Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno-Klamry

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Chełmno, dnia  3 sierpnia 2020 roku

 

WÓJT GMINY  CHEŁMNO
ogłasza

w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490), uchwały nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Klamrach


I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno.

 

Położenie nieruchomości

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

Cena  wywoławcza nieruchomości

( w tym podatek VAT)

Wysokość wadium

Klamry

307/3

TO1C/00026230/3

0,1607 ha

RV-0,1607 ha

39 800,00 zł

4000,00 zł

Klamry

307/4

TO1C/00026231/0

0,1088 ha

RV-0,0850 ha

PsVI-0,0238 ha

28 200,00 zł

2900,00 zł

Klamry

307/9

TO1C/00026236/5

0,1376 ha

RV-0,1376 ha

34 100,00 zł

3500,00 zł

Klamry

307/10

TO1C/00026237/2

0,2485 ha

RV-0,1516 ha

W-0,0100 ha

58 400,00 zł

5900,00 zł

Klamry

307/11

TO1C/00026238/9

0,1616 ha

RV-0,1516 ha

W-0,0100 ha

40 000,00 zł

4000,00 zł

Klamry

307/17

TO1C/00026243/7

0,1170 ha

RVI-0,0710 ha

PsVI-00460 ha

30 300,00 zł

3100,00 zł


Wymienione nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych.

Na działce nr 307/3 znajduje się stanowisko archeologiczne nieeksponowane z nawarstwieniami kulturowymi, objęte strefą OW ochrony konserwatorskiej:

a)      stanowisko archeologiczne oznaczone jest na rysunku planu jako strefa OW ochrony archeologicznej,

b)      teren przez nie zajmowany jest dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnego zakresu prac archeologicznych zapewniających odpowiednie warunki ochrony konserwatorskiej,

c)      zakres prac archeologicznych określi, w zależności od charakteru planowanych inwestycji, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

d)     w rejonie ww. stanowiska archeologicznego wszelkie prace ziemne można wykonywać po uzgodnieniu i za pozwoleniem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, należy zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który określi zasady realizacji inwestycji.

Prócz powyższego przedmiotowych nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie są też przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23 % podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 18 września 2020  roku, o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1,
pok. nr 215.  Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i  przeprowadzone będą według kolejności podanej w ogłoszeniu, bezpośrednio po sobie,  rozpoczynając od godziny 10 00.

W przetargu mogą brać udział osoby które wniosą wadium w pieniądzu w wyżej podanych wysokościach,  w kasie Urzędu Gminy Chełmno
(II piętro) lub na konto
Bank Millennium SA 39116022020000000301152898 wpisując numer działki na rzecz której zostało wpłacone,  najpóźniej do dnia  14 września 2020 roku. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium się zwraca po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone po terminie nie będzie brane pod uwagę. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

              O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia u mowy w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 0566861540 wew. 42).


                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Chełmno

                                                                                                                                                                                     Krzysztof Wypij

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmno siedzibą w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chełmno jest możliwy pod numerem tel. nr. (56) 686 15 40,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  będą w związku z ogłoszonym przetargiem w celu sprzedaży nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit  e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, natomiast dane w zakresie numeru PESEL będą przetwarzane przez pracowników księgowości w celu realizacji ustawowych zadań,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ograniczenia i ich sprostowania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij