Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                                                                 Chełmno, dnia 23.08.2017 r.RBG.OŚ.6220.2.2017.KZ


 

 

                                                           POSTANOWIENIE

 


            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku  z  § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską - Słotkowską z firmy HEKO, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinia znak: WOO.4240.287.2017.AG.2 z dnia 1.08.2017 r. i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, opinia znak: N.NZ.408.V.6.17 z dnia 16.05.2017 r.


                                                             postanawia się

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo.


                                                              uzasadnienie

 

            Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską – Słotkowską z firmy HEKO, ul. Jugosłowiańska 41 z Poznania  wnioskiem z dnia 28.04.2017 r. (data wpływu: 4.05.2017 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo.    

            Wnioskowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt.  w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią Nr WOO.4240.287.2017.AG.2 z dnia 1.08.2017 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.V.6.17 z dnia 16.05.2017 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

            Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w Osnowie. Właścicielem gruntów jest Gmina Miasta Chełmno, natomiast dzierżawcą na mocy umowy jest Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie.

            Zakład Zagospodarowania Odpadów w Osnowie jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jednym z głównych zakresów jego działalności jest praca linii do sortowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz doczyszczanie odpadów opakowaniowych, tzw. surowców wtórnych, z terenu powiatu chełmińskiego.

            Planowana rozbudowa linii sortowniczej pozwoli osiągnąć Zakładowi lepszą wydajność oraz przerób odpadów komunalnych, a także surowców wtórnych. Inwestycja przyczyni się do:

-        dostosowania istniejącej technologii segregacji odpadów komunalnych zmieszanych do obowiązujących i wprowadzanych przepisów prawa;

-        zwiększenia efektywności odzysku odpadów surowcowych z odpadów zmieszanych, a także zwiększenie wydajności zakładu;

-        umożliwienia pracy niezależnej dwóch linii do segregacji;

-        ograniczenia awaryjności linii technologicznej do sortowania odpadów;

-        obniżenia kosztów eksploatacyjnych zakładu przy optymalizacji parametrów technologicznych.

            Inwestor w ramach rozbudowy linii sortowniczej zamierza zwiększyć jej wydajność z 40000 Mg/rok na 42000 Mg/rok, z czego liczba przyjmowanych zmieszanych odpadów komunalnych  tzn. 36000 Mg/rok pozostaje bez zmian, natomiast zwiększy się liczba przyjmowanych surowców wtórnych z 4000 Mg/rok na 6000 Mg/rok. Głównymi rodzajami odpadów przetwarzanych będą odpady należące do grup: 15 01; 17 01; 20 01; 20 02; 20 03.

            Nieruchomość przeznaczona pod planowaną rozbudowę stanowi teren o charakterze przemysłowym (jest w całości utwardzona i ogrodzona).

            Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie, stanowiąca zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę zagrodową usytuowana jest w odległości ok. 1km od zamierzenia.

            Inwestycja z uwagi na lokalizację na terenie przekształconym nie będzie miała wpływu na różnorodność biologiczną.

            Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczaniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga prowadzenia jakichkolwiek prac rozbiórkowych.

            Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska, występujące w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane są z pożarami. Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób trzecich oraz przeszkolenie w zakresie BHP powinno zagwarantować bezpieczeństwo pracy oraz bezawaryjne funkcjonowanie obiektu. Projektowana inwestycja, biorąc pod uwagę jej charakter oraz zastosowanie techniczne, technologiczne i organizacyjne  wyklucza pojawienie się awarii przemysłowej. Istniejący obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym, podlega corocznym przeglądom i nie ma możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej. 

            Rozwiązania projektowe planowanego obiektu uwzględniają zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych zdarzeń (takich jak np. fale upałów, długotrwałe, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie).

            Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowiskowo morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względy na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej

            W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane prowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonane zostaną jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Teren budowy zaopatrzony zostanie w środki neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku zaistnienia takiej konieczności, zanieczyszczenia zostaną niezwłocznie usunięte, z zebrany materiał przekazany do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.

            W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego podczas eksploatacji inwestycji, wszelkie powierzchnie i place mające kontakt z odpadami wykonane zostaną jako szczelne z betonowych powierzchni.

            Działalność będzie prowadzona wyłącznie w wyznaczonych miejscach, na szczelnym i utwardzonym podłożu. Odpady inne niż niebezpieczne przechowywane będą w zadaszonych lub przykrytych kontenerach i pojemnikach, a odpady niebezpieczne w specjalistycznym pojemniku, w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, co uniemożliwi powstanie ewentualnych odcieków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne. Miejsce magazynowania odpadów będzie szczelne i zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby (na placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni lub w pomieszczeniach magazynowych w hali). Sposób ich przechowywania wykluczać będzie powstawanie ewentualnych wycieków, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowiskowo – wodne.

            Podczas realizacji zadania ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie.

            Woda do celów socjalno – bytowych i technologicznych będzie pobierana z sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji będzie się wiązała z nieznacznym wzrostem ilości pobieranej wody.

            Ścieki socjalno – bytowe z funkcjonowania Zakładu odprowadzane będą do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 50,0 m³. Z kolei ścieki technologiczne pochodzące z obiektu sortowni odpadów, myjni płytowej oraz płyty kompostowej odprowadzane będą do istniejącego szczelnego zbiornika o konstrukcji żelbetowej i pojemności 50,0 m³. Ścieki te nie będą mieszane ze ściekami socjalno – bytowymi. Kierowane będą one do dwóch odrębnych zbiorników. W dniu 26.06.2017 r. przeprowadzono próbę szczelności obu zbiorników, która potwierdziła ich szczelność i nie wykazała przecieków.

            Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych inwestycji podczyszczane będą w osadniku i separatorze hydrokoalescensyjnym, a następnie magazynowane w zbiorniku, a następnie magazynowane w zbiorniku z którego dalej odprowadzane będą kanalizacją deszczową do rzeki Fryby, na co wnioskodawca posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. Wody pochodzące z połaci dachowych traktowane są jako czyste, w związku z powyższym odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi.

            Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

            Podczas realizacji inwestycji czynnikiem również mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko będzie hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Powyższe uciążliwości będą miały charakter przejściowy i odwracalny.

            Na etapie eksploatacji emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza z projektowanego zadania związana będzie głownie z pracą linii sortowniczych odpadów oraz ruchem pojazdów. Hala sortowni nie będzie ogrzewana.

            Praca Zakładu spowoduje niezorganizowaną emisję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń związanych z: emisją spalin z samochodów dowożących zmieszane odpady komunalne i surowe wtórne do hali sortowni; wywożących odpady do unieszkodliwiania oraz wywożących zbelowane odpady opakowaniowe, a także emisję spalin w czasie pracy sprzętu (ładowarka).

            Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od terenów mieszkaniowych, stwierdzono, że Zakład nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

            Działka przeznaczona pod realizację inwestycji stanowi teren silnie przekształcony antropogenicznie (teren przemysłowy w całości utwardzony), przez co charakteryzuje się znikomymi wartościami przyrodniczymi. Brak jest występowania jakiejkolwiek roślinności, w tym gatunków objętych ochroną. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew i krzewów, nie zweryfikowano również przebiegu korytarzy ekologicznych o randze krajowej.

            Przedsięwzięcie nie leży w granicach żadnej z form ochrony przyrody, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

            W przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w otoczeniu planowanego otoczenia nie znajdują się zbiorniki wód powierzchniowych mogące przyciągnąć ptaki migrujące oraz żerujące na tym terenie.

            Wszystkie planowane prace będą realizowane na terenie istniejącego już, czynnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie, na niewielkiej powierzchni zlokalizowanej w południowej części działki.

            W odniesieniu do kwestii związanej z łagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacją do zmian klimatu wskazać należy, iż omawiane przedsięwzięcie związane będzie przede wszystkim z pośrednią emisją gazów cieplarnianych, pochodzących głównie z pojazdów poruszających się po terenie Zakładu. Inwestor przewiduje racjonalne i oszczędne zużycie wody, surowców i energii wykorzystywanych w procesie technologicznym. Zamierzenie zostanie zrealizowane na terenie przekształconym stąd nie wymaga zajęcia miejsc występowania naturalnych siedlisk przyrodniczych, tym samym nie przyczyni się do utraty i degradacji siedlisk przyrodniczych, tym samym nie przyczyni się do utraty i degradacji siedlisk. Podkreślić również należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i powodziami. Planowane przedsięwzięcie może być zagrożone z powodu burz i silnych wiatrów, jednak konstrukcja istniejących obiektów spełnia wymogi prawa budowlanego w zakresie obciążenia wiatrem o raz opadami.

            Nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się przekroczeń standardów jakości środowiska.

            Z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowaną inwestycją oraz skalę i zasięg przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby planowane prace wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

            Reasumując uznano, że zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

            W świetle powyższego nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


            Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.
Otrzymują:

  1. Pani  Halina Słotkowska – Pełnomocnik, HEKO, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań;
  2. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86 – 200 Chełmno;
  3. Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno;
  4. Sołectwo Osnowo (w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i okólników);
  5. a/a

Do wiadomości:

  1. BIP Gmina Chełmno
  2. Tablica ogłoszeń UG
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie

    ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij