W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Dostawa wyposażenia toalet i kuchni do oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Kolno, Małe Łunawy i Starogród w ramach realizowanego przez Gminę Chełmno projektu Radosny Przedszkolak-Radosny Start

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy PLF.271.1.2015.EW

zamawiający Gmina Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa pow.30 tyś euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na "Dostawę wyposażenia toalet i kuchni do oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Kolno, Małe Łunawy i Starogród w ramach realizowanego przez Gminę Chełmno projektu Radosny Przedszkolak-Radosny Start" została wybrana oferta nr 3 złożona przez: Cyfrowa S.A. ul. Piotrkowska 270/208 90-361 Łódź

Treść

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Chełmno: Dostawa wyposażenia toalet i kuchni do oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Kolno, Małe Łunawy i Starogród w ramach realizowanego przez Gminę Chełmno projektu Radosny Przedszkolak-Radosny Start
Numer ogłoszenia: 18595 - 2015; data zamieszczenia: 11.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, faks 056 6861540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia toalet i kuchni do oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Kolno, Małe Łunawy i Starogród w ramach realizowanego przez Gminę Chełmno projektu Radosny Przedszkolak-Radosny Start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia toalet i kuchni do oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Kolno, Małe Łunawy i Starogród w ramach realizowanego przez Gminę Chełmno projektu Radosny Przedszkolak-Radosny Start 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła 44411300-7 Umywalki 44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary 39712300-9 Aparaty do suszenia rąk 39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe 39144000-3 Meble łazienkowe 44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne 38622000-1 Lustra 39713430-6 Odkurzacze 39713420-3 Froterki do podłóg 39221210-2 Talerze 39221000-7 Sprzęt kuchenny 39221100-8 Zastawa kuchenna 39221150-3 Termosy 39711130-9 Chłodziarki 39711200-1 Roboty kuchenne 39711361-7 Kuchenki elektryczne 39713100-4 Zmywarki do naczyń 39711362-4 Kuchenki mikrofalowe 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. 4.Miejscem dostawy są 3 szkoły podstawowe na terenie Gminy Chełmno, tj.: Szkoła Podstawowa w Kolnie, Kolno 33, 86-200 Chełmno, Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach, Małe Łunawy 21, 86-200 Chełmno, Szkoła Podstawowa w Starogrodzie, Starogród 33, 86-200 Chełmno. Dostawa nastąpi w godzinach 8.00-14.00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Odbiorców z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy. 5.Jeśli w dokumentacji przetargowej zostały wprowadzone nazwy własne produktów, materiałów lub opis może wskazywać na konkretnego producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te produkty i materiały nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt i stanowiących o jego przydatności, charakterze, wytrzymałości i funkcjonalności. Podane w dokumentacji wymiary i parametry urządzeń są minimalne. 6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i posiadające aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. Wykonawca na swój koszt musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia. 7.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości zgodnie z gwarancją producenta. 8.W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących wyglądu lub funkcjonalności urządzeń należy złożyć pisemne zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości. 9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych instrukcji obsługi i eksploatacji każdego dostarczonego urządzenia w języku polskim i dokumentów gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji oraz atestów i innych dokumentów potwierdzających zgodność urządzeń z wymaganymi normami. 10.Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.17.00-3, 44.41.13.00-7, 44.41.17.00-1, 39.71.23.00-9, 39.51.44.00-2, 39.14.40.00-3, 44.41.00.00-7, 38.62.20.00-1, 39.71.34.30-6, 39.71.34.20-3, 39.22.12.10-2, 39.22.10.00-7, 39.22.11.00-8, 39.22.11.50-3, 39.71.11.30-9, 39.71.12.00-1, 39.71.13.61-7, 39.71.31.00-4, 39.71.13.62-4, 39.14.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2.Wadium może być wnoszone w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym do stwierdzenia, że wadium zostało wniesione w terminie. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój 312 (II piętro). Treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zapis dotyczący zatrzymania wadium z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 4.Brak takiego zapisu w gwarancji lub poręczeniu spowoduje odrzucenie oferty. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Millennium Oddział Chełmno Nr 68 1160 2202 0000 0000 6087 8332 z adnotacją: WADIUM - DOSTAWA WYPOSAŻENIA TOALET I KUCHNI, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wydruk potwierdzenia dokonania elektronicznego przelewu winien być podpisany przez osobę podpisującą ofertę. 6.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium jeżeli zajdzie jakakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust.5 pkt. 1, 3 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2.Formularz cenowy - załącznik nr 3. 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 5. 4.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 6. 5.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7. 6.Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr 8. 7.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 8.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 2.Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy mogą dotyczyć: a)terminu realizacji zamówienia, b)wynagrodzenia. 3.Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą wystąpić w sytuacjach: a)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej i czas niezbędny do usunięcia skutków tego działania, b)zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy. 4.Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian i dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.315.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.319.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

Dokumentacja przetargowa

Wynik postępowania przetargowego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane