W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Chełmno.- Ostrów Świecki

 Chełmno, dnia  5 września 2023 roku

 

 WÓJT GMINY  CHEŁMNO

ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  działki rolnej stanowiącej własność Gminy Chełmno.

 

 

 

  

Działka położona  w obrębie:  Ostrów Świecki.

Numer ewidencyjny nieruchomości: część działki nr 70/2 (A)

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00013970/8.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0,9497 ha.

Opis nieruchomości: położona w międzywalu; łąka klasy III – o pow. 0,2232 ha, łąka klasy IV – o pow. 0,6315 ha, łąka klasy V o pow. 0,0950 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 3,85 q żyta.

Wysokość wadium:  100 zł.

 

 

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolne.

Przetarg na dzierżawę w/w działki odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 5,  pok. nr 302 – sala konferencyjna /poddasze/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w podanej wyżej wysokości, na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898,  najpóźniej do dnia 25 września 2023 roku,  oraz niezaleganie z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Chełmno. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek kg żyta.

Do naliczania czynszu stosuje się średnią cenę skupu żyta, stosowaną do naliczania podatku rolnego, publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny.

 Opłaty czynszowe wnoszone są w dwóch ratach, płatne w terminach określanych w zawiadomieniu o wysokości czynszu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Chełmno. Przewidywana długość zawarcia umowy dzierżawy na okres  do 3 lat.

Informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 03, tel. 566861540, wew. 103, lub 531069857. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Chełmno

 

                                                                                                                Krzysztof Wypij

 

 

 

 

Klauzula informacyjna - dzierżawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Chełmno. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, e-mail: urzad@gmina-chelmno.pl, tel.  56 686 15 40.
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@gmina-chelmno.pl 
 

1.     Państwa dane osobowe przetwarzanie będą na podstawie:

1)         art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. obrotu nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2)         Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, 

3)         art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.

2.              Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

3.              Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:

1)       10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z  wykonywanie umów i lub innej czynności wykonywanej na podstawie przepisów prawa, 

2)       do przedawnienia roszczeń, 

3)       w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.

4.              W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:

1)         dostępu do treści danych na podstawie art. 15;

2)         sprostowania danych na podstawie art. 16;

3)         usunięcia danych na podstawie art. 17, jeżeli:

a)    wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

c)     dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)         ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;

a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)     administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5)         cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem

5.         Podanie Twoich danych:

1)       jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa

2)       jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować  z Tobą umowy

3)       jest  dobrowolne gdy odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.  

6.         Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.         Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
w formie profilowania.

8.         Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego