Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Sesja XII

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

  Rada Gminy Chełmno
ROO.II/AW.0052-XII/08


Protokół
z obrad
XII Sesji Rady Gminy Chełmno


W dniu 13 marca 2008 roku w godz. od 10.00 do 12.15 w Urzędzie Miasta w Chełmnie, sala nr 4, odbyły się obrady XII Sesji Rady Gminy Chełmno.


W obradach udział wzięli:

Radni Rady Gminy w liczbie 15 na 15 ogółem. Obrady prawomocne;

Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno;

Janusz Wojtaszewski – Sekretarz Gminy;

Krystyna Sawicka – Skarbnik Gminy;

Krzysztof Zawadziński – Kierownik Ref. RBG;

Anna Kosińska – pracownik Urzędu;

Danuta Jankiewicz – pracownik Urzędu;

Edward Rączka – Radca Prawny;

Bogumiła Drozd – protokolant.Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Henryk Krzywdziński, przywitał obecnych radnych i pracowników UG.
P. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (zał. nr 1), następnie przedstawił wniosek wójta o zmianę porządku obrad (zał. nr 2) i odczytał zmiany w pkt. 8 i poddał pod głosowanie. Wynik głosowania jednogłośnie „za”. Przeczytał pkt. 14 i poddał pod głosowanie, wynik jednogłośnie „za”.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie cały porządek. Wynik głosowania: 15 „za”.


Ad. 2
Przedstawienie uchwał Rady Gminy Chełmno podjętych na poprzedniej Sesji oraz sprawozdanie z ich realizacji (zał. nr 3).
Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawiła P. Drozd. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.


Ad. 3
Interpelacje i zapytania.
P. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji (zał. nr 4). Nie zgłoszono uwag.


P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie nowych interpelacji.
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:

P. Urtnowski zgłosił, że zarząd dróg usunął na drodze powiatowej tylko niektóre drzewa i to w dodatku te które nie zagrażały a pozostawił te, które były konieczne do usunięcia.
P. Wojtaszewski udzielił od razu odpowiedzi. Powiedział, że rozmawiał z Powiatowym Zarządem Dróg i do P. Urtnowskiego zgłosi się ktoś od nich i ustalą, które drzewa należy usunąć.
2. P. Szczęch zapytała jak wygląda sytuacja z Ośrodkiem Zdrowia w Dolnych Wymiarach.
P. Wójt powiedział, że odpowie w sprawach bieżących.
3. P. Kaczmarczyk zgłosił, żeby rozesłać okólniki z informacją, że mieszkańcy mają wysypywać śmieci do śmietników w swojej wiosce a nie zostawiać przy śmietnikach koło stacji wodociągowej.
4.P. Orzech zgłosił, że należy kontrolować gospodarstwa rolne czy mają uregulowaną gospodarkę ściekową.
P. Wójt powiedział, że na ten temat rozmawiał z Radcą Prawnym, ale jest trudno wyegzekwować od gospodarzy obowiązek posiadania pojemników na śmieci.
P. Urbański powiedział, że ludzie wyrzucają wszystko koło śmietników , żeby ich nikt nie złapał. Następnie ktoś inny przychodzi i wybiera butelki i szkło.
P. Radca Prawny powiedział, że każdy musi mieć zawarta umowę na wywóz śmieci. Powinna także chodzić komisja, która by wyrywkowo sprawdzała czy gospodarze maja takie umowy i czy płacą rachunki. Jeśli by się takie osoby znalazły to gmina w ich imieniu by zawarła umowy i obciążyła kosztami wywozu śmieci.
5. P. Zawal zgłosiła, że w rowie przy drodze wojewódzkiej od pierwszych zabudowań w Kałdusie w stronę Brzozowa jest pełno plastikowych śmieci, które należało by posprzątać.
6. P. Kaczmarczyk zgłosił sprawę pogorzelców czyli p. Urbańskich z Podwieska, poprosił o to by im jakoś pomóc w tej ciężkiej sytuacji.
7. P. Janowska zgłosiła sprawę p.Rogulskich, chciałaby aby otrzymali jakąś pomoc finansową ponieważ dostali wypowiedzenie z mieszkania, w którym przebywali.
P. Wójt powiedział, że pogorzelcom pomoże się bez dwóch zdań, ponieważ jest to wypadek losowy, a państwo Rogulscy wiedzieli szybciej o swojej sytuacji. Gmina nie ma wolnych lokali komunalnych.
8. P. Janowska zgłosiła sprawę leżących krzaków przy drodze powiatowej w Nowejwsi Chełmińskiej, które należało by uprzątnąć.
9. P. Urbański zgłosił, że jadąc drogą powiatową od strony wsi Łęg w stronę Kościoła w G. Wymiarach jest ostry zakręt w lewo, który nie jest oznakowany. Należało by potraktować to sprawę jako pilną i postawić odpowiedni znak.


Ad 4.
P. Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.
P. Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. (Zał. Nr 5)
P. Przewodniczący poprosił o sprawozdanie z komisji budżetowej.
P. Kłos przedstawił sprawozdanie.
P. Przewodniczący poprosił o sprawozdanie z komisji socjalnej.
P. Janowska przedstawiła.


Ad. 5
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na rok 2008.
P. Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie (Zał. Nr 6).
P. Skarbnik przedstawiła zmiany i poprosiła o pytania.
P. Urbański zapytał się czy nasze kluby sportowe otrzymują dofinansowanie z powiatu.
P. Kłos powiedział że nie, ponieważ wszystkie pieniądze dostało miasto.
P. Skarbnik powiedział, że Gwiazda Starogród złożyła wniosek.
P. Jakubowski spytał, kiedy skończymy dokładać do boiska w Podwiesku?
P. Wójt powiedział, że teraz dokładamy do zakończenia, tzn. kompletowana jest dokumentacja, ponieważ gdy zostaną uruchomione środki unijne będzie można zacząć działać.
P. Urbański powiedział, że boisko jest przygotowane do II etapu i będzie zakończone jak tylko gmina otrzyma środki z Unii. Im szybciej zostanie to zakończone tym lepiej.
P. Orzech zapytał czy na zakończenie inwestycji „boisko w Podwiesku” nie można by było wziąć środków z Urzędu Marszałkowskiego.
P. Kłos powiedział, że się nie opłaca, lepiej jest zrobić to z odnowy wsi ponieważ jest umarzalne aż w 25%.
P. Przewodniczący spytał o uwagi do uchwały.
P. Sawicka przedstawiła wydatki inwestycyjne.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.
Wynik głosowania 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 6
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Zał. Nr 7).
P. Przewodniczący poprosił o uzasadnienie uchwały.
P. Wójt powiedział, że podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki pozwoli na dalsze postępowanie zmierzające do podpisania umowy o udzielenie pożyczki na zadanie pn „termomodernizacja budynku szkoły w Starogrodzie”. Pożyczka ta jest udzielana na bardzo korzystnych warunkach, niskie oprocentowanie ok. 3% oraz zgodne z warunkami udzielania i umarzania pożyczek obecnie obowiązujących umarzalna w wysokości 40% zaciągniętego zobowiązania.
Nie zgłoszono uwag.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Wynik głosowania 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 7
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (Zał. Nr 8)
P. Przewodniczący poprosił o uzasadnienie uchwały.
P. Wójt powiedział, że pożyczka w wysokości 2 200 000zł jest źródłem finansowania „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Nowe Dobra, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III”. Szacunkowy koszt całkowity realizacji zadania wynosi 2 750 000zł, realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata, II etap w 2008 roku, III etap w 2009 roku dlatego też pożyczka uruchomiona zostanie w dwóch transzach, I transza w 2008 roku w planowanej wysokości 1 100 000zł, II transza w 2009 roku w planowanej wysokości 1 100 000zł.
Zgodnie z warunkami przyznawania i umarzania pożyczek przez WFOŚiGW w Toruniu wysokość pożyczki może wynosić do 85% kosztów realizacji zadania, wysokość umorzenia 30% pożyczki po spłacie 70% kwoty udzielonej pożyczki.
Nie zgłoszono uwag.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Wynik głosowania 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 8
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach Gminy Chełmno. (Zał. Nr 9)
P. Przewodniczący przeczytał uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych w szkołach Gminy Chełmno.
P. Wójt uzasadnił uchwałę tym, iż w pensjach są tak duże różnice że należy je ujednolicić. Zmiany mogą wejść w życie dopiero z dniem 1 marca 2008 r.
Nie zgłoszono uwag.
P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Wynik głosowania 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 9
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych GOPS. (Zał. Nr 10)
P. Przewodniczący przeczytał uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych GOPS.
P. Wójt powiedział ,że wynagrodzenie w GOPS-e wzrośnie o 8%.
P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Wynik głosowania 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 10
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. (Zał. Nr 11)
P. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
P. Wójt powiedział, że uchwała ta musiała najpierw być uzgodniona ze związkami zawodowymi nauczycieli. Po rozmowach uzgodniono że dodatki dla nauczycieli będą wynosiły 50zł.
Nie zgłoszono uwag.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.
Wynik głosowania 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 11
Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno położonej w Klamrach. (Zał. Nr 12)
P. Przewodniczący przeczytał uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno położonej w Klamrach.
P. Kosińska powiedziała, że uchylenie uchwały jest konieczne z uwagi na położenie działki tj. brak dostępu do drogi publicznej. Mimo braku planu zagospodarowania przestrzennego, a także braku dostępu do drogi, nieruchomość będzie szacowana pod tereny mieszkaniowe. Natomiast dostęp do drogi powodować będzie niemożliwość uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.
P. Przewodniczący zapytał się gdzie leży działka, o której jest mowa?
P. Kosińska powiedziała, że to jest działka, która do tej pory użytkował p. Jakubowski. Działka mogłaby zostać sprzedana jako budowlana, ale osoba, która ją kupi nie uzyska pozwolenia na budowę, ponieważ nie ma do niej dojazdu.
P. Przewodniczący wyłączył z głosowania p. Jakubowskiego jako stronę zainteresowaną w sprawie.
P. Urbański zapytał, dlaczego dopiero teraz ta sprawa się wyjaśniła?
P. Kosińska powiedziała, że w listopadzie wybudowano oczyszczalnię, która też ma swój wpływ na sprawę.
P. Urbański powiedział, że plany oczyszczalni były zrobione już dawno temu.
P. Jakubowski powiedział, że oczyszczalnia w planie była w innym miejscu, ale nie można było jej tam wybudować i musiała zostać przeniesiona w inne miejsce na co wyraził zgodę.
P. Kosińska powiedziała, że działka ta będzie dalej dzierżawiona. Po prostu pewne rzeczy wyjaśniają się w trakcie gdy geodeta sprawdzi sprawę w terenie.
Nie zgłoszono więcej uwag.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.
Wynik głosowania 11 „za”, 3 „wstrzymujące”, 1 osoba wyłączona z głosowania.


Ad. 12
Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Borówno, Nowe Dobra, Ostrów Świecki. (Zał. Nr 13)
P. Przewodniczący przeczytał uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Borówno, Nowe Dobra, Ostrów Świecki.
P. Kosińska powiedziała, że uchwała przeznaczała do zbycia m. in. dz. 141/1 w Nowych Dobrach. Po zapoznaniu się z granicami działki odstąpiono od sprzedaży w celu pozostawienia rezerwy terenu na potrzeby Gminy Chełmno.
P. Kraśkiewicz zapytał się gdzie jest położona dz. w Borównie?
P. Kosińska powiedziała, że w międzywalu.
P. Pasiński zapytał, w którym miejscu w Ostrowiu położona jest ta działka.
P. Kosińska powiedziała, że tam gdzie była dawna piaskownia.
P. Przewodniczący przeczytał uchwałę w nowym brzmieniu.
P. Jakubowski spytał, dlaczego gmina nie chce tego sprzedać?. Czy wnioskowała o to wieś, sołtys?
P. Kosińska powiedziała, że są głosy żeby ten teren był pod inwestycje, ponieważ już w Nowych Dobrach nie ma wolnych działek.
Nie zgłoszono więcej uwag.
P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Wynik głosowania 12 „za” i 3 „wstrzymujące”.


Ad. 13
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klamry. (Zał. Nr 14)
P. Przewodniczący przeczytał uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Klamry.
P. Wójt powiedział, że działki, które mają być objęte planem są położone od P. Trzpila w stronę Grudziądza (koło p. Rzymkowskiego), łączna powierzchnia wynosi 2,5 ha.
P. Przewodniczący spytał, czy w okolicy są inne działki na sprzedaż, ponieważ od razu można by i dla nich zrobić plany.
P. Wójt odpowiedział, że niestety nie ma.
Nie zgłoszono więcej uwag.
P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Wynik głosowania, 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 14
Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. (Zał. Nr 15)
P. Przewodniczący przeczytał uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego i poprosił P. Zawadzińskiego o przedstawienie uzasadnienia.
P. Zawadziński wyjaśnił, że rozporządzenie to wyłącza z Chełmińskiego Parku miasto Chełmno.
P. Urbański powiedział, że Wojewoda idzie nam na rękę i teraz będą prowadzić walkę tylko z miastem.
P. Przewodniczący powiedział, że może lepiej jakbyśmy poparli miasto i razem walczyli z wojewodą, ponieważ jak będzie gdzieś stawek to dopiero 100m od niego będziemy mogli budować, a to już jest problem.
Nie zgłoszono innych uwag.
P. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Wynik głosowania 15 „za” na 15 obecnych.


Ad. 15
Sprawy bieżące.
P. Wójt przedstawił sytuację Ośrodka w Dolnych Wymiarach. Powiedział, że miał pierwsze sygnały o jego zamknięciu w styczniu, a potem w lutym, ale oficjalnie nikt go nie poinformował. Zadzwonił więc do pani Dyrektor ZOZ-u, która potwierdziła, że w maju Ośrodek zostanie zamknięty. Powiedział, że rozmawiał z pracownikami Ośrodka, którzy poinformowali go, że byli pewni, że wójt o wszystkim wie i zostało to z nim uzgodnione. We wtorek odbyło się spotkanie ze Starostą i Dyrektorką ZOZ-u.
P. Przewodniczący powiedział, że był także na tym spotkaniu i P. Starosta był bardzo niegrzeczny, wyszedł z założenia , że Ośrodek jest zadaniem gminy, a tak w rzeczywistości nie jest.
P. Wójt powiedział, że poprosił o rachunek zysków i strat, aby sprawdzić czy działalność Ośrodka się opłaca, ale nie udostępniono mu tych danych. Starosta przedstawił pomysł, żeby starostwo użyczyło Ośrodek gminie. Wczoraj zadzwonił starosta i poinformował, że Ośrodek będzie funkcjonował do jesieni, żeby był czas na rozwiązanie tego problemu.
P. Wójt powiedział, że pacjęci mają zaufanie do lekarzy, dlatego Ośrodek powinien funkcjonować dopóki jest taka możliwość i potrzeba.
P. Wojtaszewski powiedział, że ani Starosta ani P. Dyrektor nie decydują o tym czy zamknąć Ośrodek, ale Rada Powiatu.
P. Przewodniczący powiedział, że jest za mało danych, aby wszczynać dyskusję. Nie posiadamy stanowiska Rady Powiatu i bilansu zysków i strat oraz opinii sanepidu.
P. Przewodniczący przedstawił terminy najbliższych komisji i tak posiedzenie wspólne komisji, na którym będzie czytanie budżetu 31 marca. Komisja rewizyjna 02.04.2008r., komisja socjalna 03.04.2008r., a 24.04.2008r. Sesja
P. Wójt powiedział, że jeśli chodzi o wodociągi to można je sfinansować z 2 źródeł. Pierwsze to WFOŚi GW ale wtedy trzeba budować wodociągi z kanalizacją, albo można skorzystać ze środków ZPOR-u.
Niebawem odbędzie się konkurs na budowę dróg z Zarządu Województwa, ale szanse są nikłe, że dostaniemy pieniądze na drogę Małe Łunawy- Podwiesk.
P. Wójt powiedział, że pogorzelcom czyli Państwu Urbańskim zapewniono dach nad głową, a dziś p. Marcinkowska z GOPS-u przekazała pieniądze na żywność . Utworzone będzie także specjalne konto a także będą rozesłane okólniki w sprawie pomocy.
P. Madej zapytał, kiedy będą pracownicy interwencyjni?
P. Wójt powiedział, że dziś jest spotkanie z Radą Zatrudnienia w PUP-ie.
P. Przewodniczący poprosił o pytania. Pytań nie zgłoszono.


Na tym zakończyły się obrady XII Sesji Rady Gminy Chełmno.
Protokół sporządziła:


………………………………
Chełmno, dnia 20.03.2008 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij