Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja XI

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Rada Gminy Chełmno

ROO.II/AW.0052-XI/07


Protokół

Z obrad

IX Sesji Rady Gminy ChełmnoW dniu 28 grudnia 2007 roku w godz. Od 10.00 do 12.15 w Urzędzie Miasta w Chełmnie, sala nr 4, odbyły się obrady XI Sesji Rady Gminy Chełmno.

W obradach udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy w liczbie 15 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;

2. Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno

3. Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;

4. Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;

5. Krzysztof Zawadziński – kier. Ref. RBG;

6. Edward Rączka – Radca Prawny;

7. Anna Woelke – protokolant.


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński przywitał obecnych radnych i pracowników UG.


Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (zał. Nr 1). Następnie przedstawi wniosek Wójta (Zał. Nr 2) o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowywania zadań podejmowanych przez sołectwa Gminy Chełmno.

Do porządku nie wniesiono więcej uwag.

P. Przewodniczący zaproponował, by wprowadzić tą uchwałę pod nr 14 porządku, przez co kolejne punkty zmienia numeracje o jeden punkt w górę.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie zmiany do porządku. Wynik głosowania: 15 „za”.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie cały porządek. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 2.

Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz sprawozdania z ich realizacji. (zał. Nr 3)

Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Woelke. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.


Ad. 3.

Interpelacje i zapytania.

P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje (zał. Nr 4) Nie zgłoszono uwag. P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.

Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:


  1. P. Urbański zgłosił, że oświetlenie uliczne w Łęgu włącza się o 30 min za wcześnie, jest rozregulowane. Należy jak najszybciej sprawę zgłosić do energetyki.

  2. P. Zawal zgłosiła, że w Kałdusie na drodze wojewódzkiej, na łuku drogi jest obniżone pobocze. Zagraża to bezpieczeństwu.

  3. P. Urtnowski zgłosił, że naprzeciwko oczyszczalni ścieków w Nowych Dobrach są pozarywane pobocza. Należy to naprawić bo zimą może być w tym miejscu niebezpiecznie.

  4. P. Janowska spytała, czy wiadomo już cos w sprawie Internetu?

Internetu. Wójt odpowiedział, że niestety ze strony TP S.A. nic się nie wyjaśniło.

P. Urtnowski powiedział, że Pani Janowska może wezwać specjalistów z telekomunikacji, którzy zbadają jej czy może mieć Internet Internet miejscu zamieszkania.

  1. P. Orzech zwrócił uwagę, że niektóre projekty przydomowych oczyszczalni ścieków są robione „nad wyrost”, a przecież są to dodatkowe koszty dla gminy i dla mieszkańców. Należy na to zwrócić uwagę projektantowi.


Ad. 4.

P. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (zał. Nr 5).

Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.


P. Przewodniczący poprosił o sprawozdanie z Komisji Rady Gminy Chełmno.

P. Jakubowski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych.

P. Madej przedstawił sprawozdanie z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

P. Kłos przedstawił sprawozdanie z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

P. Szczęch przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


Ad. 5.

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2007 rok. (Zał. Nr 6)

P. Skarbnik wyjaśniła, że są to ostatnie zmiany do budżetu na 2007 rok. Są to niewielkie zmiany dotyczące zwiększenia dotacji na przygotowanie zawodowe młodocianych jak również zmniejszenie dotacji na dożywianie dzieci.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący podał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 6.

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2008 rok (Zał. Nr 9)

  1. Odczytanie uchwały budżetowej.

P. Skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej. – Nie zgłoszono uwag.

  1. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej. (Zał. Nr 7) P. Przewodniczący odczytał opinie komisji. Nie zgłoszono uwag.

  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. (Zał. Nr 8) P. Przewodniczący odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie zgłoszono uwag.

  3. Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. P. Wójt nie wzniósł zastrzeżeń do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  4. Głosowanie uchwały budżetowej.

P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.

P. Wójt podziękował za przyjęcie budżetu, ma nadzieję, że przyszłoroczne ambitne plany się zrealizują.
Ad. 7.

Uchwała w sprawie wydatków budżetu Gminy Chełmno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. (Zał. Nr 10)

P. Skarbnik wyjaśniła, że zadanie inwestycyjne pn. „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno” zostało zakończone 19 grudnia 2007 roku, zgodnie z umową termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Faktura za wykonane prace została dostarczona na Urzędu Gminy w dniu 19 grudnia 2007 roku w związku z tym termin płatności przypada na 18 stycznia 2008 roku. Na w/w zadanie Gmina Chełmno w 2007 roku zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 368 000 zł, która wpłynie na konto gminy w 2007 roku. W związku z powyższym środki przeznaczone na realizację tego zadania są zabezpieczone w budżecie roku 2007, po podjęciu uchwały o wydatkach niewygasająjcych zostaną przesłane na subkonto gminy i wydatkowane w 2008 roku.

P. Skarbnik odczytała projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad.8.

Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia na 2008 rok programu współpracy Gminy Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. (Zał. Nr 11)

P. Sekretarz wyjaśnił, że podjęcie uchwały wynika z obowiązku nałożonego przez ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która obliguje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie tej uchwały będzie się odbywało m. in. udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym. Dotacje będą przeznaczane na realizację zleconych zadań publicznych, na podstawie wyników konkursów ofertowych ogłaszanych przez Wójta Gminy Chełmno w ramach środków ujętych w uchwale budżetowej na 2008 rok.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 9.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/65/07 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok (Zał. Nr 12)

P. Skarbnik wyjaśniła, że w związku z podjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz dodatkowych zwolnień w tym podatku na 2008 r. w dniu 14 grudnia 2007 r. należy unieważnić uchwałę w tej sprawie, która została podjęta przez Radę Gminy w dniu 29 listopada 2007 r.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 10.

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. (Zał. Nr 13).

P. Przewodniczący poprosił o przedstawienie uzasadnienia do programu Panią Danutę Zaborowska – przewodniczącą GKRPAorazPN.

P. Zaborowska wyjaśniła, że z uwagi na to, że nie uległy zmianie podstawy prawne określające zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, założenia nowego program zasadniczo nie różnią się od treści zawartych w programie ubiegłorocznym. Wprowadzono następujące zmiany: dodatkowym źródłem, w oparciu o który powstał program, jest Wojewódzki Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych; dodano szczegółowe wyniki i wnioski z badań aktualnych oczekiwań mieszkańców gminy w zakresie działań profilaktycznych możliwych do zrealizowania przez GKPiRPA orazPN; w diagnozie problemów alkoholowych pojawił się zapis o zakłóceniach relacji w rodzinach spowodowanych wyjazdami rodziców za granicę w poszukiwaniu pracy; W diagnozie problemów narkotykowych pojawił się zapis o nikłym zainteresowaniu mieszkańców gminy działaniami o charakterze profilaktycznym; w części określającej główne kierunki programu dodano informację o wspomaganiu działań objętych rządowym programem „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”; w postanowieniach końcowych zaproponowano obniżenie wynagrodzenia sekretarza komisji do 120, 00 zł.; uproszczono zapisy w „Preliminarzu wydatków na realizację programu w roku 2008”.

P. Zaborowska poinformowała, że pomimo imiennych zaproszeń na szkolenia, spotkania i pogadanki o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii nie było chętnych na takie spotkania.

P. Urtnowski spytał, czy nie lepiej byłoby zaproszenia przekazywać na zebraniach wiejskich?

P. Zawal odpowiedziała, że nie ma lepszej formy dotarcia do potencjalnego zainteresowanego jak zaproszenie imienne.

P. Przewodniczący powiedział, że problem alkoholowy zawsze był, jest i będzie, a my musimy z tym walczyć.

P. Wójt podziękował, P. Zaborowskiej za podejmowane zadania.

P. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 11.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki Nr 79/1, 151/3 położone w obrębie Klamry, Gmina Chełmno. (Zał. Nr 14)

P. Przewodniczący przywitał przybyłych na sesję P. Jankiewicz oraz P. Macieja Kornalewskiego – urbanistę.

P. Przewodniczący poprosił P. Urbanistę o wyjaśnienia dotyczące uchwały.

P. Kornalewski poinformował, że do uchwalenia zostaje przedstawiony plan miejscowy dla działek Nr 79/1 i 151/3 położonych w obrębie Klamry. Działki stanowią własność Gminy Chełmno. Działka Nr 79/1 ma powierzchnię 7900m2 i położona jest na gruncie ornym klasy V, VI oraz łące klasy V, natomiast działka 151/3 ma powierzchnię 29700m2 i położona jest na gruncie ornym klasy V, VI oraz pastwisku klasy VI.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno teren objęty planem jest położony w strefie zabudowy mieszkaniowej. Plan dopuszcza drobne formy usług, w tym np. sklepów. Ze względu na znaczny obszar wyznacza się drogi obsługujące projektowane działki.

Została przeprowadzona procedura sporządzenia planu. Zostały zawiadomione wszystkie instytucje właściwe na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz mieszkańcy gminy. Plan został uzgodniony i wyłożony do publicznego wglądu. Wszyscy mogli wnieść uwagi do wyłożonego planu.

P. Mikrut spytał, do kogo należy działka nr 151/2?

P. Wójt odpowiedział, że do P. Hajec.

Nie zgłoszono więcej uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: 13 „za” na 13 obecnych podczas głosowania.

Ad. 12.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę Nr 20/2 położoną w obrębie Podwiesk, Gmina Chełmno. (Zał. Nr 15)

P. Kornalewski poinformował, że do uchwalenia zostaje przedstawiony plan miejscowy dla działki Nr 20/2 położonej w obrębie Podwiesk. Działka stanowi własność Gminy Chełmno, ma powierzchnię 3000m2 i położona jest na gruncie ornym klasy IVb (500m2), V (2500m2).

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno teren objęty planem jest położony w strefie zabudowanej i o rozpoczętym procesie urbanizacji, gdzie dopuszcza się zabudowę o różnorodnej funkcji w tym mieszkaniową i usługową.

Plan przyczyni się do uporządkowania terenu i realizacji ustaleń studium. Nowa zabudowa będzie uzupełniać istniejąca i nowopowstającą zabudowę.

Została przeprowadzona procedura sporządzenia planu. Zostały zawiadomione wszystkie instytucje właściwe na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz mieszkańcy gminy. Plan został uzgodniony i wyłożony do publicznego wglądu. Wszyscy mogli wnieść uwagi do wyłożonego planu.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: 13 „za” na 13 obecnych podczas głosowania.


Ad. 13.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki Nr 147/7, 147/8 położone w obrębie Dolne Wymiary, Gmina Chełmno. (Zał. Nr 16)

P. Kornalewski poinformował, że do uchwalenia zostaje przedstawiony plan miejscowy dla działek Nr 147/7, 147/8 położonych w obrębie Dolne Wymiary. Działka Nr 147/7 ma powierzchnię 1700m2, natomiast działka nr 147/8 ma powierzchnię 3200m2 – obie stanowią własność Gminy Chełmno. Położone są na gruncie ornym klasy VI.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno teren objęty planem jest położony w strefie zabudowanej i o rozpoczętym procesie urbanizacji, gdzie dopuszcza się zabudowę o różnorodnej funkcji w tym mieszkaniową i usługową.

Została przeprowadzona procedura sporządzenia planu. Zostały zawiadomione wszystkie instytucje właściwe na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz mieszkańcy gminy. Plan został uzgodniony i wyłożony do publicznego wglądu. Wszyscy mogli wnieść uwagi do wyłożonego planu.

P. Kornalewski dodał, że P. Paweł Ziemecki wniósł uwagi do tego planu, jednakże nie maja one wpływu na przeprowadzenie zmiany, ponieważ argumenty, które przedstawił, nie mają żadnych podstaw.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: 13 „za” na 13 obecnych podczas głosowania.


Ad. 14.

Uchwała w sprawie zasad dofinansowywania zadań podejmowanych przez sołectwa Gminy Chełmno. (Zał. Nr 17)

P. Wójt przedstawił dochody sołectw (Zał. Nr 18). Ze względu na to, że kilka sołectw ma bardzo niskie dochody z odpisów została wypracowana uchwała dotycząca dofinansowania najbiedniejszych sołectw. Na razie sprawa dotyczy takich sołectw jak: Dolne Wymiary, Klamry, Kolno, Małe Łunawy, Nowawieś Chełmińska. Jest to krok do tego by pomóc tym „najbiedniejszym sołectwom”. Do każdej przeznaczonej przez sołectwo na inwestycję złotówki, gmina dołoży 3 zł.

P. Przewodniczący poinformował, że skutkiem tego w budżecie gminy będzie maksymalnie 21 tys.

Nie zgłoszono uwag.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 15.

Plany pracy Komisji na I półrocze 2008 roku.

P. Przewodniczący poprosił kolejno Przewodniczących komisji o przedstawienie planów pracy komisji.

1. P. Kłos przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Do planu nie zgłoszono uwag. Plan przyjęto 15 „za”. (Zał. Nr 19)

2. P. Madej przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Do planu nie zgłoszono uwag. Plan przyjęto 15 „za”. (Zał. Nr 20)

3. P. Szczęch przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej. P. Jakubowski zgłosił, by dopisać do planu Komisji Rewizyjnej „Analizę odpisów dla sołectw za lata 2005/2006/2007”. Nie zgłoszono więcej propozycji. Przyjęto cały plan z propozycją P. Jakubowskiego – 15”za”. (Zał. Nr 21)

4. P. Janowska przedstawiła plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych. Nie zgłoszono uwag. Plan przyjęto 15 „za”. (Zał. Nr 22)


Ad. 16.

Czynności końcowe.

P. Krzywdziński przedstawił apel Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej skierowany do radnych gminy w sprawie ustalania stawek podatku rolnego na 2008 r. (Zał. Nr 23)Na tym obrady XI Sesji zakończono.

Protokolant

............................

Chełmno, dnia 29.12.2007 roku.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij