W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Chełmno

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa do 60 000 €

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Gmina Chełmno w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia dot. przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia było dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Chełmno polegajace na przygotowaniu i dostarczeniu 20.720 posiłków informuje, że złożone zostały 3 oferty. Zamawiający zadanie powierzył Toruńskiemu Centrum „Caritas” ul. Szosa Bydgoska 1, 87- 100 Toruń, który zaoferował cenę brutto zamówienia w wys. 38.746,40 zł. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w oferta okazała się dla nas najkorzystniejsza. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Restauracji „ Wrzos” ul. Floriana Ceynowy 17, 86- 122 Bukowiec, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść

                             Chełmno, dnia  7.07.2006 

 

 

Gmina Chełmno

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60 000 € na:

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Chełmno”

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Chełmno

86-200 Chełmno

Powiat chełmiński

Woj. Kujawsko- pomorskie

Tel/ fax 056 686 15 40

 

Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: do pobrania

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Chełmno tj. Szkole Podstawowej w Kolnie, Szkole Podstawowej w Małych Łunawach, Gimnazjum

 w Podwiesku, Zespole Szkół w Starogrodzie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu 20.720 posiłków.

Brak możliwości składania ofert częściowych.

 

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

 

Termin wykonania zamówienia:

Od 11 września 2006r.  do 22 grudnia 2006r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu nieograniczonym mogą wziąśc udział wykonawcy, którzy:

1. Spełniaja następujące warunki:

   1) od co najmniej 2 lat prowadzą działalność w branży gastronomicznej,

   2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami   ustawowymi,

   3) posiadają  uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

   4) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

 

 

 Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia- nie spełnia” na podstawie dostarczonych dokumentów.

 

Informacja na temat wadium:

Nie przewiduje się

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą koprtę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 45 (II piętro) do dnia 31.07.2006r. do godz. 9.15

 

Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące systemu zakupów:

Nie przewiduje się.

 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

 

Załączniki

do pobrania doc, 122 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane