W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”

XML

Treść

                                                                                                Chełmno, dnia 28.07.2020 r.

RBG.OŚ.6220.9.2020.KZ                                                  

DECYZJA

       o środowiskowych  uwarunkowaniach

         na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.  U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana  Janusza Brzezickiego zam. w Wąbrzeźnie będącego pełnomocnikiem Gminy Chełmno w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


         orzeka się

 

 1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”.       
 2. Określa się:

1)      istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a)      w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem,  prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej;

b)      transportować materiały pylące oraz masy bitumiczne samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie transportowanego materiału oraz emisję oparów asfaltów;

c)      prace budowlane należy wykonywać przy użyciu urządzeń i sprzętu posiadającego zabezpieczone (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi. Należy monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii;

d)     na etapie realizacji inwestycji, zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów;

e)      zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować:

-        poza terenami chronionymi akustycznie,

-        poza zasięgiem rzutu koron drzew,

-        na szczelnej, utwardzonej nawierzchni, w odległości powyżej 100 m od linii brzegowej cieków i zbiorników wodnych;

f)       wszystkie wytworzone odpady należy zbierać selektywnie i przekazać wyspecjalizowanym podmiotom, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie;

g)      skarpy i dno rowów drogowych powyżej wlotu i poniżej wylotu przepustów pod drogą należy umocnić;

h)      wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika – ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda;

i)        drzewa i krzewy, które nie podlegają wycince, a pozostają w zasięgu prac zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym:

-        ­­możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew

-        fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów;

-        przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;

-        mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym;

j)        każdorazowo przed podjęciem prac, dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu planowanych prac, w tym wykopów i otworów. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. W/w czynności prowadzić powinni pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym;

k)      z uwagi na wycinkę zadrzewień zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej ilości zadrzewień usuwanych, uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania powyższych nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz stosując gatunki rodzime;

l)        planowane oczyszczenie przepustów wykonać poza szczytem rozrodu aktywności małych zwierząt tj. w okresie sierpień-luty, a także zachować nieumocnione (ziemne) skarpy i dna rowów;

m)    Wprowadzić ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz oznakowanie ostrzegawcze A-18b Uwaga, zwierzęta dzikie na całym odcinku drogi objętym inwestycją;

n)      stwierdzone w rejonie inwestycji mrowisko mrówki rudnicy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem w czasie prowadzonych prac, np. poprzez zastosowanie wygrodzenia wykonanego z drewnianych żerdzi lub taśmy ostrzegawczej.  3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych    uwarunkowaniach.

                                             

                                                                               uzasadnienie


            Na wniosek z dnia 25.05.2020 r. (data wpływu: 28.05.2020 r.) złożonego przez Pana Janusza Brzezickiego zam. w Wąbrzeźnie, będącego pełnomocnikiem Gminy Chełmno wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”.    

            Wnioskowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym w dniu 3.06.2020 r. Wójt Gminy Chełmno wystąpił z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Toruniu o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią Nr WOO.4220.572.2020.AG1.3 z dnia 16.07.2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.403.1.13.2020 z dnia 16.06.2020 r. i Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu opinią Nr GD.ZZŚ.5.435.254.2020.AOT z dnia 19.06.2020 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

            Opis rodzaju i miejsca przedsięwzięcia zawarty został w Charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

            Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie chełmińskim, na terenie Gminy Chełmno. Zakresem opracowania objęto rozbudowę istniejącej drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska i Małe Łunawy.

            Opisywany ciąg komunikacyjny wymaga przebudowy, gdyż jest niedostosowany do wymogów technicznych stawianych tego rodzaju drogom, co powoduje utrudnienia w jego użytkowaniu i wprowadza dodatkowo zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

            Nie stwierdzono realizacji innych inwestycji w przewidywanym terminie na obszarze wykonywania rozbudowy dróg gminnych nr 060146C i nr 060144C, a tym samym możliwości kumulowania się oddziaływań jakichkolwiek przedsięwzięć znajdujących się na obszarze objętym zakresem planowanej inwestycji drogowej.

            Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

            Budowa drogi nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

            Podczas realizacji zadania wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim zasięgu, czyli będzie mało znacząca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzięki nowej nawierzchni nastąpi poprawa płynności ruchu, co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego paliwa, w tym emisji gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na klimat.   

            Na terenie budowy mogą powstawać odpady związane z pracami ziemnymi, budową nawierzchni, użytkowaniem sprzętu budowlanego, a także z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Prace budowlane można podzielić na kilka etapów: prace przygotowawcze (prace ziemne i niwelacyjne), prace właściwe (utwardzanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi) oraz prace wykończeniowe i prace porządkowe.

            Odpady powstające przy rozbudowie dróg będą na bieżąco wywożone z terenu robót, aby wykluczyć konieczność ich magazynowania w pobliżu drogi.

            Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m. in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

            Odpady powstające podczas budowy, urobek z korytowania wykorzystywany będzie na terenie inwestycji jako podłoże pod pobocza. Ewentualne pozostałe materiały przekazywane będą jednostkom uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania lub wywożone bezpośrednio na składowisko odpadów. Opakowania po materiałach budowlanych będą wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru. Nie przewiduje się wystąpienia odpadów bitumicznych (destruktu).

            Eksploatacja inwestycji będzie powodować powstawanie odpadów komunalnych związanych z pracami porządkowymi oraz związanych z przebywaniem ludzi, tj: odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03). Większość odpadów nie będzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po wykonaniu prac porządkowych lub serwisowych zostanie wywieziona. Zbierającym odpady będzie organ zarządzający drogą lub podmiot świadczący usługi na rzecz zarządzającego w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszącej na właściwym poziomie technicznym. Wszystkie odpady, w zależności od rodzaju będą przekazane uprawnionym odbiorcom w celu dalszego ich zagospodarowania.

            Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).  

            Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowiskowo morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

             Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.  

            Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

            Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200029, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z  w/w rozporządzeniem stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

            Ponadto zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001929529 – Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z w/w rozporządzeniem, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego  stanu chemicznego wód powierzchniowych.

            Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

            W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

            Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym i posiadającym szczelną nawierzchnię, poza: terenami chronionymi akustycznie, zasięgiem rzutu koron drzew, z dala od cieków i zbiorników wodnych.

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

            Odwodnienie jezdni zaplanowano powierzchniowo, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych, do istniejących rowów przydrożnych. Nie przewiduje się przebudowy przepustów pod drogą, jedynie ich oczyszczenie, odmulenie i udrożnienie.

            Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

            Na etapie realizacji inwestycja będzie źródłem zanieczyszczeń związanych z istniejącym placem budowy i jego zapleczem, spowodowanych nasileniem ruchu pojazdów oraz transportem materiałów budowlanych na miejsce budowy. Ma to jednocześnie związek z emisją zanieczyszczeń do atmosfery z pracującego sprzętu na placu budowy i środków transportu. Emisja pyłów może być związana z rozwiewaniem pryzm urobku wydobytego podczas prac i składowanego w rejonie budowy. Bezpośrednie, negatywne oddziaływanie będzie sprowadzało się do:

-        emisji pyłu porywanego w trakcie transportu i przeładunku materiałów sypkich;

-        emisji pyłu unoszonego podczas prac z użyciem sprzętu budowlanego do prac ziemnych związanych z przygotowaniem odpowiedniego podłoża pod nawierzchnię drogi;

-        emisji spalin z maszyn roboczych oraz pojazdów dowożących materiały oraz maszyn drogowych;

-        emisji wtórnego pylenia powstającej podczas transportu oraz przesypu pylistych materiałów budowlanych w bezdeszczowe dni;

-        emisji węglowodorów oraz substancji smolistych w trakcie układania i utwardzania nawierzchni bitumicznych.

            Sprzęt budowlany wykorzystywany do prac ziemnych i budowy drogi, będzie pracował tylko okresowo przez kilka tygodni na danym odcinku i sukcesywnie będzie przesuwany na kolejny odcinek. Będą to oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne, a przy sprawnym prowadzeniu robót nie wpłyną znacząco na stan środowiska w rejonie prowadzenia prac.

            Na etapie budowy w związku z pracą maszyn budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw. Emisja ze środków transportu i maszyn budowlanych będzie miała charakter zorganizowany. Źródła będą zmieniały swoją lokalizację względem terenu, jak również względem siebie, często nie będą pracowały równocześnie. Będą to oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne. Przy sprawnym prowadzeniu robót oddziaływania te nie będą miały większego wpływu na środowisko w rejonie prowadzonych prac.

            W okresie budowy nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, co będzie związane z emisją spalin i pyłu z pracującego sprzętu na placu budowy oraz z emisją węglowodorów w trakcie nakładania warstwy bitumicznej. Wielkość oddziaływania będzie ograniczona do terenu budowy. Będzie to oddziaływanie chwilowe i odwracalne.

            Ponieważ inwestycja dotyczy rozbudowy istniejących dróg gminnych o znaczeniu lokalnym oraz mając na względzie występujące i prognozowane natężenie ruchu, nie przewiduje się jakichkolwiek przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

            Głównymi czynnikami braku oddziaływania jest niski poziom natężenia ruchu (głównie przez brak udziału w tym ruchu pojazdów ciężarowych) oraz niska dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów (ograniczenia prędkości z uwagi na geometrię poprzez ustawienie oznakowania pionowego).

            Na etapie realizacji robót związanych z rozbudową drogi, prowadzenie prac w obrębie zabudowy może stanowić pewna uciążliwość akustyczną dla ludzi przebywających w najbliższym sąsiedztwie. Przewiduje się prowadzenie robót związanych z rozbudową drogi gminnej w przedziale czasowym od godziny 7.00 do godziny 17.00. Szczegółowa organizacja prowadzenia robót leży w gestii wykonawcy robót i zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji.

            Wzmożony chwilowy hałas ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ze względu na poprawę jakości nawierzchni oraz warunków ruchu (płynność jazdy) przewiduje się zmniejszenie wielkości emisji spalin do atmosfery oraz emisji hałasu do środowiska.

            Powyższa inwestycja nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu drogowego, ponieważ cele podróży pozostaną niezmienione, a jest to czynnikiem decydującym o sile natężenia ruchu drogowego. Źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza będzie ruch pojazdów na przebudowywanej drodze gminnej. Droga ta nie jest nowym obiektem, dlatego też nie spowoduje wzrostu emisji spalin, a wpłynie na poprawę płynności ruchu.   

            Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w uchwale Nr II/57/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 9). Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) ww. zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

            Realizacja inwestycji wymaga wycinki zadrzewień śródpolnych, przy czym zostanie ona przeprowadzona w sposób uwzględniający okres lęgowy ptaków. Wykonane zostaną również nasadzenia zastępcze w ilości odpowiadającej skali wycinki. Z uwagi na lokalizacje w Chełmińskim parku Krajobrazowym do nasadzeń należy stosować gatunki rodzime drzew i krzewów.

            W celu wyeliminowania zagrożenia uszkadzania drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, a niepodlegających wycince stwierdzono potrzebę zastosowania działań minimalizujących i zabezpieczających pnie i korzenie przed uszkodzeniami. Uwzględniając różnorodność warunków terenowych oraz różnego typu rozwiązania techniczne w zakresie zabezpieczenia drzew i krzewów wskazano propozycje możliwych rozwiązań. Jednocześnie możliwe jest wykonanie innych zabezpieczeń, a warunkiem jest ich skuteczność. Należy przy tym uwzględnić, że skuteczna ochrona drzew i krzewów przed uszkodzeniem obejmuje nie tylko zabezpieczenie pnia, ale również bryłę korzeniową. Ponadto wskazano na konieczność lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza rzutem koron drzew.

            W celu wyeliminowania śmiertelności małych zwierząt wskutek tworzenia pułapek ekologicznych, wskazano na potrzebę kontrolowania wykopów pod kątem obecności małych zwierząt oraz przenoszenie znalezionych osobników do miejsc umożliwiających dalszą wędrówkę. W obszarze inwestycji, w tym bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, występują potencjalne siedliska płazów, gadów i małych ssaków (tereny rolnicze, niewielkie zbiorniki wodne, zadrzewienia). W związku z tym uwzględniono możliwość przemieszczania się w rejonie inwestycji małych zwierząt, dla których wykopy prowadzone na etapie realizacji stanowiłyby realne zagrożenie. Ponadto w ramach inwestycji zależy zapewnić zachowanie rowów ziemnych, a także prowadzić planowane oczyszczenie przepustów poza szczytem rozrodu małych zwierząt.

            Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości ruchu drogowego zgodnie z prędkością projektowaną dla tej klasy technicznej drogi (do 40 km/h), tym samym droga ta zostanie odpowiednio oznakowana znakiem ograniczenia prędkości oraz znakiem informującym o zagrożeniu zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich (żółte trójkąty – znak A-18b w początkowym i końcowym odcinku inwestycji.

            W sąsiedztwie inwestycji stwierdzono obecność mrowiska mrówki rudnicy, objętej ochroną gatunkową. W/w mrowisko nie ulegnie zniszczeniu. Ponadto przewidziano jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie realizacji prac.

            Zgodnie z przedłożona dokumentacją zniszczeniu nie ulegną również stwierdzone stanowiska roślin chronionych: rokietnika pospolitego, drabika drzewkowatego oraz kocanki piaskowej.

            Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

            Zamierzenie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Nie wpływa również negatywnie na zachowanie różnorodności biologicznej.

            W związku z powyższym nie stwierdzono znacząco negatywnego oddziaływania na korytarze migracji i obszary chronione, w tym Natura 2000, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

            Jednak w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.:

a)      w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

b)      w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

            Zgodnie z art. 120 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) na obszarach objętych ochroną zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin gatunków obcych. Powyższe uwarunkowania prawne wymagają uwzględnienia na etapie planowania i realizacji, np. nasadzeń drzew i krzewów.

            Przedsięwzięcie, ze względu na lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

            Nie przewiduje się przekroczeń jakości środowiska. Zastosowanie  zaproponowanych w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.           

            W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W okresie przewidzianym ustawowo, tj. w 30 dniach nie wpłynęły żadne uwagi. 

            W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


 

                                                                   

pouczenie


1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 14 dni od daty doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, albo jeśli w postępowaniu bierze udział więcej stron ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Opłata skarbowa:

 1. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.  U.  z  2019 r., poz. 1000 z póżn. zm.) – zwolniono.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Inwestora;
  2. Wójt Gminy Chełmno;
  3. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.);
  4. Sołectwo Nowawieś Chełmińska,
  5. Sołectwo Małe Łunawy,
  6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz;
  7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie, ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno;
  8. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu;

                             ul. Popiełuszki 3, 87 – 100 Toruń,

  1. a/a   


Do wiadomości:

1. BIP Gmina Chełmno,

2. Tablica ogłoszeń UG


===================================================================

Chełmno, dnia 28.07.2020 r.Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RBG.OŚ.6220.9.2020.KZ  z  dnia  28.07.2020 r.

 


            Inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy” jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionym w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

            Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie chełmińskim, na terenie gminy Chełmno, w miejscowościach Nowawieś Chełmińska i Małe Łunawy. Zakresem opracowania objęto rozbudowę istniejącej drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy, na długości odcinka 2,33 km.

            Inwestycja zlokalizowana zostanie na następujących działkach o nr:

 1. Obręb 0010 Małe Łunawy:

-        41/1, 156/2, 156/3, 52/7, 52/5, 163, 52/6, 164, 61, 62/6, 62/4, 165, 166, 167, 67, 169, 171/1, 171/2, 172, 72/3, 73/6, 75/6, 64/13, 64/11, 44/9, 45/6, 49/5, 49/4, 156/1, 51/4

-        działki wymagające podziału nr: 75/7, 72/4, 73/7, 69/8, 69/9, 64/12, 64/14, 63/4, 62/7, 51/5, 52/9, 52/4, 49/3, 45/4, 44/7,

 1. Obręb 0011 Nowawieś Chełmińska:

-        260, 147/1, 263/1, 263/2, 262/2, 142/1, 143/2, 136/4, 140/1, 261, 138/1, 136/2, 289, 258/2, 105/3, 106/5, 258/1, 104/5, 104/6, 102/5, 135/3 

-        działki wymagające podziału nr: 147/2, 142/2, 140/2, 147, 136/3, 135/4, 134/1, 106/12, 105/2, 102/4, 104/12, 263/1.

            Drogi gminne są drogami przeznaczonymi do obsługi ruchu lokalnego zapewniającymi dojazd do przyległych miejscowości oraz dojazd do nieruchomości, przebiegających wzdłuż rozproszonych terenów zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej i pól uprawnych.

            Ruch pojazdów jest ruchem o małym natężeniu. Dostęp do nieruchomości przylegających do pasa drogowego drogi odbywa się poprzez istniejące zjazdy o nawierzchniach gruntowych.

            Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa kamiennego łamanego i żużla o szerokości jezdni od 3,5 m do 4,00 m z poboczami gruntowymi o szerokości do 0,7 m do 1,5 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w pas drogowy oraz odcinkami do istniejących rowów przydrożnych.

            Opisywany ciąg komunikacyjny wymaga przebudowy, gdyż jest niedostosowany do wymogów technicznych stawianych tego rodzaju drogom, co powoduje utrudnienia w jego użytkowaniu i wprowadza dodatkowo zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejące przepusty są w złym stanie i wymagają zabiegów konserwacyjnych oraz remontu.

            Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

a)      ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową,

b)      uformowanie poboczy gruntowych z plantowaniem skarp,

c)      odmulenie przepustów i rowów przydrożnych,

d)     profilowanie z korytowaniem istniejącego podłoża na jezdni i zjazdach,

e)      wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego na drodze i zjazdach,

f)       wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew,

g)      montaż barier ochronnych i oznakowania pionowego.

            Założenia projektowe:

a)      klasa drogi – D (dojazdowa),

b)      kategoria ruchu – KR1,

c)      ograniczenie prędkości do 50 km/h,

d)     długość odcinka – 2,33 km,

e)      szerokość jezdni – 4,0 m,

f)       szerokość poboczy umocnionych kruszywem – 0,75 m,

g)      szerokość poboczy gruntowych – od 0,5 m do 0,75 m,

            Przewidziano poprzeczne i podłużne spadki nawierzchni.

            Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem ekonomicznym i wytrzymałościowym. Nastąpi także wyraźna poprawa systemu odwodnienia jezdni.

            Zastosowane materiały oraz sposób realizacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów i norm sprawia, że przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogącej pogorszyć stan środowiska.

            Drogi gminne nr 060146C i nr 060144C są drogami przeznaczonymi do obsługi ruchu lokalnego, zapewniającą połączenia miejscowości o znaczeniu rolno – gospodarczym oraz dojazd dla rolników do pól. Nie przewiduje się, aby w związku z wykonaniem przebudowy nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu. Istniejący i prognozowany ruch będzie ruchem o małym natężeniu. Przedsięwzięcie zakłada polepszenie komfortu i warunków jazdy poprzez poprawę ich parametrów technicznych. Przebudowa nie zmieni układu komunikacyjnego sieci drogowej.

            Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane