Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statut

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kujaw.2003.87.1262
2010.05.29     zm.        Kujaw.2010.88.1046    § 1

Uchwała Nr V/41/03
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno.
(Bydgoszcz, dnia 8 września 2003 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Gminy Chełmno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 209/XXVI/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 68, poz. 1310).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
ZAŁĄCZNIK
Statut Gminy Chełmno
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gmina Chełmno, zwana dalej w niniejszym statucie Gminą, wykonuje zadania za pośrednictwem swoich organów:
    1)    Rady Gminy Chełmno, zwanej dalej radą;
    2)    Wójta Gminy Chełmno, zwanego dalej wójtem.
2. Gmina położona jest w Województwie Kujawsko-Pomorskim i obejmuje obszar 11.405 ha.
Rozdział II
Jednostki pomocnicze - sołectwa
§ 2. 1.  Gmina dzieli się na sołectwa:
    1)    Bieńkówka;
    2)    Borówno (wsie: Borówno i Różnowo);
    3)    Dolne Wymiary;
    4)    Dorposz Chełmiński;
    5)    Górne Wymiary;
    6)    Kałdus;
    7)    Klamry;
    8)    Kolno;
    9)    Łęg;
    10)    Małe Łunawy;
    11)    Nowawieś Chełmińska;
    12)    Nowe Dobra;
    13)    Osnowo;
    14)    Ostrów Świecki;
    15)    Podwiesk;
    16)     Starogród;
    17)    Starogród Dolny;
    18)    Wielkie Łunawy.
2. Zakres działania sołectwa, przekazanie składników mienia do korzystania oraz rozporządzanie dochodami z mienia komunalnego znajdującego się w dyspozycji sołectwa określa statut sołectwa.
a.  Rada Gminy może w terminie do 31 marca każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki w kolejnym roku budżetowym.
3.  W przypadku podjęcia uchwały określonej w ust. 2a rada gminy w uchwale budżetowej określa wysokość środków funduszu sołeckiego dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa w ramach budżetu gminy.
4.  Podział i wydatkowanie środków finansowych z funduszu sołeckiego znajdujących się w dyspozycji sołectw następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego i wniosku o realizację przedsięwzięć zatwierdzonego przez wójta gminy.
5. Dla rozliczania dokonanych wydatków w ramach środków finansowych sołectwa przedkładane są rachunki wystawione dla urzędu gminy.
6. Połączenie, podział, zniesienie sołectwa lub odmowa może nastąpić w drodze uchwały rady podjętej bezwzględną większością głosów z inicjatywy 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców zainteresowanego sołectwa.
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy rady
§ 3. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Rada składa się z 15 radnych.
3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącegoi jednego wiceprzewodniczącego.
§ 4. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady, zawiadamiając pisemnie radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do chwili wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
4. Przed każdą sesją przewodniczący rady, w uzgodnieniu z wójtem, ustala listę osób zaproszonych na obrady.
5. Wójt obowiązany jest do zapewnienia radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 5. 1. Sesja rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Na wniosek radnych bądź wójta, rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.
2. O przerwaniu sesji, w trybie określonym w ust. 1 można postanowić w szczególności, w przypadku:
    1)    niemożności rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw porządku obrad, potrzeby uzupełnienia materiałów;
    2)    dużej ilości dyskutantów lub
    3)    innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających radzie właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw.
3. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia ustnie na posiedzeniu. Radnych nieobecnych powiadamia pisemnie.
§ 6. 1. W sytuacji stwierdzenia braku quorum w trakcie sesji przewodniczący przerywa obrady i zamyka sesję. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
2. Fakt przerwania sesji oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.
§ 7. 1. Przewodniczący rady otwiera sesję wypowiadając formułę "Otwieram sesję Rady Gminy Chełmno".
2. Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, w przypadku braku quorum zamyka obrady, w protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.
§ 8. 1.  Przewodniczący przedstawia porządek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz wójt.
3. Zmiany w porządku obrad rada wprowadza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
§ 9. 1. Posiedzenia rady są jawne.
2. Mieszkańcy gminy o terminie posiedzenia rady oraz porządku obrad powiadamiani są, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia rady poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych gminy (sołectw).
§ 10. W obradach rady powinni uczestniczyć wójt, sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym, w obradach mogą brać udział przedstawiciele jednostek, instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad rady.
§ 11. Przedmiotem obrad rady są w szczególności.
    1)    projekty uchwał;
    2)    wnioski formalne;
    3)    interpelacje i zapytania;
    4)    sprawozdania i opinie wójta i komisji oraz sprawozdania radnych;
    5)    rozpatrywanie celowości podjęcia przez gminę inicjatyw w różnych sprawach;
    6)    inne sprawy wynikające ze statutu gminy.
§ 12. 1. Porządek dzienny sesji winien zawierać punkt "interpelacje" oraz punkt "zapytania".
2. Interpelacje i zapytania mogą składać radni.
3. Interpelacje dotyczą spraw gminnych o zasadniczym charakterze.
4. Interpelacja winna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
5. Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej.
6. Interpelacje radnych składane na sesji muszą uzyskać odpowiedź na tej lub następnej sesji.
7. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
8. Zapytania formułowane są ustnie lub pisemnie. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź nie jest możliwa, to zostaje ona udzielona w formie pisemnej w terminie późniejszym.
§ 13. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
2. Przewodniczący obrad udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
4. W razie stwierdzenia, że w wystąpieniu, radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony dla niego czas, przewodniczący może zwrócić radnemu uwagę, a po trzykrotnym zwróceniu uwagi odebrać mu głos.
5. Jeżeli treść i sposób wystąpienia, albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji przewodniczący zwraca uwagę radnemu, a gdy to nie odniesie skutku może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do osób spoza rady oraz gości zaproszonych na sesję i publiczności o ile zostali dopuszczeni do głosu.
§ 14. 1. Na wniosek radnego, przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone w toku obrad. Informuje o tym niezwłocznie radę.
2. W czasie sesji przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków formalnych w szczególności:
    1)    o ogłoszenie przerwy, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
    2)    o odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
    3)    o odesłanie do komisji;
    4)    o zmianę sposobu prowadzenia obrad i dyskusji;
    5)    o stwierdzenie quorum;
    6)    o policzenie głosów.
3. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego rozstrzyga rada, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 15. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam obrady Sesji Rady Gminy Chełmno".
§ 16. 1. Z przebiegu obrad każdej sesji pracownik biura rady w terminie 14 dni od zakończenia sesji sporządza protokół i przedkłada go przewodniczącemu rady.
2. Do protokołu dołącza się:
    1)    listę obecności;
    2)    listę zaproszonych gości;
    3)    teksty podjętych przez radę uchwał;
    4)    złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych;
    5)    oświadczenia oraz inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.
3. Odpis protokołu z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 21 dni od zakończenia sesji wójtowi, natomiast wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.
4. Protokoły sesji są ogólnie dostępne, nie wcześniej jednak niż po upływie 21 dni od zakończenia sesji.
5. Protokół, do którego w momencie otwarcia następnej sesji nie wpłynęły poprawki uważa się za przyjęty.
6. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu lub żądać jego uzupełnienia nie później jednak niż do czasu przyjęcia protokołu sesji.
§ 17. 1. Protokół z sesji rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg i zawierać:
    1)    numer, datę, miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko i imię przewodniczącego oraz protokolanta;
    2)    stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
    3)    nazwiska i imiona nieobecnych członków rady z podaniem przyczyn nieobecności;
    4)    uchwalony porządek obrad;
    5)    przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, stanowisk;
    6)    przebieg głosowania z podaniem liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się";
    7)    uchwały podjęte na sesji.
2. Protokół podpisuje przewodniczący i osoba sporządzająca protokół.
3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego cyframi arabskimi.
§ 18. 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Uchwały te stanowią oddzielne dokumenty.
2.  Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować:
    1)    komisje rady;
    2)    wójt;
    3)    co najmniej 1/3 ustawowego składu rady;
    4)    przewodniczący rady.
3. Prace związane z wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej koordynuje wójt podejmując w tym celu niezbędne działania w celu prawidłowego przygotowania projektu.
4. Projekty uchwał wymagają:
    1)    uzasadnienia na piśmie;
    2)    opinii radcy prawnego pod względem formalno-prawnym;
    3)    podpisu projektodawców.
§ 19. 1. Uchwały rady powinny zawierać:
    1)    numer - który oznacza kolejny numer sesji w kadencji (cyfra rzymska), łamane przez liczbę arabską oznaczającą kolejny numer uchwały, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku. Dla uchwał i posiedzeń rady zachowuje się ciągłość numeracji od początku kadencji;
    2)    datę;
    3)    podstawę prawną;
    4)    treść uchwały;
    5)    określenie organów sprawujących nadzór nad realizacją uchwały;
    6)    termin wejścia w życie i ewentualny czas jej obowiązywania;
    7)    ewentualnie, uzasadnienie uchwały.
2. Uchwały rady podpisuje przewodniczący obrad. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołami sesji urząd gminy.
Rozdział IV
Komisje rady
§ 20. 1. Rada powołuje komisje stałe i doraźne.
2. Komisjami stałymi są:
    1)    komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska;
    2)    komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych;
    3)    komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów;
    4)    komisja Rewizyjna.
3. Komisje składają się z 5 radnych z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, która składa się z 4 radnych.
§ 21. 1. Komisje pełnią funkcje kontrolne, opiniodawcze, występują z inicjatywą uchwałodawczą, sporządzają wnioski i opinie.
2. Komisje rozstrzygają w formie opinii i wniosków, które przedkładają przewodniczącemu rady.
3. Przewodniczący rady w każdym czasie może polecić zwołanie komisji i złożenie radzie sprawozdania z działalności.
§ 22. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca wybrany przez radę w głosowaniu jawnym.
2.  Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, którym przewodniczy przewodniczący rady lub zastępca przewodniczącego rady.
3.  Komisje pracują na posiedzeniach zgodnie z rocznym planem pracy przygotowywanym na ostatniej sesji w roku kalendarzowym. Dla prawomocności posiedzeń winna w nich uczestniczyć, co najmniej połowa składu komisji.
4. Radny wchodzi w skład co najmniej jednej stałej komisji.
§ 23. 1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez przewodniczącego komisji.
2. Przewodniczący komisji uzgadniają terminy posiedzeń komisji, aby terminy posiedzeń nie pokrywały się ze sobą.
3. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy na wniosek przewodniczącego rady lub dwóch członków komisji.
4. Radni, nie będący członkami komisji oraz wójt mogą wziąć udział w posiedzeniu komisji bez prawa głosowania.
§ 24. 1. Przewodniczący komisji ma prawo zwrócić się zarówno w konkretnej sprawie jak i w sprawie wykonania uchwały rady w zakresie właściwości wójta, skarbnika i sekretarza gminy do kierowników wydziałów i kierowników jednostek podległych gminie o wyjaśnienie i dostarczenie materiałów źródłowych. Osoby te są obowiązane do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji na wezwanie przewodniczącego komisji.
2. Korespondencja komisji skierowana do osób i jednostek innych niż wymienione w ust. 1 musi być podpisana przez przewodniczącego rady.
§ 25. 1. Posiedzenia komisji są jawne.
2. Mieszkańcy gminy o terminie posiedzeń komisji rady oraz przedmiocie obrad powiadamiani są co najmniej na 4 dni przed terminem posiedzenia komisji poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
§ 26. 1. Z przebiegu każdego posiedzenia w terminie 10 dni sporządza się protokół.
2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.
§ 27. 1. Swoje obowiązki kontrolne rada realizuje przez komisję rewizyjną. Komisja ponadto spełnia funkcję opiniodawczą oraz inicjującą. Celem jej działalności jest zbieranie w różnych formach oraz wyjaśnianie informacji służących radzie dla doskonalenia działalności gminy.
2. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy uwzględniając kryterium sprawności, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z prawem.
3. Komisja wydaje opinie oraz stawia wnioski wynikające z kontroli.
4. Zakres działania obejmuje zadania własne gminy oraz gminie zlecone.
§ 28. W zakres działania komisji rewizyjnej wchodzi kontrola:
    1)    działalności wójta w zakresie:
a)    realizacji budżetu,
b)    wykonania uchwał rady gminy,
c)    interpelacji radnych i skarg mieszkańców;
    2)    funkcjonowania urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy.
§ 29. 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub zastępca.
2. Komisja działa na podstawie planu pracy. Konkretny termin przeprowadzania kontroli ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej, przewodniczący komisji.
3. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez przewodniczącego rady, dla przewodniczącego komisji rewizyjnej, natomiast dla członków komisji rewizyjnej w zależności od wielkości zespołu kontrolującego wystawia przewodniczący komisji rewizyjnej.
4. Komisja pracuje w zespole, co najmniej dwuosobowym i na posiedzeniach plenarnych.
5. Komisja może się zwrócić do specjalisty o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego przypadku.
6. Do pomocy w czynnościach kontrolnych wójt gminy wyznacza pracownika urzędu gminy.
7. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. W czynnościach kontrolnych ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel tej jednostki.
8. Komisji przysługuje prawo korzystania z dowodów, które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, zeznania świadków, przedmioty itp.).
9. Kontrolującego obowiązują przepisy bhp, sanitarne oraz wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
10. Działalność komisji nie może naruszyć obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.
11. Z przebiegu kontroli komisja lub zespół kontrolujący sporządza protokół, który podpisują wszystkie osoby kontrolujące oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
12. Protokół powinien zawierać:
    1)    nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika;
    2)    imiona i nazwiska osób kontrolujących;
    3)    określenie przedmiotu kontroli;
    4)    czas trwania kontroli;
    5)    wykorzystane dowody;
    6)    ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienia odmowy podpisu;
    7)    wykaz załączników.
13. Ponadto protokół ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.
14. Sporządzony protokół przekazuje się: przewodniczącemu rady gminy, kierownikowi jednostki kontrolowanej i do akt komisji.
15. Wyniki swoich działań komisja przedstawia radzie.
§ 30. 1. Komisja rewizyjna może zlecać wykonanie opinii wyspecjalizowanym branżowo jednostkom.
2. Koszty związane z opracowaniem tych opinii ponosi budżet gminy.
§ 31. W celu wykonywania swoich zadań komisja rewizyjna może uczestniczyć w posiedzeniach pozostałych komisji rady.
Rozdział V
Wójt Gminy
§ 32. Do zadań wójta poza uprawnieniami i obowiązkami określonymi ustawą należy:
    1)    przygotowanie wszelkich spraw, o których stanowi rada;
    2)    realizacja uchwał rady;
    3)    wydawanie sekretarzowi gminy poleceń i wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia spraw gminy;
    4)    reprezentowanie gminy w organizacjach publiczno-prawnych oraz spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin o ile rada nie postanowi inaczej;
    5)    reprezentowanie gminy podczas uroczystości ogólnopaństwowych i lokalnych;
    6)    informowanie radnych na sesji o wykonywaniu uchwał rady i składanie na każdej sesji sprawozdania ze swojej działalności za miniony okres.
§ 33. Zastępca wójta wykonuje zadania powierzone mu przez wójta.
§ 34. Wójt podpisuje korespondencje i dokumenty urzędowe Gminy.
§ 35. Wójt wydaje zarządzenia oraz inne akty przewidziane przepisami prawa.
§ 36. 1. Projekty zarządzeń wymagają:
    1)    opinii radcy prawnego pod względem formalno-prawnym;
    2)    podpisu projektodawcy;
    3)    uzasadnienia na piśmie.
2. Zarządzenia numeruje się w ten sposób, że pierwsza cyfra arabska oznacza kolejny numer zarządzenia i łamana jest przez dwie ostatnie cyfry roku. Dla zarządzeń wójta zachowuje się ciągłość numeracji od początku roku kalendarzowego.
Rozdział VI
Radni
§ 37. 1. Radni mają obowiązek uczestniczyć w sesjach rady i komisjach, do których zostali powołani.
2. Radni utrzymują stałą więź z mieszkańcami gminy i ich organizacjami w szczególności poprzez:
    1)    informowanie o stanie Gminy;
    2)    konsultowanie spraw wnoszonych na sesje rady;
    3)    informowanie o swojej działalności w radzie;
    4)    przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg.
§ 38. 1. Radni mają prawo interweniować i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.
2. Radni mają prawo kierować do wójta interwencje we wszystkich sprawach publicznych, które dotyczą Gminy.
3. Radni mogą wnioskować o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.
§ 39. 1. Swoją obecność na sesjach i posiedzenia komisji radni potwierdzają podpisem na liście obecności.
2. Radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji i w posiedzeniu komisji składając wyjaśnienie na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.
§ 40. Radni odpowiadają przed mieszkańcami gminy za udział i wyniki pracy w radzie.
§ 41. 1. Rozpatrując wniosek zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy rada może powołać komisję dla szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
2. Komisja powołana w trybie określonym w ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.
3. Przed podjęciem decyzji rada powinna wysłuchać radnego.
§ 42. Wójt udziela pomocy w realizowaniu zadań radnego i pomaga w wykonywaniu obowiązków.
§ 43. 1. Radni mogą zrzeszać się w Klubach Radnych.
2. Klub Radnych liczy co najmniej 3 członków. Członkowie Klubu Radnych wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. O utworzeniu Klubu Radnych, jego nazwie, założeniach programowych, składzie, przewodniczący klubu powiadamia niezwłocznie, w formie pisemnej, przewodniczącego rady gminy.
Rozdział VII
Tryb głosowania rady
§ 44. W głosowaniu biorą udział radni.
§ 45. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady, przeliczając oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumując je, porównując z listą obecności radnych na sesji, następnie nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady.
§ 46. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych w ustawie.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują przy użyciu kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią rady. Samo głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych 3-osobowa komisja skrutacyjna, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
4. Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami i protokół komisji skrutacyjnej stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.
5.  W przypadku gdy rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania imiennego, głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.
6.  Głosowanie imienne przeprowadza przewodniczący rady, przeliczając oddane głosy "za", "przeciw", "wstrzymujące" i nakazując wpisanie do protokołu imienia i nazwiska radnego, a przy nim rodzaj oddanego głosu.
§ 47. 1. Porządek głosowania projektów uchwał jest następujący:
    1)    głosowanie zgłoszonych poprawek do poszczególnych postanowień uchwały;
    2)    głosowanie projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
2. Przewodniczący rady na wniosek projektodawcy uchwały odracza głosowanie nad całością projektu uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 48. 1. Przedmiotem głosowania, poza uchwałami mogą być także:
    1)    rezolucje czyli wezwania skierowane do określonego organu samorządowego gminy lub jednostki organizacyjnej gminy do podjęcia wskazanego w niej jednorazowego działania;
    2)    stanowiska rady w określonej sprawie;
    3)    deklaracje wyrażające intencje rady, co do przyszłych ewentualnych zobowiązań rady;
    4)    apele, czyli wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.
2. Do podejmowania aktów wymienionych w ust. 1 stosuje się zasady dotyczące uchwał.
Rozdział VIII
Obsługa rady
§ 49. Obsługę rady zapewnia referat ogólno-organizacyjny urzędu gminy.
§ 50. 1. Do zadań referatu ogólno-organizacyjnego należy m.in. udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępniane są na ustny wniosek zainteresowanego. W przypadku, gdy wniosek dotyczy udzielenia innej informacji lub jest złożony bądź obszerny wymagana jest forma pisemna.
3. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1, polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz prawa żądania uwierzytelniania sporządzonych odpisów dokumentów.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępniane są w urzędzie gminy w przeznaczonym do tego celu miejscu i w obecności pracownika referatu ogólno-organizacyjnego.
Rozdział IX
Gminne jednostki organizacyjne
§ 51. Dla realizacji zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.
§ 52. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik do statutu.
§ 53. 1. Gminne jednostki organizacyjne tworzy rada i nadaje im statut.
2. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia, majątek, zakres uprawnień dot. rozporządzania tym majątkiem.
Rozdział X
Organy i osoby właściwe do nawiązania stosunku pracy
§ 54. Właściwym w imieniu rady do nawiązania stosunku pracy z wójtem jest przewodniczący rady gminy.
§ 55. Właściwym do nawiązania stosunku pracy z sekretarzem, skarbnikiem, pozostałymi pracownikami urzędu gminy i z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości jest wójt.
ZAŁĄCZNIK
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
    1.    Szkoła Podstawowa w Kolnie im. Mikołaja Kopernika.
    2.    Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach im. Bronisława Malinowskiego.
    3.    Zespół Szkół w Starogrodzie.
    4.    Publiczne Gimnazjum w Podwiesku im. Ziemi Chełmińskiej.
    5.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie.
    6.    Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie:
a)    Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Małych Łunawach,
b)    Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Podwiesku,
c)    Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij