W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Podiwesku i Osnowie z dnia 12.10.2020 r.

XML

Treść

Chełmno, dnia 12 października 2020 roku

WÓJT GMINY  CHEŁMNO
 
ogłasza

w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn.zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490 z późn. zm.) uchwały nr XXVI/187/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Podwiesku, oraz  uchwały nr VIII/87/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2019 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Osnowie


I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno.


 

Położenie nieruchomości

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

Cena  wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

Podwiesk

81/13

TO1C/00013409/5

0,1400 ha

Rola VI- 0,0600 ha

Nieużytek-0,0800 ha

19 011,00 zł

(w tym podatek VAT 23%)

2000,00 zł

Osnowo

78

TO1C/00015750/4

0,1246 ha

Droga – 0,0402 ha

Tereny różne – 0,0844 ha

5248,85  zł

(w tym podatek VAT dla części przeznaczonej pod drogę)

600,00 zł


Dla działki nr 81/13 w Podwiesku brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 28 lipca 2010 roku zostały ustalone warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianego do realizacji w Podwiesku; działka nr 81/13. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23 % podatku VAT.

Działka nr 78 w Osnowie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego leży na obszarze oznaczonym symbolami; KDG.02 – ulica Klasy G – główna, 16.R/ZL – tereny rolnicze i lasy. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), cena wywoławcza nieruchomości,  w części przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę, zawiera 23 % podatku VAT.

Przedmiotowych nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie są też przedmiotem żadnych zobowiązań.

            Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 roku, o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1,
pok. nr 215.  Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i  przeprowadzone będą według kolejności podanej w ogłoszeniu, bezpośrednio po sobie,  rozpoczynając od godziny 10 00.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w wyżej podanych wysokościach,  na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898 wpisując numer działki na rzecz której zostało wpłacone,  najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 roku.  Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium się zwraca po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone po terminie nie będzie brane pod uwagę. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

              O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia u mowy w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.

              Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 0566861540 wew. 42, kom. 531069857).

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Chełmno

                                                                                                                                                                                      Krzysztof Wypij

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmno siedzibą w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chełmno jest możliwy pod numerem tel. nr. (56) 686 15 40,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  będą w związku z ogłoszonym przetargiem w celu sprzedaży nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit  e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ograniczenia i ich sprostowania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane