Dodatek węglowy – informacja

·       Dodatek węglowy będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmnie.

 

·       Dodatek węglowy wynosi 3 000,00 zł dla gospodarstwa domowego.

 

·       Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

 

·       Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

·       Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576)

 
·       Paliwa stałe to: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

 ·       Gospodarstwo domowe stanowi:

 
1.     osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

2.     osoby fizyczne oraz osoby z nimi spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznych związku, wspólnie  z nią gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 
·        Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego mieszkańców Gminy Chełmno przyjmować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno.

 
·       Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 
·       W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 
·       UWAGA: Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy