W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Stanowisko urzędnicze ds. dróg, mostów i oświetlenia ulicznego

Wersja strony w formacie XML
UWAGA ! ZMIENIONO TREŚĆ OGŁOSZENIA!

Wójt Gminy Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. dróg, mostów i oświetlenia ulicznego
w Urzędzie Gminy Chełmno
(nazwa stanowiska)

1. Wymagania niezbędne:

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

2) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4) Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania pracy na stanowisku objętym konkursem:

a) wykształcenie wyższe,

b) min. 1 roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym
z zarządzaniem infrastrukturą drogową i/lub na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub urzędach państwowych.

5) Dobra znajomość obsługi komputerów PC, systemów operacyjnych, pakietów biurowych, aplikacji poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z Internetu.

6) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

7) Posiada obywatelstwo polskie.

8) Posiada prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

2) Posiada cechy osobowościowe takie jak: odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, punktualność, sumienność, dyskrecja, dokładność.

3) Posiada umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretacji.

4) Pożądane kwalifikacje w zakresie prowadzenia spraw BHP pracowników.

5) Zna przepisy z zakresu prawa zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3. Warunki pracy na stanowisku.

1) Praca będzie wykonywana w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno.

2) Stanowisko pracy przy komputerze.

3) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy tj. cały etat, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w UG Chełmno. Planowany termin zatrudnienia to 1 kwietnia 2020.

4) Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936
z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników UG Chełmno.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        Powadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, tj:

a)         przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnej kategorii;

b)        projektowanie dróg gminnych, ustalanie granic dróg gminnych;

c)         budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych;

d)        zarządzanie drogami gminnymi;

e)         prowadzenie ewidencji dróg gminnych;

f)         określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym z wykorzystaniem pasów drogowych na cele niekomunikacyjne;

g)        koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządami dróg publicznych;

h)        prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem gruntów zajętych pod drogi gminne;

i)         orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego
w razie jego naruszenia;

j)         wdawanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową; 

k)        wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej;

l)         planowanie i nadzór nad przebiegiem remontów dróg gminnych;

m)       prowadzenie uzgodnień i ustaleń z wykonawcami dokumentacji inwestycyjnych;

n)        dokonywanie odbiorów robót remontowych i inwestycyjnych, w tym sprawdzanie kosztorysów podwykonawczych.

2)  Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.

3) Planowanie, budowa, modernizacja i utrzymanie przepustów, mostów, przystanków autobusowych oraz prowadzenie ich ewidencji.

4) Nadzorowanie i prowadzenie inwestycji z infrastrukturą drogową i oświetleniem ulicznym.

5) Opracowanie propozycji rocznych i wieloletnich planów rozwoju infrastruktury drogowej
i oświetlenia ulicznego.

6) Podejmowanie działań służących pozyskaniu funduszy z rożnych źródeł oraz merytoryczna współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskania środków.

7) Przygotowanie projektów aktów prawnych Rady Gminy i zarządzeń Wójta, materiałów wnoszonych na obrady Rady Gminy.

8) Rozpatrywanie interpretacji i wniosków radnych komisji Rady, wniosków i postulatów

ludności oraz przygotowanie propozycji ich załatwienia.

9) Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

10) Merytoryczne, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz czasowym realizowanie projektów z infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego.

11) Przygotowanie rocznych planów robót dla pracowników publicznych.

12) Koordynacja zadań wykonywanych przez pracowników publicznych .

5. Wymagane dokumenty:

a)     życiorys (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie

 (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach poświadczone za zgodność z oryginałem)

d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)     kserokopię świadectw pracy szczególnie mające na uwadze potwierdzenie stażu pracy (lub umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, jeśli kandydat jest w trakcie zatrudnienia),

f)      inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w związku z wymaganiami zawartymi w punkcie 4,

g)     kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

h)     referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata, umiejętności i predyspozycje,

i)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

j)      oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmno do dnia 16.03.2020r. do godz. 10.00 osobiście (II piętro pok. 319), pocztą elektroniczną na adres urząd@gmina-chelmno.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego  lub pocztą na adres ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. dróg, mostów i oświetlenia ulicznego”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje dodatkowe.

7.1 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Chełmno.

7.2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania.

7.3 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

7.4 Kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych osobiście za pokwitowaniem w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

7.5 Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacji i zatrudnionego
w UG Chełmno zostaną dołączone do akt osobowych.

7.6 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmno siedzibą w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86–200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chełmno jest możliwy pod numerem tel. nr. (56) 686 15 40,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego naboru– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej, a także dostawcy IT w przypadku zakwalifikowania się na listę osób spełniających wymagania formalne oraz wygrania naboru dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

4) Pani/Pana w przypadku zakwalifikowania się na listę kandydatów spełniających wymagania formalne dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania przechowywane będą przez okres 2 lat, a w przypadku pozostałych kandydatów którzy nie spełnili wymagań formalnych dokumenty będą wydane zainteresowanym w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór dokumenty będą wysyłane,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.7 Wójt Gminy Chełmno zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim wypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w punkcie 7.4 z tym, że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla aktualnego naboru.

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane