Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćInformacja na temat wyników naboru:
Nikt z kandydatów nie spełniał wymagań formalnychWójt Gminy Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko
 
konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy Chełmno
(nazwa stanowiska)

1. Wymagania niezbędne:

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4) Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania pracy na stanowisku objętym konkursem:

a) wykształcenie min. zawodowe lub techniczne w kierunku monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych lub min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy gdzie w zakresie czynności był montaż instalacji wod. – kan i urządzeń sanitarnych.

b) prawo jazdy kat. B,

5) Podstawowa znajomość obsługi komputerów PC,

6) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora,

7) Posiada obywatelstwo polskie.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole,

2) posiada cechy osobowościowe takie jak: odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, punktualność, sumienność, dyskrecja, dokładność.

3. Warunki pracy na stanowisku.

1) Praca będzie wykonywana w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno oraz na terenie Gminy Chełmno.

2) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy tj. cały etat, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w UG Chełmno.

3) Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników UG Chełmno.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obowiązki ogólne:

- samodzielne, należyte i zgodne z prawem wykonywanie zadań należących do zajmowanego stanowiska pracy;

- sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych;

- działanie wnikliwe, szybkie i bezstronne;

- przestrzeganie dyscypliny pracy;

- pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

- przejawianie troski o ochronę powierzonego mienia, sprzętu oraz urządzeń.

Obowiązki szczegółowe:

1. Wykonywania zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Chełmno, w tym:

a) prowadzenie nadzoru technicznego i codziennego nad stacjami i siecią wodociągową oraz kanalizacyjną na terenie Gminy Chełmno,

b) nadzór nad utrzymaniem właściwych parametrów pracy urządzeń pompowych i technologicznych uzdatniania wody,

c) płukanie i kontrola szczelności sieci wodociągowej,

d) nadzór nad działaniem wodomierzy i wymiana uszkodzonych,

e) nadzór nad usuwaniem awarii instalacji i urządzeń technologicznych stacji poboru i uzdatniania wody,

f) nadzór nad usuwaniem awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ich uzbrojenia oraz przyłączy wodociągowych,

g) sprawdzanie oraz rozliczanie finansowe wszelkich prac remontowych i modernizacyjnych związanych z eksploatacją wodociągów i kanalizacji,,

h) udział w przeglądach technicznych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

i) udział w odbiorach końcowych realizowanych wodociągów, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno,

j) rozliczanie wody kupowanej od Gminy Miasta Chełmna i Gminy Kijewo Królewskie,

k) przechowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznych wodociągów i kanalizacji,

l) aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych ujęć wodociągowych,

m) wydawanie uzgodnień i warunków technicznych w zakresie budowy i podłączenia nowych przyłączy i rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

n) nadzór nad budową i podłączaniem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

o) sporządzanie planów rzeczowo – finansowych prac remontowych i modernizacyjnych niezbędnych do pełnienia eksploatacji wodociągów i zagwarantowania dostaw wody,

p) sporządzanie sprawozdań związanych z eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

r) uzgadnianie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej i ściekowej,

s) obsługa eksploatacyjna i techniczna samochodu służbowego.

5. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      dokumenty poświadczające wykształcenie

 (dyplom lub świadectwo , ukończenia szkoły poświadczone za zgodność z oryginałem)

d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)      kserokopię świadectw pracy szczególnie mające na uwadze potwierdzenie stażu pracy (lub umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, jeśli kandydat jest w trakcie zatrudnienia),

f)       inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w związku z wymaganiami zawartymi w punkcie 1 i 2,

g)      kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

h)      referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata, umiejętności i predyspozycje,

i)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24 ze zm.),

j)        oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku konserwatora,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmno do dnia 08.12.2017r. do godz. 10.00 osobiście (II piętro pok. 319), pocztą elektroniczną na adres urząd@gmina-chelmno.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego  lub pocztą na adres ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje dodatkowe.

7.1 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Chełmno,

7.2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania,

7.3 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%,

7.4 Kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych osobiście za pokwitowaniem w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru,

7.5 Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacji i zatrudnionego
w UG Chełmno zostaną dołączone do akt osobowych.

7.6 Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) informujemy, że:

a) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej będzie Wójt Gminy Chełmno,

b) podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez kandydata informacji wskazanych w art. 22¹Kodeksu pracy tj. imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną,

c) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, o których mowa w pkt. VII.6.b) oraz ich poprawienia,

d) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji kandydata na stanowisko konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej i udostępnione członkom komisji rekrutacyjnej.

7.7 Wójt Gminy Chełmno zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim wypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w punkcie 7.4 z tym, że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych      (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24 ze zm).

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 1.46 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij