ponieważ wysyłanie okólników nic nie daje.

 2. P. Janowska zgłosiła, że w Nowejwsi Chełmińskiej na szlakówce w stronę Podwieska jest duża dziura, która będzie stwarzała zagrożenie gdy zrobi się ślisko.

 3. P. Janowska zgłosiła również, że przy drodze powiatowej w Nowejwsi Chełmińskiej należy usunąć zakrzaczenia.

 4. P. Urtnowski zgłosił, że w Kolnie został zniszczony wjazd na „stary wał”. Samochody nie mogą tam wjechać, ponieważ zakopują się w piachu. Należy utwardzić chociaż sam wjazd.

 5. P. Kaczmarczyk zgłosił, że na stacji poboru wody w Podwiesku nie świeci się światło.

 6. P. Urtnowski zgłosił, że w Kolnie na łuku drogi za szkołą należy wyciąć zakrzaczenia, ponieważ ograniczają widoczność kierującym samochodami oraz stwarzają zagrożenie dla pieszych.

 7. P. Urbański zwrócił uwagę, że jadąc drogą przez Nowe Dobra w stronę Podwieska jest biała tablica „teren zabudowany”, natomiast jadąc w drugą stronę takiej tablicy nie ma. Należy zgłosić to do powiatu, ponieważ policja wypisuje mandaty chociaż teren od strony Podwieska nie jest oznakowany.

 8. P. Janowska zwróciła uwagę, że w lasku naprzeciw Pani Pasińskiej powstało dzikie wysypisko śmieci. Znajdują się tam papiery, butelki i skrzynki. Należy to uprzątnąć.

 9. P. Zawal zgłosiła, że w Kałdusie w centrum wsi rosną jesiony, które są spróchniałe. Należy zając się tą sprawą, gdyż stwarzają zagrożenie.

 10. P. Krzywdziński zgłosił, że droga wojewódzka w Starogrodzie jest „odkrzaczana” raz w roku. Skrzyżowanie na Brzozowo jest tak zarośnięte krzakami, że dzika zwierzyna wchodzi prosto pod koła samochodów. Należy zająć się ta sprawą.


Ad. 4.

P. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (zał. Nr 4).

Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.


P. Przewodniczący poprosił o sprawozdanie z Komisji Rady Gminy Chełmno.

P. Jakubowski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych.

P. Madej przedstawił sprawozdanie z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

P. Kłos przedstawił sprawozdanie z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

P. Szczęch przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


Ad. 5.

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno. (zał. Nr 5)

P. Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały uchwałę pozytywnie (Zał. Nr 5a).

Komisja Finansowa złożyła następujący wniosek:

aby w § 2 uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych zmienić zapis z: „ Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 4, 7, 10 wyprodukowanych po 2004 roku stawki zmniejsza się o 200 zł” na „Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 4, 10 wyprodukowanych po 2004 roku stawki zmniejsza się o 200 zł” czyli wykreślić z treści pkt. 7.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek komisji finansowej. Wynik głosowania: 15 „za”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie całość uchwały. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 6.

Uchwała w sprawie określenia wysokość i stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. (zał. Nr 6)

P. Przewodniczący poinformował, że Wszystkie komisje zaopiniowały uchwałę pozytywnie.

Komisja finansowa złożyła następujący wniosek:

  1. aby stawka podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni została podwyższona z 3.73 zł na 3.74 zł;

  2. aby stawka podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego została podwyższona z 0.16 zł na 0.17 zł.

P. Urbański wyjaśnił, że w tych podatkach zawsze była stawka maksymalna, ale stopa inflacji przez kilka lat nie pozwalała zwiększyć/ zaokrąglić tej stawki. Należy to w końcu wyrównać.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek komisji finansowej - a). Wynik głosowania: 15 „za”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek komisji finansowej - b). Wynik głosowania: 15 „za”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie całość uchwały. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 7.

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (Zał. Nr 7)

P. Skarbnik poinformowała, że Komunikatem Prezesa GUS-u z dnia 17 października 2007 r. ogłoszona została średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. w kwocie 58.29 zł za 1 dt, będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego. Stawka ta uległa podwyższeniu w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym o 64 % i w związku z tym propozycją Wójta Gminy Chełmno została obniżona do kwoty 43.70 zł. za dt.

P. Przewodniczący oddał głos P. Wójtowi. P. Wójt powiedział, że podatek rolny zawsze budzi wiele kontrowersji. Niestety stawki GUS-owskie w tym roku są bardzo wysokie, w związku z tym proponuje się przyjąć stawkę 43.70 zł.

P. Wójt powiedział, że mieszkańcy mają wiele oczekiwań związanych ze sporymi inwestycjami. Mieszkańcy Rożnowa np. chcą by droga brukowa, która idzie przez ich wieś w stronę Kokocka została wyasfaltowana. Mieszkańcy Łunaw chcieli, by wodociąg. W innych miejscowościach mają być remontowane świetlice wiejskie, budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wszystkie te inwestycje wiążą się z poważnymi kosztami i obciążeniem dla gminnego budżetu pomimo tego, że na niektóre uda się pozyskać środki unijne. Jednakże decyzja i tak należy do Radnych.

P. Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały stawkę zaproponowaną przez Wójta pozytywnie.

P. Przewodniczący przywitał przybyłych na Sesję P. Kulwickiego, P. Brydę i P. Stefańskiego.

P. Przewodniczący oddał głos P. Stanisławowi Kulwickiemi.

P. Kulwicki powiedział, że cena GUS-u za 1dt żyta jest prawdziwa, ale nie odzwierciedla plonów rolników, ponieważ w tym roku plony były bardzo niskie. Radni powinni podejść do podejmowania decyzji z wielką rozwagą. Poprzednie lata to były lata suszy, klęsk nieurodzaju. Rolnicy pobrali kredyty by ratować gospodarstwa. W tym roku z kolei wymarzły sady. W województwie Kujawsko – Pomorskim 80% zbiorów przeznaczone jest na skarmienie trzody chlewnej. P. Kulwicki przedstawił statystyki z ODR w sprawie ceny żywca, które wykazują, że cena wieprzowiny ciągle spada, a żywność ciągle drożeje.

Nawozy podrożały o ok. 30%, od grudnia nawozy średnio podrożeją o 30 zł. na tonie. Od 1 lipca, będzie obowiązkowe ubezpieczanie płodów rolnych, ale odszkodowania będą płacone tylko wtedy, gdy straty w uprawach przekroczą 30%. Jeśli rolnik nie będzie opłacał tego ubezpieczenia to straci dopłaty i nie otrzyma kredytu. Paliwo w zeszłym roku kupował za 3.13, a obecnie kosztuje 4.04 zł. Od przyszłego roku ma również wzrosnąć opłata hodowlana za produkcję nasion zbóż nawet o 80%. Wczoraj w „gazecie pomorskiej” ukazał się artykuł nt. dopłat unijnych. Należy dorównać do standardów unijnych. Od 2009 roku będą przeprowadzane kontrole rolnicze, rolnicy muszą dorównać innym krajom. Jeśli w dniu dzisiejszym zostanie podniesiona stawka podatku rolnego o więcej niż 10% to rolnicy stracą mandat zaufania wśród mieszkańców. Gdy radni wrócą do swoich wsi będą musieli powiedzieć rolnikom jak wysoki jest podatek. Rolnicy coraz częściej muszą wyjeżdżać za granicę by utrzymać rodzinę, opłacić rachunki.

Na tym P. Kulwicki zakończył. Podziękował za udzielenie głosu.

P. Przewodniczący podziękował P. Kulwickiemu.

P. Bryda poprosił o głos.

P. Bryda powiedział, że cena żyta nie powinna być podstawą do określania wysokości podatku. Powinny być brane pod uwagę inne ceny, takie jak: cena wieprzowiny, owoców, warzyw. Jeśli mieszkańcy nie maja 500 zł na to by wpłacić na przydomową oczyszczalnię to skąd mają wziąć na podatek.


P. Przewodniczący ogłosił 15 min przerwy.

11.40 – 11.45


Po przerwie.

P. Przewodniczący zwrócił uwagę, że większość mieszkańców pracuje zawodowo i jest rolnikami.

P. Bryda powiedział, że wartość 1 ha to 7500 a podatek od tego 75 zł, to jest 10% wartości, nawet przedsiębiorcy nie płaca takich wysokich podatków.

P. Urbański powiedział, że rozumie stanowisko wójta, zgadza się z planami, które przedstawił, ale występuje z wnioskiem, aby cenę żyta obniżyć do 37 zł za 1 dt.

P. Przewodniczący prosi o inne głosy.

P. Jakubowski powiedział, że wiele już dziś zostało powiedziane, ale gmina nie może sobie pozwolić na niski podatek, jeśli chce inwestować.

P. Mikrut spytał, czy ważniejsze jest budowanie dróg i wodociągów czy życie rolnika?

P. Mikrut poprosił o głosowanie imienne zapisane w protokole.

P. Przewodniczący powiedział, że niestety jest to niemożliwe gdyż, statut gminy nie przewiduje takiego rozwiązania.

P. Jakubowski powiedział, że on płaci bardzo wysoki podatek od nieruchomości, którego rolnicy nie płacą.

P. Szczęch wystąpiła z wnioskiem o obniżenie ceny skupu żyta do 40 zł. za 1 dt.

P. Orzech poruszył sprawę niestabilności cen w rolnictwie, co robi Izba Rolnicza w tym kierunku, by było lepiej?

P. Stefański, przedstawiciel Izby Rolniczej, powiedział, że cena trzody chlewnej jest niska, w związku z tym Izba walczyła o interwencyjny skup, ale na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać.

P. Janowska powiedziała, że dobro mieszkańców jest ważne, ale również trzeba patrzeć na dobro gminy i wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy żyją z rolnictwa. Wyraża ona poparcie dla propozycji P. Szczęch.

P. Kulwicki zabrał głos i powiedział, że jeśli Gmina Kijewo Królewskie, która ma gleby na wysoczyźnie, nie ma powodzi i podsiąków może ustalić racjonalny podatek, to dlaczego u nas, gdzie jest zagrożenie podwoziami, podsiąki zabierają nawozy z pól chce ukarać rolników?

P. Przewodniczący prosi o kolejne propozycje. Nie zgłoszono.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie I propozycję P. Urbańskiego 37 zł za 1 dt żyta. Wynik głosowania:6 „za”, 9 „przeciw”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie II propozycję P. Szczęch 40 zł za 1 dt żyta. Wynik głosowania: 11 „za”, 4 „przeciw”.

P. Przewodniczący ogłosił, że stawka, która została przyjęta przez radę za 1 dt żyta to 40 zł.


Ad. 8.

Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok. (Zał. Nr 8)

Radca prawny w związku z zapytaniem z komisji finansowej wyjaśnił, że na podstawie art. 18a o podatkach rada może wprowadzić opłatę za psa, ale nie musi jest wprowadzać, i wówczas nie będzie ona obowiązywała.

P. Urbański zwrócił uwagę, że opłaty tej nie ma jak egzekwować.

P. Wójt powiedział, że dochód z tego tytułu to kilkaset zł.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek komisji finansowej by nie podejmować tej uchwały. Wynik głosowania: 14 „za” na 14 obecnych podczas głosowania.


Ad. 9.

Uchwała w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa. (Zał. Nr 9)

P. Skarbnik wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o opłacie od posiadania psów dokonano zmiany brzmienia uchwały § 1.

P. Pasiński poruszył sprawę wynagrodzenia sołtysów. Czy jest możliwość by sołtysi mieli płacone od wpływów z podatków, nieważne czy mieszkańcy wpłacają do kasy urzędu czy do sołtysa.

P. Urbański dodał, że sołtys z nakazem musi dotrzeć do każdego podatnika. Powiedział, że jak najbardziej jest to możliwe do realizacji, ale nie w tym roku. Pani Skarbnik powinna to przeliczyć.

Nie zgłoszono innych uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 10.

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na rok 2007. (Zał. Nr 10)

P. Skarbnik wyjaśniła, że nie ma znaczących zmian w budżecie, zmiany dotyczą głównie dotacji celowych.

Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała korektę budżetu.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 11.

Uchwała w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Chełmno i Sekretarza Gminy Chełmno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (Zał. Nr 11)

P. Sekretarz wyjaśnił, że obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika i Sekretarza jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 85, poz. 571), który zakwestionował między innymi obowiązujący wcześniej wzór oświadczenia lustracyjnego.

Uchwalona przez Sejm w dniu 7 września 2007 r. ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171) zawiera nowy wzór oświadczenia lustracyjnego, a także określa w art. 4 ust. 3 nowy, 3 miesięczny termin dla właściwego organu (w przypadku w/w stanowisk organem tym jest Rada Gminy) na powiadomienie Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia oraz poinformowanie o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 12.

Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu z dnia 17.11.2007 r. rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zmiany przebiegu granicy Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. (Zał. Nr 12)

P. Zawadziński wyjaśnił, że niniejszym rozporządzeniem zmienia się przebieg granicy Chełmińskiego Parku Krajobrazowego wyłączając tereny zurbanizowane, tzn. tereny przemysłowe miasta i gminy Chełmna.

Chełmiński Park Krajobrazowy utworzony został na mocy rozporządzenia Nr 11/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 16, poz. 89). W jego obszar włączono tereny wartościowe przyrodniczo jak i tereny zurbanizowane, w tym zabudowy przemysłowej miasta Chełmna. Park powołano w celu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w dolinie Wisły, w strefie krawędziowej oraz na przyległych obszarach wysoczyzny.

W myśl przepisu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.) zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony. Jak podaje Krzysztof Gruszeczki w Komentarzu do ustawy o ochronie przyrody kluczowe znaczenie ma pojecie „bezpowrotnej utraty wartości”.

Projektowany do wyłączenia spod ochrony obszar nie posiadał i nie posiada wartości przyrodniczych, a miasto Chełmno zostało włączone do parku krajobrazowego ze względu na swoje unikalne walory urbanistyczne i zabytkowe, a nie przyrodnicze. Jednocześnie w przedmiotowej sprawie zajęła stanowisko Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody podejmując uchwałę nr 1/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r.

Rada zaopiniowała pozytywnie wyłączenie z Chełmińskiego Parku Krajobrazowego części terenu miasta i gminy Chełmno, a negatywnie odniosła się do kwestii zmiany zakresu zakazów obowiązujących na terenie parku krajobrazowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody niniejsze rozporządzenie zostało uzgodnione z właściwymi miejscowo radami gmin.

P. Urbański spytał o jakie zakazy dokładnie chodzi?

P. Wójt wyjaśnił, że chodzi o miasto Chełmno, a dokładniej o linię zabudowy przy „Frybie”.


Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Wynik głosowania: 15 „za”.

Ad. 13.

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzozowo, Gmina Kijewo Królewskie, zajętej pod drogę relacji Chełmno – Osnowo. (Zał. Nr 13)

P. Kosińska wyjaśniła, że P. Kazimiera Podkościelna zwróciła się z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego działki nr 47/2 położonej w Brzozowie oraz o wypłacenie stosownego odszkodowania za użytkowanie oraz zwrot kosztów poniesionych w podatku rolnym. Działka ta została wydzielona w 1986 r. w związku z budową drogi relacji Chełmno – Osnowo.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 14.

Plan bieżącego utrzymania dróg gminnych na 2008 rok. (Zał. Nr 14)

P. Madej. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska poinformował, że w dniach 16-17 października br. komisja dokonała „przedzimowego” objazdu dróg. Zwrócił uwagę, że wiele rzeczy na naszych drogach zostało wykonane. Była równiarka, zostały wyfrezowane pnie, ale niestety drogi powinny być równane więcej niż 2 razy w roku. Droga na parcelki, która została zniszczona przez Wojsko, nadal nie jest należycie naprawiona. Prosi by Wójt monitował w tej sprawie.

P. Madej zwrócił uwagę, że przystanek autobusowy w Bieńkówce wymaga natychmiastowego remontu.

P. Orzech powiedział, że przystanek już jest rozebrany i jest wylana posadzka, gdy przeschnie będą stawiane ścianki.

P. Madej dodał, że zagrożenie stwarzają topole przy drodze w Bieńkówce.

P. Zawal zgłosiła, że w Kałdusie w centrum wsi rosną jesiony, które są spróchniałe i stwarzają zagrożenie.

P. Wójt poinformował, że prawdopodobnie w 2008 roku zostanie dokończona droga Starogród Dolny – Bieńkówka.

P. Jakubowski spytał o chodnik w Wielkich Łunawach.

P. Wójt powiedział, że zostanie on zrobiony, jeśli uda się pozyskać środki z odnowy wsi.

P. Urbański zwrócił uwagę, że Łęg otrzyma z gminy tylko 2 zestawy szlaki. Niestety z tego wieś nie jest w stanie utrzymać wszystkich dróg. Prosi by w przyszłym roku dc chociaż jeden zestaw więcej.

P. Przewodniczący dopuścił do głosu P. Kulwickiego – sołtysa Borówna.

P. Kulwicki zaprasza komisję rolną, aby przyjechała zobaczyć w jakim stanie jest droga w Borównie.

P. Przewodniczący odebrał P. Kulwickiemu prawo do głosu, ponieważ mówił nie na temat.

P. Orzech jako członek kom. Rolnej zwrócił uwagę, że na wielu drogach należy zebrać pobocza. Dodał, ze należy zacząć egzekwować należności za poodorywanie dróg. Mieszkańcy co roku otrzymują okólniki w tej sprawie i niestety nic sobie z tego nie robią.

P. Urtnowski powiedział, że kiedyś Wójt wzywał takie osoby, dawał 14 dni na naprawę a jeśli nie dotrzymały terminu obciążał je kosztami naprawy drogi.

Nie zgłoszono więcej uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 15.

Plan rekultywacji i modernizacji dróg gminnych. (Zał. Nr 15)

P. Wójt wyjaśnił, że kolejność w planie pozostała bez zmian. Jedynie nie zostały uwzględnione lata, ponieważ trudno jest określić w jakich latach uda się pozyskać pieniądze ze środków unijnych.

P. Urbański poprosił by dopisać do planu drogę Dorposz Chełm. – Podwiesk przez Cykop, ponieważ jest tam już podbudowa z kamienia.

P. Mikrut prosi o dopisanie drogi na Parcelki w Nowych Dobrach, chociaż tam gdzie znajdują się zabudowania.

P. Kraśkiewicz spytał czy plany na drogę w Borównie będą robione w całości, czy etapami?

P. Wójt wyjaśnił, że raczej w całości, a wykonanie etapami.

P. Orzech powiedział, ze plan jest ambitny.

P. Urbański prosi o przegłosowanie jego wniosku dotyczącego dopisania drogi Dorposz Chełm. – Podwiesk.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję P. Urbańskiego. Wynik głosowania: 15”za”.

P. Mikrut poprosił o przegłosowanie jego wniosku, czyli dopisanie do planu drogi Parcelki.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek P. Mikruta. Wynik głosowania: 15”za”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie całość planu. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 16.

Czynności końcowe.

P. Krzywdziński zgłosił, że na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej w Brzozowie rosną zakrzaczenia. Należy jak najszybciej je wyciąć, ponieważ dzika zwierzyna wchodzi prosto pod koła samochodów.

P. Kulwicki zabrał głos i powiedział, że tacy ludzie jak P. Jakubowski - ponieważ z tego co on wie, to utrzymuje go żona - nie powinni zabierać głosu w sprawie podatków, jeśli nie znają cen i realiów rolników nie powinni głosować.

P. Przewodniczący upomniał P. Kulwickiego, że nieodpowiednio się zachowuje a jest na Sesji Rady Gminy i powinien trzymać się zasad tu obowiązujących.

P. Kulwicki powiedział, że jeśli podatki zostaną na podjętych dziś poziomach to on nie przyjmie nakazów podatkowych i jeśli dalej tak się będzie traktowało rolników, to Sołectwo Borówno będzie chciało odejść od Gminy Chełmno.


Na tym obrady IX Sesji zakończono.

Protokolant

............................

Chełmno, dnia 2.12.2007 roku.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij