W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Chełmno

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa 65 980,06 zł

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Chełmno Wójt Gminy Chełmno informuje, że w dniu 03 sierpnia 2006 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Wójt Gminy Chełmno zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Związek Wzajemności Członkowskiej „Pomorze i Kujawy” 86-950 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 89/91, który zaoferował cenę 56 574,00 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza ofertą o najniższej cenie, akceptującą wszystkie klauzule oraz najniższe franszyzy. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Treść

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Ochrona ubezpieczeniowa mienia Gminy Chełmno”1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, powiat Chełmiński, woj. Kujawsko – Pomorskie, adres strony internetowej: www.gmina-chelmno.pl, www.bip.chelmno.ug.gov.pl .


2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ:

www.gmina-chelmno.pl, www.bip.chelmno.ug.gov.pl .

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cena:

SIWZ można pobrać na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego w godzinach urzędowania: pn .- pt. 7.30 – 15.15, wtorek 7.30 – 16.30 . Specyfikacja jest bezpłatna.

5. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW).

Kod CPV: 66330000

Wartość zamówienia nie przekracza 60 000 euro.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


7. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 16.08.2006 r. do dnia 22.04.2009 r.


8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

  5. dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.


9. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.


10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena łączna ubezpieczenia – 70%,

2) zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20%,

3) oferowane franszyzy i udziały własne – 10%.


11. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 03.08.2006 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp);

2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.08.2006 r. o godz. 1015.


12. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane