W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

zamówienie na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200 000 zł

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy PLF.3051.1.11

zamawiający Gmina Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa pow. 14 tyś euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami) Wójt Gminy Chełmno informuję, że w postępowaniu przetargowym na w/w zadanie została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona Nr 2 złożona przez: Bank Millennium SA, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Wybrana oferta uzyskała 10 punktów. Cena wykonania przedmiotu zamówienia : 94 022,26 zł.

Treść


Chełmno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200 000 zł
Numer ogłoszenia: 397624 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, faks 056 6861540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych ) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu 1) wypłata całości kredytu w jednej transzy w dniu podpisania umowy, 2) spłata kredytu nastąpi w ciągu dwóch lat od momentu podpisania umowy z półrocznym okresem karencji w spłacie kapitału, 3) karencja liczona od następnego miesiąca po podpisaniu umowy , (dla potrzeb przeliczenia kredytu podpisanie umowy i uruchomienie kredytu w m-cu grudniu, karencja liczona będzie od stycznia 2012 r. do czerwca 2012 r.), 4) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku, które zostanie doręczone nie później niż na 14 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, 5) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredy bez ponoszenia dodatkowych kosztów), 6) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, 7) poza kwotami określonymi w Formularzu Oferty Bank nie naliczy żadnych innych opłat i prowizji, 8) okres kredytowania od grudnia 2011 do grudnia 2013 (dla celów ofertowych), 9) oprocentowanie wykorzystanego kredytu ustala się na podstawie zmiennej stopy oprocentowania WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych plus własna marża bankowa w %, 10) odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane przez Bank miesięcznie, 11) oprocentowanie kredytu wyrażone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 12) Bank nie będzie pobierał prowizji od kwoty wcześniejszej i większej spłaty kredytu lub jego części ustalonej w umowie, 13) uznaje się, że jeżeli dzień jakiejkolwiek spłaty wynikającej z niniejszej umowy nie będzie dniem roboczym, wtedy wymagana płatność uznana będzie za dokonaną w najbliższym w dniu roboczym, 14) oprocentowanie nie spłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych, 15) rozliczenia pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą będą prowadzone w PLN, 16) w podpisanej umowie stawka odsetek liczona będzie wg stawki WIBOR 1M na dzień 30 każdego miesiąca, 17) raty kapitałowe po okresie karencji będą płatne w terminach płatności odsetek, bez dodatkowych opłat i prowizji 18) do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365 dni, 19) zabezpieczenie - weksel in blanco (Gmina Chełmno podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz deklarację wekslową wystawioną przez Bank), 20) dla celów przeliczeniowych przyjmuje się oprocentowanie kredytu wg stawki: WIBOR 1M na dzień 31.10.2011r. z wyszczególnieniem marży banku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) lub inne zezwolenie potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 319.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


=================================================================

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE


Chełmno, dnia 28.11.2011 r.Stosownie do art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, Gmina Chełmno ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. Kujawsko – pomorskie, udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1
Zestawienie zadłużenia Gminy w bankach i innych instytucjach finansowych.

Zadłużenie Gminy Chełmno na dzień 22 listopada 2011 roku wynosiło:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka Nr PT 08038 /GW-wo  ……………………………………………………..…………..586 672 zł,

Pytanie 2
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2010 rok.

Wymieniono błędny plik Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok stanowiący załącznik do SIWZ.

Pytanie 3
Opinia RIO o WPF.

Plik z opinią RIO został umieszczony pod informacją: załączniki dodane 28.XI.2011r.

Pytanie 4
Sprawozdania UZ za 2010 rok.

Plik ze sprawozdaniem został umieszczony pod informacją: załączniki dodane 28.XI.2011r.

Pytanie 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.

Plik ze sprawozdaniem został umieszczony pod informacją: załączniki dodane 28.XI.2011r.

Pytanie 6
Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności?

Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności.

Pytanie 7.
Czy Gmina udziela poręczeń lub gwarancji, jeżeli tak to za jaki podmiot i jaka jest kwota i okres trwania poręczenia lub gwarancji?

Gmina nie udziela poręczeń i gwarancji.

Pytanie 8.
Czy Gmina realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

Gmina nie realizuje postępowania naprawczego i nie przygotowuje się do jego realizacji.

Pytanie 9.
Czy Gmina jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 m-cy?

Gmina nie jest w restrukturyzacji w innym banku jak również od procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy.

Pytanie 10.
Proszę o doprecyzowanie celu kredytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 89 ust. 1  ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2011 rok  ze zmianami, Gmina zaciąga kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Pytanie 11
Z uwagi na zbyt krótki okres pozostawiony Wykonawcom na przygotowanie oferty ( łącznie z projektem umowy kredytowej) , uprzejmie proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty do 09.12.2011 r.

Ze względu na zbyt krótki okres przygotowania oferty wraz z projektem umowy kredytowej przesunięto termin składania ofert do 9.XII.2011 roku.


ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE - art. 24 ust. 1-Zał.6

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW - art. 22-Zał. 2

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISYWANIA-Zał.7

Załącznik Nr 1 i 1a do SIWZ formularz oferty

Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S z wykonania budżetu za 2010 rok.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała IV 19 10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na 2011 rok

Uchwała Nr XXVI-182-09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na 2010 rok

Opinia o możliwości spłaty kredytu

Opinia RIO o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno za 2010 rok

Opinia RIO w sprawie opini projektu Gminy Chełmno na 2011.

Sprawozdania finansowe za III kwartał 2011r.-Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno

Uchwała w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chełmno 2011-2018

Uchwała w sprawie WPF Gminy Chełmno na lata 2011-2018

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu

Zaświadczenaia o wyborze wójta, skarbnika, decyzje o nadaniu numeru NIP i REGON

zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS

--------------------------

Załączniki dodane 28.XI.2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie Rb-UZ

Opinia o WPF

Odpowiedź na zapytanie

---------------------------

Załączniki dodane 05.XII.2011r.

Załączniki do specyfikacji w wersji word

----------------------------

Wyniki postępowania przetargowego

Załączniki

Opinia o WPF pdf, 519 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane