Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁMNO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118490
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 5
1.5.2.) Miejscowość: Chełmno
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-200
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-chelmno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chelmno.ug.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Maximus Broker Sp.z.o.o
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792284447
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Szosa Chełmińska 164
1.11.4.) Miejscowość: Toruń
1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100
1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.11.9.) Numer telefonu: 722390267
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: michal.zaremba@maximus-broker.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.maximus-broker.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f20d079-fc50-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239825/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05 14:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021368/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
3.7. Zamawiający informuje, że załączniki nr 5 i 6 do SWZ zawierają informacje o charakterze poufnym. W związku z
powyższym na podstawie art. 280 ust. 3 Zamawiający udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio
zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4
do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przesłać podpisany wniosek za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” bądź na adres e-mail: urzad@gmina-chelmno.pl. Zamawiający dopuszcza złożenie
wniosku w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź jako
cyfrowe odwzorowanie (zdefiniowane w pkt 12.7.2 SWZ) wniosku podpisanego własnoręcznie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.6.5. Zamawiający, określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
h) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

 
 
 Załączniki:

Załącznik nr 5 do SWZ - Program ubezpieczenia Gmina Chełmn
SWZ z załącznikami