W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Budowa nowych urządzeń rekreacji w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kałdus oraz Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Starogród

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ROO.271.13.2014.MP

zamawiający Gmina Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa pon.30 tyś euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Budowę nowych urządzeń rekreacji w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kałdus” oraz „Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Starogród”została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Józef Kozłowski, Tychowo 16,76 – 100 Sławno,Cena wykonania zamówienia: 73.990,65 zł brutto.

Treść

Chełmno: Budowa nowych urządzeń rekreacji w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kałdus oraz Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Starogród
Numer ogłoszenia: 279910 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, faks 056 6861540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowych urządzeń rekreacji w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kałdus oraz Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Starogród.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Budowa nowych urządzeń rekreacji w miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kałdus. Zakres zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 6.1 do SIWZ. 1.2 Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Starogród. Zakres zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 6.2 do SIWZ. CPV: 37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw CPV: 34928200-0 - Ogrodzenia. 2. Rysunki poglądowe elementów oraz ich parametry techniczne zostały pokazane i określone w załączniku nr 6.1, 6.2 do niniejszej SIWZ. 3. W związku z zapewnieniem użytkownikom placów zabaw maksimum bezpieczeństwa wszystkie urządzenia wbudowane na placu zabaw wymagają posiadania certyfikatu bezpieczeństwa. 4. Jeśli w dokumentacji przetargowej zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałości. Wykorzystane w niniejszej dokumentacji przetargowej opisy oraz rysunki, które mogłyby wskazywać na ewentualnego producenta, są jedynie rysunkami poglądowymi, mającymi na celu zwizualizowanie wyglądu oczekiwanego przez Zamawiającego elementu placu zabaw. Podane w dokumentacji wymiary i parametry urządzeń są minimalne. 5. Posadowienie urządzeń bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą. 6. Dostawa i montaż nowych urządzeń na wskazany przez Zamawiającego plac zabaw realizowana będzie przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na zainstalowane na placu zabaw urządzenia oraz wykonane prace na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony bez uwag protokołu z odbioru końcowego. 7. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 8. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, 9. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym posadowione mają być urządzenia będące przedmiotem zamówienia 10. W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących zbliżonego wyglądu lub funkcjonalności danych urządzeń należy złożyć pisemne zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych instrukcji obsługi i eksploatacji każdego zamontowanego urządzenia placu zabaw - w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji oraz atestów i innych dokumentów potwierdzających zgodność zamontowanych urządzeń z normami wraz ze zgłoszeniem informującym o zakończeniu realizacji zamówienia. 12. Przez okres gwarancyjny, każdego roku w miesiącu kwietniu przedstawiciel Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnionym terminie z Zamawiającym, dokona przeglądu gwarancyjnego wszystkich elementów placów zabaw będących przedmiotem niniejszego postępowania. Z każdorazowego przeglądu zostanie sporządzony protokół. W przypadku ujawnienia jakiś wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie 14 dni kalendarzowych. W przypadku wady nie nadającej się do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na nowe. 13. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. 14. Kolor urządzeń - wskazany w opisie lub należy przedstawić min. dwie propozycje kolorów do wyboru na etapie realizacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 34.92.82.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 8 do SIWZ), 3) Wypełnione kosztorysy ofertowe - załącznik nr 5.1 i 5.2 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, co wymaga udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego; b) zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (odbiegających od naturalnie występujących w danej porze roku), uniemożliwiających wykonywanie zamówienia w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia, co wymaga udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego; c) konieczności uzyskania decyzji administracyjnej lub uzgodnień przez uprawniony organ,w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska mogących spowodować wstrzymanie robót, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, wymaga udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego; d) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, 3. Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmiany leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.322.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.319.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI:

Dokumentacja przetargowa

Odpowiedź na zapytanie

Wyniki postępowania przetargowego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane