W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/2, o pow. 0,8341 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00015750/4, położona w Osnowie.

Chełmno, dnia 26 października  2022 roku

 

 

 

WÓJT GMINY  CHEŁMNO
ogłasza
 

 

 


w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 2213),  uchwałę nr XVIII/87/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2019 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Osnowie, zmienionej uchwałą nr XXIII/207/21 Rady Gminy Chełmno 
z dnia 30 grudnia 2021 roku

 

 I przetarg ustny nieograniczony

 


 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/2, o pow. 0,8341 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00015750/4, położona w Osnowie.

Jest to działka  niezabudowana o nieregularnym kształcie, zgodnie z ewidencją gruntów są to: W - grunty pod rowami  o pow. 0,3320 ha, dr – droga o pow. 0,0005 ha, Tr – tereny różne o pow. 0,5016 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo działka  leży na obszarze oznaczonym symbolami; KDG.02 - ulica Klasy G – główna, 16.R/ZL, 10.R/ZL – tereny rolnicze i lasy, w tym 10/1.1.MP – kanał melioracyjny podstawowy.

Przedmiotowej nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie są też przedmiotem żadnych zobowiązań.

Na działce nr 79/2, obręb Osnowo znajdują się urządzenia melioracji wodnych, tj. rurociągi, które odbierają wodę ze zdrenowanego obiektu melioracyjnego Osnowo. Zgodnie z art. 205 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne  utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Do tych urządzeń mają zastosowanie także przepisy art. 192 ustawy Prawo Wodne zakazujące m. in. niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych.

Nabywca w akcie notarialnym zakupu niniejszej działki zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż zobowiązuje się do znoszenia istnienia znajdujących się na nieruchomości urządzeń melioracji wodnych oraz w myśl art. 205 ustawy Prawo Wodne zainteresowani właściciele gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych,  mają  prawo do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń melioracji wodnych.  W akcie notarialnym zostanie złożony wniosek o wpisanie tych zobowiązań do Działu III księgi wieczystej.

Cena wywoławcza wynosi 35 603,00 zł (w tym VAT 23 % dla części przeznaczonej pod drogę i kanał melioracyjny podstawowy).

Przetarg na sprzedaż  działki nr 79/2, położonej w Osnowie, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 roku, o godz. 1000, w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 5, pok. nr 302 – sala konferencyjna /poddasze/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w wysokości 4000,00 zł, na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898,  najpóźniej do dnia 28 listopada 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium się zwraca po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone po terminie nie będzie brane pod uwagę. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia u mowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.

              Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 5, pok. nr 03 (tel. 0566861540).

                                                                                  

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Chełmno

                                                                                                              Krzysztof Wypij

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Powiadom znajomego