W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Dobra

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ROO.271.8.2014.MP

zamawiający Gmina Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa pow.14 tyś euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na "Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Dobra" została wybrana niżej wymieniona oferta. Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym. Cena wykonania zamówienia:249.639,69 zł brutto

Treść

Chełmno: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Dobra.
Numer ogłoszenia: 171552 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, faks 056 6861540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Dobra..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Dobra - CPV: 45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV: 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV: 45262300-4 betonowanie - CPV: 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni - CPV: 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - CPV: 37535200-9 wyposażenie placów zabaw - CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakres planowanego zamierzenia obejmuje prace ziemne, wykonanie nowych nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury placu zabaw i rekreacji wraz z ogrodzeniem terenu, a w szczególności: 1. Roboty ziemne, tj.: 1.1. Karczowanie starych pni drzew - 25 szt. 1.2. Roboty ziemne - wyrównanie nierówności terenu oraz korytowanie pod projektowaną nawierzchnię - 1250 m2. 2. Wykonanie nowych utwardzeń terenu o nawierzchniach i podbudowach przepuszczalnych, tj.: 2.1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 370 m2, gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kl. 0/31,5mm o grubości 15 cm oraz na podsypce piaskowej grubości 20cm (istniejący zagęszczony grunt rodzimy) - na powierzchni chodników, placu spotkań oraz podestu-sceny wraz z stopniami. 2.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych o łącznej powierzchni 100m2, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kl. 0/31,5mm o grubości 15 cm oraz na podsypce piaskowej grubości 20cm (istniejący zagęszczony grunt rodzimy), z wypełnieniem otworów otoczakami O 20-30mm lub kruszywem łamanym - na powierzchni dojazdu. 2.3. Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego o frakcji od 2-8mm o łącznej powierzchni 780m2, warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm, na istniejącym zagęszczonym podłożu z gruntu rodzimego (pisku) - na powierzchni placu zabaw i boiska do siatkówki. 2.4. Założenie trawników na łącznej powierzchni 620m2. 2.5. Wykonanie obramowania z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, o łącznej długości 300mb, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, na ławie betonowej z betonu C12/15 o wymiarach 15x15cm. 3. Montaż elementów małej architektury rekreacyjnej i placu zabaw, wraz z ogrodzeniem terenu i wiatami (altanami) drewnianymi, tj.: 3.1. Montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią - 1 szt. 3.2. Montaż tablicy rysunkowej - 1 szt. 3.3. Montaż huśtawki wagowej - 1 szt.; 3.4. Montaż huśtawki wahadłowej z siedziskiem typu bocianie gniazdo - 1 szt.; 3.5. Montaż urządzenia do fitness - wioślarz - 1 szt.; 3.6. Montaż urządzenia do fitness - biegacz - 1 szt.; 3.7. Montaż urządzenia do fitness - orbitrek - 1 szt.; 3.8. Montaż stojaka na rowery (na 6 rowerów) - 1 szt.; 3.9. Montaż huśtawki - sprężynowiec piesek - 1 szt.; 3.10. Montaż ławostołów w wiatach drewnianych - 3 szt.; 3.11. Montaż ławek parkowych z bali drewnianych z oparciem - 6 szt.; 3.12. Montaż koszy na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej o poj. 40 l - 5 szt.; 3.13. Montaż kompletu słupków do siatkówki plażowej wraz z siatką i taśmami - 1 kpl; 3.14. Montaż atlanty drewnianej o długości 450cm, szerokości 300cm i wysokości 275cm; 3.15. Montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej o długości 240mb i wysokości 1,6m z cokołem betonowym, wraz z dwiema furtkami z kształtowników stalowych o szerokości 100 cm oraz bramą wjazdową z kształtowników stalowych o szerokości 500 cm (wysokość furtek i bramy analogicznie do ogrodzenia). 4. Budowę oświetlenia wiat i terenu rekreacyjnego w Nowych Dobrach. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 10 do SIWZ 4. Opis urządzeń placu zabaw i fitness - Załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 5. W związku z zapewnieniem użytkownikom miejsca rekreacji i wypoczynku maksimum bezpieczeństwa wszystkie urządzenia wbudowane na obiekcie wymagają posiadania certyfikatu bezpieczeństwa. 6. Jeśli w dokumentacji przetargowej zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałości. Wykorzystane w niniejszej dokumentacji przetargowej opisy oraz rysunki, które mogłyby wskazywać na ewentualnego producenta, są jedynie rysunkami poglądowymi, mającymi na celu zwizualizowanie wyglądu oczekiwanego przez Zamawiającego elementu miejsca rekreacji i wypoczynku. Podane w dokumentacji wymiary i parametry urządzeń są minimalne. 7. Posadowienie urządzeń bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na zainstalowane na placu zabaw urządzenia oraz wykonane prace na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony bez uwag protokołu z odbioru końcowego. 9.Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 10. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, 11. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym posadowione mają być urządzenia będące przedmiotem zamówienia. 12. W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących zbliżonego wyglądu lub funkcjonalności danych urządzeń należy złożyć pisemne zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych instrukcji obsługi i eksploatacji każdego zamontowanego urządzenia - w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji oraz atestów i innych dokumentów potwierdzających zgodność zamontowanych urządzeń z normami wraz ze zgłoszeniem informującym o zakończeniu realizacji zamówienia. 14. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres prac: - CPV: 45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV: 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV: 45262300-4 betonowanie - CPV: 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni - CPV: 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - CPV: 37535200-9 wyposażenie placów zabaw - CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 37.53.52.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późń. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym do stwierdzenia, że wadium zostało wniesione w terminie. Wadium wnoszone w innych formach musi być złożone we wskazanym terminie w oryginale w kasie Zamawiającego - pokój nr 312 (II piętro), a kopię załączyć do oferty. Treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zapis dotyczący zatrzymania wadium z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Brak takiego zapisu w gwarancji lub poręczeniu spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Millennium Oddział Chełmno Nr 68 1160 2202 0000 0000 6087 8332 z adnotacją: Wadium - budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Nowych Dobrach. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium jeżeli zajdzie jakakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust.5 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli Wykonawca w wykazie (załącznik nr 3) przedstawi, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty polegającą na budowie miejsc rekreacji i wypoczynku lub placów zabaw lub siłowni zewnętrznych(urządzeń do fitness) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca spośród osób skierowanych do realizacji zadania dysponował będzie, co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej odpowiedniej do przedmiotu zamówienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zgodnie z punktem VI SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 7 do SIWZ), 3) Wypełnione kosztorysy ofertowe (załącznik nr 10 do SIWZ), 4) Dowód wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta - pod warunkiem zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, co wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; 2)zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stało się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie - pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiany sposobu wykonania zamówienia powodującej uprawnienie procesu budowy, zwiększenie bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 3)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; b) zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (odbiegających od naturalnie występujących w danej porze roku), uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy, potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego oraz akceptacji Zamawiającego; c) warunków geologicznych, archeologicznych i wodnych, w przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń i instalacji podziemnych lub urządzeń infrastruktury, będących przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane lub powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy, potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego oraz akceptacji Zamawiającego; e) konieczności uzyskania decyzji administracyjnej lub uzgodnień przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska mogących spowodować wstrzymanie robót, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; g) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, h) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy. 3. Zmiana ceny określonej w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ, jeśli zmiana dotyczyć będzie zmiany zakresu zamówienia lub zmiany sposobu wykonania zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie kosztorysu powykonawczego. 4 Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmiany leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.322.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.319.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI:

Dokumentacja przetargowa

Zał. 8 Dokumentacja techniczna cz.1

Zał. 8 Dokumentacja techniczna cz.2

Wyniki postępowania przetargowego


ZE WZGLĘDU NA ROZMIAR PLIK Zał. 8 Dokumentacja techniczna ZOSTAŁ SPAKOWANY PROGRAMEM 7z I PODZIELONY NA DWIE CZĘŚCI- Zał. 8 Dokumentacja techniczna cz.1 i Zał. 8 Dokumentacja techniczna cz.2 ABY JE OTWORZYĆ NALEŻY POBRAĆ WSZYSTKIE PLIKI I ZAPISAĆ PRZYKŁADOWO NA PULPICIE, KOLEJNYM KROKIEM JEST ROZPAKOWANIE TYLKO CZĘŚCI 1 , CZĘŚĆ 2 ROZPAKUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane