Gmina Chełmno jest jedną z siedmiu jednostek samorządu terytorialnego, two­rzących powiat chełmiński, z siedzibą starostwa w mieście Chełmno. W mieście Chełmno, a więc poza obszarem samej gminy, znajduje się siedziba jej władz samo­rządowych.

Obszar gminy rozciąga się wzdłuż prawego brzegu Wisły, Centralnie położone w stosunku do obszaru gminy – Miasto Chełmno – rozdziela jej teren na 3 odrębne części gminy graniczą z miastem od: południowego zachodu – sołectwa: Strogród Dolny, Starogród, Kałdus, Bieńkówka, Borówno; południa – sołectwo Osnowo; wschodu – sołectwa: Nowe Dobra, Klamry, Górne i Dolne Wymiary, Kolno, Nowawieś Chełmińska, Ostrów Świecki, Łęg, Podwiesk, Dorposz Chełmiński i Małe Łunawy.

Rozdzielają je, sięgając również do granic administracyjnych miasta Chełmna: gmina Kijewo Królewskie i gmina Stolno. Łącznie strukturę gminy stanowi 17 sołectw obej­mujących 18 miejscowości. Przez rzekę Wisłę gmina Chełmno graniczy głównie z gminą Świecie, a ponadto z gminami Pruszcz i Dragacz.

 

Gmina Chełmno znajduje się w środkowej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Powierzchnia gminy wynosi 113,71 km² . Z punktu widzenia fizyczno – geograficznego obszar gminy leży w obrębie dwóch makroregionów, tj. zachodnia, północno – zachodni i północna część leży w obszarze Doliny Dolnej Wisły, natomiast wschodnia część leży w obrębie Pojezierza Chełmińsko – Dobrzyńskiego. W ujęciu hydrograficznym południowa część obszaru gminy leży w zlewni Kanału Głównego wiejskiej Niziny Chełmińskiej, a północna część z całym „międzywalem” należy do przyrzecza Wisły.

Pod względem administracyjnym Gmina Chełmno graniczy: od południa z Gminą Unisław, od wschodu z Gminami Kijewo Królewskie i Stolno, od północy z Gminą Grudziądz, a od zachodu i północnego zachodu z Miastem i Gminą Świecie. Granice gminy od wschodu prowadzone są w sposób sztuczny, a granice zachodnia i północno – zachodnia wykorzystują naturalną barierę rzeki Wisły. Siedziba władz gminnych znajduje się w Mieście Chełmno, które również jest siedzibą samorządu miasta Chełmna oraz powiatu chełmińskiego.