Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Gminy Chełmno

Status pod względem zgodności z ustawą: zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • ...


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-10-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-19

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-19

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Jarosław Zima

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Jarosław Zima

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: informatyk@gmina-chelmno.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 56 686 15 40

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmno
Urząd Gminy Chełmno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmno.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-13
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-13
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Zima.
E-mail: informatyk@gmina-chelmno.pl
Telefon: 566861540
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Chełmno
Adres: Urząd Gminy Chełmno 
ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno
E-mail: urzad@gmina-chelmno.pl
Telefon: 566861540
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Ocena zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznegoDostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Gminy Chełmno

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro).

Budynek ma 2 wejścia: główne - A, wejście od strony parkingu – B.
Wewnątrz budynku znajduje się winda oraz przy wejściu od parkingu podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS.Dodatkowe informacje: