Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Nabór na asystenta rodziny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

   Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmnie
ul. Kościuszki 3/2

                                                   ogłasza nabór na stanowisko:

 

Asystent rodziny


1. Wymagania  niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy                      z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzoną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wykształcenie zgodne z  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

5. Prawo jazdy kategorii B,

6. Samochód prywatny, który będzie wykorzystywany do celów służbowych,

7. Wiedza i doświadczenie,

8.Znajomość przepisów u ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy                             o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeks postepowania administracyjnego oraz innych ustaw związanych z pracą pracownika socjalnego,


9. Dobra znajomość obsługi komputera.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną  we współpracy z członkami rodziny                           i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).;

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin  do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

ł) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

ła) realizacja zadań określonych ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży                      i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);
m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku,                                       i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się                           w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 t.j.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


Stanowisko: asystent rodziny

Ilość etatów: 1

Wymiar: pełen etat/ zadaniowy czas  pracy

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
Rodzaj umowy
: umowa o pracę na czas określony, przewiduje się zatrudnienie na czas nieokreślony

Dopuszcza się możliwość  zatrudnienia w ramach umowy cywilno- prawnej

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 3/2,                     86-200 Chełmno, teren Gminy Chełmno
Planowane zatrudnienie: od marzec  2018 r.
III  Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys -  aktualne CV;

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia;

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego;

6)      oświadczenie o niekaralności;

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych;

9)      oryginał kwestionariusza osobowego;

10)  dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys- curriculum vitae winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.                   z 2016r., poz. 922 t.j.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j. z późn. zm.);

11)   inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

5. Informacje dodatkowe:

1) Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. .922 t.j. z dnia 2016.06.28) informujemy, że:

a) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko Asystent rodziny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Chełmnie, ul. Kościuszki 3/2

b) podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez kandydata informacji wskazanych w art. 22¹Kodeksu pracy tj. imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana przez Komisję Rekrutacyjną,


c) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, o których mowa w pkt. 5.1.b) oraz ich poprawienia,

d) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji kandydata na stanowisko Asystent rodziny i udostępnione członkom komisji rekrutacyjnej.

Ośrodek  zastrzega sobie  prawo przeprowadzenia rozmów  z wybranymi kandydatami.
 
Dokumenty należy składać  w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Kościuszki 3/2 w godz. 8:00 – 14:00  lub droga pocztową z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta rodziny”.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Polak Alicja, nr tel. 531 07 06 06


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona stronie internetowej tut. Ośrodka, BIP Gmina Chełmno i tablicy informacyjnej jednostki.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij