W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Chełmno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Chełmno.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-19.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Chełmno.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Zima. Kontakt: informatyk@gmina-chelmno.pl, tel. 56 686 15 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Chełmno odpowiada Jarosław Zima, informatyk@gmina-chelmno.pl, tel.56 686 15 40.

Informacje na temat procedury

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmno
Urząd Gminy Chełmno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmno.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-13
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-13
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Zima.
E-mail: informatyk@gmina-chelmno.pl
Telefon: 566861540
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Chełmno
Adres: Urząd Gminy Chełmno 
ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno
E-mail: urzad@gmina-chelmno.pl
Telefon: 566861540
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Chełmno

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro).

Budynek ma 2 wejścia: główne - A, wejście od strony parkingu – B.
Wewnątrz budynku znajduje się winda oraz przy wejściu od parkingu podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS.

Dodatkowe informacje

Ocena zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego

 

 

Działania urzędu

Przedmiotem działalności Urzędu Gminy Chełmno jest wykonywanie zadań wójta określonych przepisami prawa. Urząd Gminy Chełmno ma swoją siedzibę w Chełmnie, przy ul. Dworcowej 5. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Prawidłową organizacją pracy w urzędzie, koordynowaniem spraw kadrowych oraz nadzorowaniem właściwego i terminowego załatwiania spraw, w tym koordynowaniem zamówień publicznych zajmuje się Sekretarz Gminy. Prowadzeniem rachunkowości Gminy, budżetem 
i nadzorowaniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz współpracą z bankami i innymi instytucjami finansowymi zajmuje się Skarbnik.

 

W skład urzędu wchodzą referaty oraz samodzielne komórki organizacyjne, a strukturę organizacyjną i zakres działania oraz kompetencje kierownictwa i referatów urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

 

W urzędzie Gminy Chełmno funkcjonują następujące referaty:

1) Referat Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Infrastruktury, w którego kompetencjach leży zajmowanie się sprawami z zakresu gospodarki gruntami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami gminnymi, programami gospodarczymi, gospodarką komunalną 
i lokalową, umorzeniami podatku rolnego, sprawami związanymi z urządzeniami wodociągów, jak również prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego.

2) Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem Kancelarii Urzędu, obsługą i ewidencją korespondencji, sprawami skarg, petycji i wniosków, przygotowywaniem spotkań, obsługą Biura Rady. Zadaniem Referatu RSO jest także prowadzenie Ewidencji Ludności, w tym rejestru mieszkańców, meldunków i wydawanie dowodów osobistych.  Referat organizuje wydarzenia kulturalne i sportowe, zajmuje się promocją Gminy. Do kompetencji Referatu należy także współpraca z organizacjami pozarządowymi i prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora. Realizuje zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, ochrony przeciwpożarowej, ewidencji działalności gospodarczej i agroturystyki, a także sprawuje nadzór nad placami zabaw i monitoruje działania OZE. 

3)  Referat Planowania i Finansów zajmuje się przede wszystkim planowaniem, przygotowaniem i prawidłową realizacją budżetu Gminy, sprawuje kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy, ewidencjonuje majątek, prowadzi inwentaryzacje i sprawozdania  finansowe i budżetowe.  W kompetencjach referatu znajduje się również prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, monitorowaniem pomocy publicznej, stypendiami, rozliczeniem zużycia wody, obsługą kasowa i współpracą z pozostałymi referatami w sprawach związanych z organizacją przetargów.

Samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy Chełmno są: Główny Księgowy Jednostek Oświatowych, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz zarzadzania kryzysowego, Stanowisko ds. oświaty i Archiwista Zakładowy. Powołany jest także Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Powiadom znajomego