Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmnie
z siedzibą w Dolnych Wymiarach 26
                                                                      
                                                   ogłasza nabór na stanowisko
Asystenta Rodziny
w ramach realizacji
Resortowego Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015r.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Wymiar czasu pracy: 80 godz. miesięcznie
Przewidywana ilość rodzin objętych wsparciem: 7 rodzin
Termin realizacji: czerwiec 2015r. do grudzień 2015r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin z dziećmi, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent będzie odpowiedzialny za systematyczną, indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.
 
Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

- współpraca z  pracownikiem socjalnym Ośrodka, środowiskiem lokalnym oraz innymi  instytucjami,
- diagnozowanie sytuacji rodziny,
- sporządzanie i aktualizowanie indywidualnego  planu pracy  z rodziną,
- motywowanie rodziny do współpracy i działań  mających na celu pokonanie
problemów,
- kompleksowa pomoc m.in. wspieranie funkcji  opiekuńczo-wychowawczej oraz aktywności społecznej i zawodowej rodziny,
- nauka zarządzania budżetem domowym,
- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego – podział obowiązków, 
- systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania  rodziny objętej wsparciem,
- prowadzenie  bieżącej dokumentacji pracy z rodziną,
- składanie comiesięcznych sprawozdań z pracy z rodziną,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasy pracy, co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

 
Wymagania  niezbędne:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie  lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe  na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy  z dziećmi lub rodziną  lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 r.( Dz. U. z 2013r., poz135 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie  i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub z rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tyt. egzekucyjnego,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
- posiada prawo jazdy i własny samochód,
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- umiejętność samodzielnego działania w pracy z rodziną,
- sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
 
 

Wymagane dokumenty:
- kopię dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących wykształcenia
- kopię dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących posiadanych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów)
- kopię dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących zatrudnienia  na danym stanowisku ( kopie świadectw pracy, umów o pracę, bądź referencje z zakładu pracy)
- list motywacyjny
- aktualne CV
- podpisanie oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- podpisanie klauzuli o treści:” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o
ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r nr 101, poz.926 ze zm.),
- kopię dowodu osobistego,
- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.
    
Ośrodek  zastrzega sobie  prawo przeprowadzenia rozmów  z wybranymi kandydatami.
 
     Dokumenty należy składać  w terminie do dnia 08.06.2015 roku osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolnych Wymiarach 26
 w godz.8:00 – 14:00  lub droga pocztową z dopiskiem „ Asystent rodziny”.
 
     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona stronie internetowej tut. ośrodka.

Załączniki

Wyniki jpeg, 165 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij