Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja XV

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Rada Gminy Chełmno

ROO.II/AW.0052-XVI/08


Protokół

Z obrad

XV Sesji Rady Gminy ChełmnoW dniu 26 czerwca 2008 roku w godz. Od 10.00 do 12.05 w Urzędzie Miasta w Chełmnie, sala nr 4, odbyły się obrady XV Sesji Rady Gminy Chełmno.

W obradach udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy w liczbie 13 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;

2. Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno

3. Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;

4. Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;

5. Krzysztof Zawadziński – kier. Ref. RBG;

6. Danuta Jankiewicz – prac. UG;

7. Maciej Kornalewski – urbanista;

8. Anna Kosinska – prac. UG;

9. Edward Rączka – Radca Prawny;

10. Anna Woelke – protokolant.


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński przywitał obecnych radnych i pracowników UG.


Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (zał. Nr 1). Do porządku nie wniesiono uwag.


Ad. 2.

Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz sprawozdania z ich realizacji. (zał. Nr 3)

Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Woelke. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.


Ad. 3.

Interpelacje i zapytania.

P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje (zał. Nr 4) Nie zgłoszono uwag. P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.

Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:


  1. P. Urtnowski zgłosił, że przy skrzyżowaniu na Toruń w Nowych Dobrach należy wyciąć zakrzaczenia i podnieść drogowskaz, który tam stoi gdyż zasłania drogę. Należy to zgłosić do Rejonu Dróg Wojewódzkich.

  2. P. Zawal spytała czy ruszyły kontrole śmietników? Gdyż mieszkańcy zaczęli „donosić” na swoich sąsiadów. Spytała również, czy jest możliwe porozumienie się, z WZD w sprawie usunięcia zakrzaczeń na zakrętach.

P. Wójt wyjaśnił, że kontrole się rozpoczęły. W kontroli wzięli udział: strażak, policjant, osoba z sanepidu oraz pracownik Urzędu Gminy. Zostały skontrolowane opłaty za wywóz śmieci, nieczystości oraz przeglądy kominiarskie. Mieszkańcy otrzymywali pouczenia.

P. Wójt odpowiedział, że bardzo często w poprzednich latach zakrzaczenia przy drogach wojewódzkich były usuwane przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez urząd gminy.

  1. P. Szczęch prosi, by monitować do powiatu w sprawie drogi Klamry – Wielkie Łunawy. Droga jest w coraz gorszym stanie.

Spytała również, czy odbedzie się liga letnia.

Prosi również o zamontowanie w Podwiesku na boisku kosza do koszykówki.

P. Kłos odpowiedział, że odbędą się w tym roku rozgrywki ligi letniej.

P. Wójt poinformował, że w Podwiesku na boisku jest zamontowany jeden kosz, a dodatkowo będą jeszcze zamontowane dwie bramki.

  1. P. Urbański zgłosił, że należy monitować w PZD o znaki, których brakuje, ponieważ stwarza to zagrożenie. Dodał, że w Łęgu nie na nawet zielonego znaku z nazwą miejscowości. Pan Mikrut dodał, że w Nowych Dobrach koło P. Zielaskowskiego, również nie ma znaku zielonego z nazwą miejscowości.

  2. P. Madej zgłosił, że w Wielkich Łunawach jest działka, która należy najprawdopodobniej do agencji i jest ona zachwaszczona. Działka ta graniczy z działką Pana Wojciecha Biczyka (kiedyś ją nawet dzierżawił). Należy zgłosić to do agencji, ponieważ chwasty się rozsiewają na sąsiednie działki.Ad. 4.

P. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (zał. Nr 5).

Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.


P. Przewodniczący poprosił o sprawozdanie z Komisji Rady Gminy Chełmno.

P. Janowska przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych.

P. Kłos przedstawił sprawozdanie z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.


Ad. 5.

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2008 rok. (Zał. Nr 6)

P. Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w budżecie wyglądają następująco:

Dochody budżetu gminy w wysokości ………………………………. 11 981 581 zł,

które zastąpiły dochody w kwocie…………………………………….11 864 068 zł,

w tym:

- dochody bieżące……………………………...……………….11 748 463 zł,

które zastąpiły dochody bieżące w kwocie………...…………11 630 950 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości………………………………… 12 926 484 zł,

które zastąpiły wydatki w kwocie………………………………...……12 650 294 zł,

w tym:

- wydatki bieżące…………………………………………………10 801 191 zł,

które zastąpiły wydatki bieżące w kwocie……...……………10 645 001 zł,

w tym:

- wynagrodzenia…………………….…………………....3 891 088 zł,

- pochodnie od wynagrodzeń………………………………737 598 zł,

- dotacje celowe…………………………………………….161 700 zł,

które zastąpiły dotacje celowe w kwocie…..…………….128 700 zł,

- wydatki majątkowe……………………………………………….2 125 293 zł,

które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie……………………2 005 293 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 ustala się w

wysokościach zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

4. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 944 903 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie….……………………………464 000 zł,

- spłat udzielonych pożyczek…………………………………………….……..57 500 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych…………………………………………………………………….423 403 zł,

2) Przychody budżetu gminy w wysokości……………………………………1 580 403 zł,

Rozchody budżetu gminy w wysokości………………………………………635 500 zł,

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę…………………….161 700 zł,


P. Trzpil zwrócił uwagę, że w Starogrodzie boisko jest przy szkole i korzystają z niego uczniowie, a w Podwiesku SA takie odczucia, że boisko zostało wybudowane dla Błękitnych Łunawy i dostali je za darmo, dlaczego Klamrach nie może być tak samo? Dlaczego Tartak musi pozyskiwać środki z prywatnych firm. W Podwiesku sołectwo nic do dokłada do boiska.

P. Wójt odpowiedział, że rada gminy kilka lat temu podjęła decyzję o wybudowaniu tego boiska. Należy je zrobić do końca, by służyło mieszkańcom. Błękitni chcą być gospodarzami.

P. Kłos powiedział, że Tartak będzie również mógł rozgrywać na tym boisku mecze.

P. Urbański powiedział, że radni podchodzą do sprawy za bardzo emocjonalnie. Boisko należy dostosować do potrzeb sportowców. Odbywają się na nim festyny, zawody itp. Docierają głosy, że pieniądze zostały tam „utopione”, a przecież jest szansa, że zostanie skończony fajny obiekt na różne duże imprezy.

P. Szczęch powiedziała, że rozmawiała z dyrektor gimnazjum z Podwieska, która jest zdania, że przy szkole nie jest potrzebne takie duże boisko.


Nie zgłoszono więcej uwag.

P. Przewodniczący podał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 12 „za”, 1 „wstrzymujący”.


Ad. 6.

Uchwała w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmno. (Zał. Nr 9)

P. Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.

W związku ze zmianą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (Uchwała nr XVIII/109/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 marca 2008 r.), niezbędne jest zwiększenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmno do stawki 2,16 zł netto. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie jako odbiorca ścieków bytowych od mieszkańców wsi Osnowo zwiększył taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Utrzymując dotychczasową taryfę za odprowadzanie ścieków bytowych tj. 2,08 zł netto, Gmina Chełmno stratna byłaby o 0,08 zł/m3 tj. 4%.

Celem pełnego pokrycia kosztów konieczne jest wprowadzenie wzrostu stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ze względu na powyższe podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.


Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 13 „za”.


Ad. 7.

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dolnych Wymiarach. (Zał. Nr 10)

P. Kosińska poinformowała, że Działka Nr 37/1 o pow. 0.23 ha (N-O, 1500, Bi-0,0800 ha) położona w Dolnych Wymiarach zabudowana jest budynkiem, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia wraz z garażem.

Budynek Ośrodka Zdrowia wymaga remontu, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Proponuje się nabyć nieruchomość za wartość niższa niż rynkowa nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość przedmiotowej nieruchomości na kwotę 159 885 zł. Rada Powiatu Chełmińskiego wyraziła zgodę na jej zbycie za kwotę 80 000 zł.

P. Urbański zaproponował by zrobić tam świetlice wiejska dla Górnych Wymiarów.

P. Szczęch powiedziała, że sprawa jest do przedyskutowania.


Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: 12 „za”. Na 12 obecnych podczas głosowania.


Ad.8.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bieńkówce. (Zał. Nr 11)

P. Kosińska wyjaśniła, że zakupem działki nr 103/2 o pow. 0.0763 (RVI-0.0763) W Bieńkówce zainteresowani są mieszkańcy budynku nr 20 znajdującego się na sąsiedniej działce. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno leży na obszarze zurbanizowanym w strefie zabudowanej wraz z terenami o rozpoczętym procesie urbanizacji.


Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 13 „za”.


Ad. 9.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Podwiesku. (Zał. Nr 12)

P. Kosińska wyjaśniła, że zakupem działek nr 81/14 o pow. 0.0634 ja (N-0.0643) i 81/15 o pow. 0.0763 ha (N-0.0212, RVI-0.0700 ha) w Podwiesku zainteresowani SA właściciele sąsiednich nieruchomości. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno działki leżą na obszarze zurbanizowanym w strefie zabudowanej wraz z terenami o rozpoczętym procesie urbanizacji.


Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Wynik głosowania: 13 „za”.


Ad. 10.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. (Zał. Nr 13)

P. Jankiewicz wyjaśniła, że zostały wniesione zmiany do planu. Rozstrzygnięcia dot. Uwag Pani Pawelec zostały umieszczone w zał. Nr 2 do uchwały. Wpłynęło również drugie pismo po odpowiedzi Wójta na pierwsze, ale po terminie na wnoszenie uwag.

P. Maciej Kornalewski – urbanista wyjaśnił, że uwagi Pani Pawelec są bezzasadne, ponieważ są przepisy, które regulują sporną sprawę, która dotyczy granicy zabudowy. Ustalił jednak z Wójtem, że nie będzie błędem jeśli się wprowadzi ten zapis do uchwały by nie powodować konfliktu załagodzić zaistniałą sytuację. Zatem linia zabudowy została naniesiona na mapki i wprowadza się w § 19 ust. 4 pkt. 3 podpunkt d) dotyczący 4 metrowej granicy zabudowy. Zostanie również zmieniony załącznik dotyczący rozstrzygnięcia uwag.


Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Wynik głosowania: 13 „za”.


Ad. 11.

Harmonogram prac związanych z Programem „Odnowy Wsi” na lata 2007-2013. (Zał. Nr 14)

P. Wójt poinformował, że Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych przygotowała propozycje. Potrzeb jest wiele, ale niestety w tym roku odnowa jeszcze nie ruszyła. Zaproponowano dwie pozycje, by móc przygotować projekty.

P. Przewodniczący powiedział, że zaplanowano oświetlenie w Klamrach by pozostał trwały i widoczny ślad inwestycyjny.

P. Urbański zwrócił uwagę, że przy realizacji I inwestycji, czyli ścieżki turystycznej, powinno się rozpocząć od szkoły w Kolnie. Inwestycja w Klamrach również jest sensowna.

P. Urbański zwrócił uwagę, że jeśli ten program dojdzie do końca to będzie kilka sołectw, które nie skorzystają z „odnowy wsi”, więc może należałoby pomyśleć o jakimś bonusie dla tych sołectw?

P. Wójt poinformował, że LGD szykuje granty dla sołectw, które nie skorzystały z odnowy wsi. Maja one wynieść ok.. 25 tys. zł.

P. Urbański powiedział, że jeśli do 2013 r. nie wszystkie sołectwa skorzystają ze środków odnowy wsi to będzie trzeba pomyśleć o jakimś zadość uczynieniu. Proponuje by dopisać w tym harmonogramie kolejne sołectwa.

P. Wójt powiedział, że nie da się dokładnie ustalić kolejności, możnaby ewentualnie wpisać jeden projekt na listę. LGD planuje przekazać ok. 300 tys. na gminę.

P. Przewodniczący powiedział, że zrobienie tego harmonogramu na dzisiejszej sesji jest nierealne, ponieważ należałoby przygotować materiały.

P. Urbański powiedział, ze boi się „że to ucieknie” i zostanie pominięte.

P. Przewodniczący proponuje by dokonać dodatkowego zapisu w harmonogramie „Rada Gminy Chełmno, zobowiązuje się do końca września 2008 roku opracować harmonogram prac dla sołectw, które nie skorzystały ze środków związanych z Odnową Wsi.”


Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie harmonogram ze zmianą. Wynik głosowania: 13 „za”.Ad. 12.

Czynności końcowe.

Nie zgłoszono spraw.Na tym obrady XV Sesji zakończono.

Protokolant

............................

Chełmno, dnia 4.07.2008 roku.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij