W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na BUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PODWIESK

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa DO 60 000 EURO

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Gmina Chełmno w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia dot. przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia była „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Podwiesk” informuje, że złożone zostały 2 oferty. Zamawiający zadanie powierzył firmie „Konar” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Brunon Ciemnicki, Roman Józefczyk Spółka jawna ul. Bydgoska 1 86 – 100 Świecie, który zaoferował cenę brutto zamówienia w wys. 98.342,376 zł. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w oferta okazała się dla nas najkorzystniejsza. Ponadto informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Treść

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

na wykonanie zamówienia publicznego pn.

BUDOWA OBIEKTU SPORTOWO – REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PODWIESK


1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, powiat chełmiński, woj. kujawsko – pomorskie, adres strony internetowej: www.gmina-chelmno.pl, www.bip.chelmno.ug.gov.pl.

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. SIWZ wraz z załącznikami do pobrania na końcu tego ogłoszenia

W przypadku wystąpienia różnic w zapisach SIWZ w wersji elektronicznej a papierowej obowiązuje wersja papierowa SIWZ.

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cena:

SIWZ można pobrać na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego w godz. urzędowania, pn. – pt. 7.30 – 15.15, wtorek 7.30 – 16.30 lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt Specyfikacji: 10 zł.

5. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa obiektu – sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Podwiesk.

Kod CPV: 45212221-1: roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych, w ramach których wykonane zostaną następujące prace:

a) remont boiska trawiastego:

b) montaż słupków do siatkówki,

c) wykonanie trybun na 50 miejsc z ławek prefabrykowanych.

Kod CPV: 45212140-9 – obiekty rekreacyjne, w ramach których wykonane zostaną następujące prace:

a) wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów o powierzchni 225 m²,

b) wykonanie sceny,

c) wykonanie widowni przy scenie na 50 miejsc z ławek prefabrykowanych,

d) wykonanie 100 mb ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.

Wartość zamówienia nie przekracza 60.000 euro.

Wymaga się udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 15 miesięcy na wykonane prace.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

60 dni od dnia podpisania umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9. Informacja na temat wadium:

1) wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł).

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena – 100%;

11. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 03.08.06., do godz. 10.00, w pokoju nr 45. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 45.

13. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane