W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Budżet 2007

Uchwała Nr III/22/06

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno ma rok 2007 .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: w 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 113 poz.. 984; w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806),

oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 45 poz. 319 z 2006 r.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości …………………………………. 11 614 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości………………………………… 11 457 308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

 

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ……………………………..157 217 zł, z przeznaczeniem na:

planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 157 217 zł,

 

Przychody budżetu w wysokości……………………………………600 000 zł, rozchody w wysokości …………………………………………….548 840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości ……………………………………………………….75 000 zł,

celową w wysokości……………………………………………………......60 000 zł,

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie ……………………………………………………………………………...60 000 zł,

 

 

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

 

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 44 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 75 850 zł,

wydatki - 79 700 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie………….500 000 zł;

częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku – w kwocie ….600 000 zł,

 

                                                      § 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 93 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 400 000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków za zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11

Gmina Chełmno nie zawarła żadnych umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

 

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Budżet 2007

Załączniki

Budżet 2007 doc, 53 kB

Powiadom znajomego