Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

28 czerwca odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Chełmno.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

28 czerwca odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Chełmno. Podczas sesji Radni przyjęli następujące uchwały:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmno  za 2017 rok.

Uchwała w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2015-2021.

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała uchylająca uchwałę w prawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023.

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Uchwała w sprawie wstępnego wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Klamrach.

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Podwiesku.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Różnowie.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Małych Łunawach.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Nowych Dobrach.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Chełmno.

Uchwała w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.

Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Chełmno.

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

Radni zapoznali się także z:

Oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Chełmno w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno - demograficznej.

Raportem z realizacji  Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmno do roku 2020.

Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2017 rok. 

Informacją o wysokości umorzeń i zastosowanych ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chełmno, udzielonych w 2017 roku.