Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Wyniki II naboru na asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013:

Wybrano: Magdalena Kubisztal, zam. Kosowizna oraz Magdalena Czachowska, zam. Chełmno

Uzasadnienie: Wybrane kandydatki spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Dostarczone dokumenty potwierdziły posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek.
-----------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmnie

z siedzibą w Dolnych Wymiarach 26  

ogłasza nabór na stanowisko

Asystenta Rodziny

w ramach realizacji

Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013

Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Ilość wolnych stanowisk: 2
Wymiar czasu pracy: 20 godz. tygodniowo
Termin realizacji: czerwiec 2013r. do grudzień 2013r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent będzie odpowiedzialny za systematyczną, indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

-współpraca z  pracownikiem socjalnym Ośrodka, środowiskiem lokalnym oraz innymi  instytucjami,
-diagnozowanie sytuacji rodziny,
-sporządzanie i aktualizowanie indywidualnego  planu pracy  z rodziną,
-motywowanie rodziny do współpracy i działań  mających na celu pokonanie
problemów,
-kompleksowa pomoc m.in. wspieranie funkcji  opiekuńczo-wychowawczej oraz aktywności społecznej i zawodowej rodziny,
-nauka zarządzania budżetem domowym,
-pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego – podział obowiązków, 
-systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania  rodziny objętej wsparciem,
-prowadzenie  bieżącej dokumentacji pracy z rodziną,
-składanie comiesięcznych sprawozdań z pracy z rodziną, - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasy pracy, co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
 
Wymagania  niezbędne:

1)posiada:

a)wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Z 2011r., nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub z rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3)wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tyt. egzekucyjnego,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

- posiada prawo jazdy i własny samochód,
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- umiejętność samodzielnego działania w pracy z rodziną,
- sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,zaangażowanie i odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

-kopię dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących wykształcenia -kopię dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących posiadanych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów) - kopię dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku ( kopie świadectw pracy, umów o pracę, bądź referencje z zakładu pracy)
-list motywacyjny
-aktualne CV
-podpisanie oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
-podpisanie klauzuli o treści:” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o
ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r nr 101, poz.926 ze zm.), - kopię dowodu osobistego, - inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.
    
     Ośrodek  zastrzega sobie  prawo przeprowadzenia rozmów  z wybranymi kandydatami.
 
     Dokumenty należy składać  w terminie do dnia 17.06.2013 roku osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolnych Wymiarach 26 w godz.8:00 – 14:00  lub droga pocztową z dopiskiem „ Asystent rodziny”.
 
     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona stronie internetowej tut. ośrodka.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij