W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo.

Chełmno, dnia 1.02.2018 r.


RBG.OŚ.6220.4.2017.KZ OBWIESZCZENIE
o prowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)


zawiadamia się

 

że w dniu 1.02.2018 r. Wójt Gminy Chełmno wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo.

            Obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno i w miejscowości Osnowo (tablica ogłoszeń i jako okólniki)  oraz na stronie BIP Gminy Chełmno: www.bip.chelmno.ug.gov.pl.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chełmno, pokój Nr 215.


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                                  Chełmno, dnia 1.02.2018 r.


RBG.OŚ.6220.4.2017.KZ


 

 POSTANOWIENIE

 


            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 80 w  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską - Słotkowską z firmy HEKO, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb Osnowo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinia znak: WOO.4240.295.2017.JO1.6 z dnia 29.12.2017 r., opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, opinia znak: N.NZ.408.V.7.17 z dnia 16.05.2017 r. i opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, Zarządu Zlewni w Toruniu, opinia znak: GD.ZZO.5.435.3.2018.AO-T z dnia 23.01.2018 r.


postanawia się

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb Osnowo.                         

 

uzasadnienie

 

            Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską – Słotkowską z firmy HEKO, ul. Jugosłowiańska 41 z Poznania  wnioskiem z dnia 4.05.2017 r. (data wpływu: 8.05.2017 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb Osnowo.

            Wnioskowana inwestycja zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Gdańku o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią Nr WOO.4240.295.2017.JO1.6 z dnia 29.12.2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.V.7.17 z dnia 16.05.2017 r. i Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Zarząd Zlewni w Toruniu opinią Nr GD.ZZO.5.435.3.2018.AO-T z dnia 23.01.2018 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

            Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje zamknięcie i rekultywację obecnie eksploatowanego sektora nr 1 kwatery składowania odpadów.

            Planowana inwestycja znajduje się na terenie funkcjonującej Regionalnej Instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych, wpisanych do Planu Gospodarki Odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr XXIV/434/12 z dnia 24 września 2012 r., jako RIPOK dla Regionu 2 Chełmińsko – Wąbrzeskiego.

            Całość zakładu stanowią następujące instalacje: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, sortownia odpadów, instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja frakcji biodegradowalnej). Teren jest ogrodzony. Dojazd na teren kwatery składowania odbywa się od zachodniej strony zakładu działką o numerze ewidencyjnym nr 30/6, obręb Osnowo.

            Sektor nr 1 kwatery składowania odpadów jest obecnie eksploatowany. Jego łączna pojemność wynosi 279446,6 Mg (232872 m³). Obecnie zdeponowano 160021,9 Mg odpadów. Odpady biodegradowalne zaprzestano składować w 2013 r. Natomiast od listopada 2014 r. rozpoczęto składowanie odpadów po intensywnej stabilizacji tlenowej. Orientacyjny termin zamknięcia sektora nr 1 to 2023 rok.  

            Parametry sektora nr 1 kwatery składowania:

-        powierzchnia całkowita: 25202,45 m²,

-        powierzchnia w koronie składowiska po rekultywacji: 13517,0 m²,

-        docelowa rzędna składowania odpadów: 85,5 m n.p.m.,

-        docelowa rzędna po rekultywacji: 86,9 m n.p.m.

            Planowana rekultywacja kwatery obejmuje:

  1. Uformowanie wierzchowiny korpusu kwatery ze zdeponowanych odpadów, nałożenie dowiezionym gruntem warstwy poziomującej spadki i przykrycie warstwą rekultywacyjną. Przygotowanie korpusu składowiska odpadów do pokrycia jego powierzchni warstwą rekultywacyjną.
  2. Obsianie trawy i nasadzenie roślin motylkowych, a w końcowym etapie rekultywacji, rekultywacja w kierunku leśnym

            Rekultywacja dzieli się na techniczną i biologiczną. W ramach rekultywacji technicznej zostaną podjęte następujące działania:

  1. Ukształtowanie wierzchowiny kwatery składowiska – wykonanie robót ziemnych na powierzchni rekultywowanego składowiska, profilowanie terenu. Zabieg ma na celu przygotowanie wierzchowiny układanych odpadów do położenia warstwy rekultywacyjnej. Odpady będą ułożone do najwyższej rzędnej przewidzianej przez pozwolenie zintegrowane, to jest rzędnej 85,5 m n.p.m., a następnie wypoziomowane zostaną spadki wierzchowiny przy pomocy dowiezionego gruntu. Na wyrównaną wierzchowinę zostanie naniesiona warstwa poziomująca z gruntów dowiezionych, a następnie warstwa rekultywacyjna.
  2. Ułożenie warstw rekultywacyjnych na składowisku, w tym warstwy glebotwórczej pod rekultywację biologiczną. Zabieg ma na celu zabezpieczenie składowanych w kwaterze odpadów przed niekontrolowanym przemieszczaniem się oraz przygotowanie składowiska do obsiania mieszanką traw oraz zasadzeniem drzew w ramach rekultywacji biologicznej w kierunku leśnym.
  3. W celu zorganizowanego odprowadzania biogazu z rekultywowanego sektora nr 1 i planowanego sektora nr 2 (odrębne postępowanie) projektuje się studnie odgazowujące ujmujące gaz składowiskowy bezpośrednio ze złoża, który przy pomocy rurociągów zostanie skierowany do spalenia w projektowanej pochodni. Podciśnienie umożliwiające przepływ gazu zostanie wytworzone w dmuchawie. Dla potrzeb sektora nr 1 przewiduje się wykonanie 10 studni, które najpierw zostaną wybudowane, poprzez wykonanie odwiertu, w odpadach zdeponowanych w sektorze nr 1. Średnica studni odgazowującej wyniesie 600 mm i zostanie wyposażona w rury perforowane o  długości ok. 12 m. Przewiduje się, że głowica będzie wystawać 1,5 m nad warstwę rekultywacyjną. Długość studni zostanie dobrana każdorazowo w oparciu o rzędne górnej warstwy składowanych odpadów i rzędne techniczne dna składowiska. Wiercenie zakończy się 2,0 m od dna składowiska. Studnie będą sukcesywnie podnoszone w miarę przybywania odpadów do składowania. Do spalania gazu składowiskowego przewiduje się zastosowanie pochodni typu otwartego w pełni zautomatyzowanej.

            Rekultywacja biologiczna polega na odtworzeniu i ukształtowaniu nowych biologicznych wartości użytkowych gleby. Dla terenu rekultywowanego sektora nr 1 w Osnowie, jako docelowy przyjmuje się kierunek leśny rekultywacji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 106, poz. 1603 z  dnia  7.09.2007 r.).

            Projektuje się przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegającej na zawiązaniu warstwy roślinnej i nadaniu podłożu walorów podkładu pod roślinność trawiastą (mieszanki traw wielogatunkowych z dodatkiem roślin motylkowych). Do zalesiania zrekultywowanego składowiska będzie można przystąpić po całkowitym ustaniu procesów mineralizacji i odgazowania składowiska. Zalesienie prowadzić należy zgodnie z wymogami stosowanymi w urządzaniu lasu, preferując gatunki nawiązujące gatunkowo do drzew i krzewów odpornych na niekorzystne zmiany środowiska.

            Ponadto dla planowanego przedsięwzięcia w ramach wykonywanej rekultywacji z uwagi na brak istniejącego pasa zieleni izolacyjnej wokół południowo – wschodniej strony sektora nr 1 kwatery składowania odpadów, planuje się wykonanie  obsadzenie  krzewami  o  szerokości  10 m.

            Do wykonania warstwy technicznej i biologicznej zostaną wykorzystane odpady zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Całkowita ilość odpadów kierowanych do wykonania warstwy technicznej nie przekroczy 5150 Mg, a warstwy biologicznej 27450 Mg.        

            Łączna grubość warstwy rekultywacyjnej wyniesie ok. 1,4 m, z czego ok. 0,15 m przypada na warstwę wyrównawczą, którą planuje się wykonać z odpadów, a następnie zostanie ułożona warstwa z materiału trudno przepuszczalnego o grubości ok. 0,25 m, obie te warstwy utworzą warstwę techniczną. Następnie zostanie ułożona okrywa biologiczna o grubości ok. 0,8 m utworzona z odpadów, na których zostanie ułożona warstwa urodzajna (ok. 0,2 m) w postaci humusu, kompostu lub środka poprawiającego właściwości gleby powstający na terenie opisywanej instalacji w Osnowie.

            Biorąc pod uwagę złożoną dokumentację można stwierdzić, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym  wpływem na środowiskową bioróżnorodność.

            Przedsięwzięcie nie należy będzie do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilość znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

            Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację oraz charakter inwestycji. Inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

            W związku z zamknięciem i rekultywacją składowiska nie będą prowadzone żadne prace rozbiórkowe. Nie będą również powstawały odpady z rozbiórek.

            Na etapie planowania analizowanego przedsięwzięcia Inwestor nie analizował innych wariantów zamierzenia. Przyjęta technologia jest powszechnie stosowana w Polsce. Brak jest rozwiązań alternatywnych, pozwalających na ograniczenie oddziaływania na środowisko. Z uwagi na zapisy ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno, kierunek rekultywacji nie może być inny, niż leśny.

            Sektor nr 1 kwatery składowania odpadów znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo, gmina Chełmno, powiat chełmiński. Analizowany obszar znajduje się ww. planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego w jednostce 09.NO – tereny składowiska odpadów.

            Nieruchomość, na której położone jest składowisko znajduje się w otoczeniu terenów rolniczych i lasów. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej są położone w odległości ok. 1,5 km w kierunku południowo – zachodnim od przedmiotowej działki oraz ok. 750 m w kierunku północnym.         

            Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowiskowo morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względy na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

            Planowane zadanie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie żadnej z ustanowionej strefy ochronnej ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

            Inwestycja znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 131 Zbiornik międzymorenowy Chełmno.

            Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

            W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane prowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Miejsca postojowe dla pojazdów budowy znajdować się będą na utwardzonym podłożu. Ponadto teren potencjalnie narażony na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów mechanicznych (samochody, koparki, itp.) zabezpieczony będzie np. poprzez uszczelnienie tego obszaru folią PEHD.

            W ramach rekultywacji technicznej zrealizowany zostanie rów opaskowy okalający całą kwaterę składowania odpadów (zarówno sektor nr – 1 – przedmiotowy, jak i sektor nr 2 – planowany). Rów ma za zadanie zebrać wody opadowe ze zrekultywowanej czaszy składowiska celem odprowadzenia ich do zaprojektowanego w tym celu szczelnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Zbiornik będzie jednobryłowy, gotowy do zamontowania, wykonany z PEHD o pojemności – 90 m³. Następnie ze zbiornika, wody opadowe i roztopowe kierowane będą do ziemi.

            Etap rekultywacji biologicznej ma na celu naniesienie warstwy glebotwórczej sprzyjającej wzrostowi roślin oraz wprowadzenie roślinności, której system korzeniowy zdolny będzie do pochłaniania wód opadowych i roztopowych (ograniczenie ilości wody wnikającej w warstwy rekultywacyjne i w odpady), jak również stworzenie warunków do zwiększonego parowania terenowego czy też stabilizacja i zabezpieczenie przed erozją wodną warstwy uszczelniającej. W ten sposób znacznie ograniczony zostanie szkodliwy wpływ obiektu na środowisko, w szczególności zmniejszone do minimum zostanie grawitacyjne przemieszczanie zanieczyszczeń do wód podziemnych.

            Nie przewiduje się wykorzystywania wody na cele technologiczne. Na etapie rekultywacji nie planuje się zraszania sektora nr 1 kwatery składowania odpadów ściekami ze zbiornika odcieków. Cały zakład zaopatrywany jest przez w wodę na cele socjalno – bytowe i technologiczne z gminnej sieci wodociągowej.

            Ścieki socjalno – bytowe na etapie realizacji inwestycji gromadzone będą w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

            Kwatera składowiska wyposażona jest w instalację do zbierania i odprowadzania odcieków. Odcieki z rekultywowanego sektora odprowadzane będą za pomocą drenażu do istniejącego szczelnego zbiornika na odcieki, które dalej kierowane będą w kierunku oczyszczalni ścieków. Zbiornik ten stanowi zbiornik ziemny o pojemności 1950 m³, do którego kierowane są odcieki systemem sieci drenarskiej. Uszczelnienie zbiornika stanowi folia PEHD 1,5 mm oraz warstwa gliny o grubości 30 cm na dnie – zwężana na skarpach do 10 cm. W celu ochrony folii przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dla wzmocnienia zboczy na folii ułożono beton grubości 12 cm zbrojony krzyżowo prętami. Po zaprzestaniu deponowania odpadów do sektora nr 1 kwatery składowania procesy fermentacyjne z czasem zaczną ustawać, więc ilość odcieków ulegnie zmniejszeniu.   

            System monitoringu wód podziemnych dla składowiska odpadów w Osnowie składa się z urządzeń kontrolno – pomiarowych (w tym 4 piezometrów P1, P2, P3 i P4). W 1997 r. na terenie składowiska odwiercono trzy płytkie otwory, natomiast w 2007 r. – odwiercono czwarty piezometr (P4) do głębokości 70,0 m, tj. do pierwszej warstwy wodonośnej, która wystąpiła na głębokości ok. 60,0 m p.p.t.

            Na składowisku wykonywany jest monitoring wód powierzchniowych, podziemnych oraz odciekowych. W latach 2013 – 2017 na potrzeby prowadzenia monitoringu wód podziemnych pobierane były próbki wyłącznie z piezometru P4, gdyż w pozostałych punktach odnotowano brak wody. Z analizy przeprowadzonych pomiarów wynika, że wartości badanych parametrów wskaźnikowych odpowiadają pierwszej klasie czystości wody. Jednorazowo wartości węgla organicznego uległy niewielkiemu pogorszeniu.

            W związku z brakiem możliwości poboru próbek do monitoringu składu wód podziemnych Wnioskodawca planuje pogłębić istniejące Piezometry P1, P2 i P3 do głębokości ok. 70,0 m (w celu ujęcia pierwszej warstwy wodonośnej).

            Monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest w dwóch punktach na cieku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska.

            W fazie poeksploatacyjnej, w ramach inwestycji planuje się badanie parametrów wskaźnikowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów w wodach odciekowych powierzchniowych i podziemnych.

            Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

            Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu, takich jak m. in.: zastosowanie na etapie realizacji sprawnego sprzętu technicznego, a także przewidzianych zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego przed przedostawaniem się wód odciekowych do wód gruntowych podczas eksploatacji zamierzenia takich jak: uszczelnienie na dnie i skarpach kwatery nr 1, zbieranie systemem drenażu wód odciekowych i kierowanie ich do szczelnego zbiornika na odcieki, a następnie do oczyszczalni ścieków zakłada się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych  zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

            Podczas realizacji inwestycji czynnikiem również mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko będą emisja niezorganizowana do powietrza i hałas spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Powyższe uciążliwości będą miały charakter przejściowy i odwracalny.

            W celu zorganizowanego odprowadzania biogazu z rekultywowanego sektora nr 1 i planowanego sektora nr 2 (odrębne postępowanie) projektuje się studnie odgazowujące gaz składowiskowy bezpośrednio ze złoża, który przy pomocy rurociągów zostanie skierowany do spalenia w projektowanej pochodni. Na podstawie obliczeń określonych w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że emisja wszystkich substancji zanieczyszczających ze źródeł oddziaływujących na stan czystości powietrza, poza terenem inwestycji, nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych oraz wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu.

            Prace rekultywacyjne, będzie prowadzić firma zewnętrzna. Na tym etapie mogą powstawać odpady zanieczyszczonych sorbentów lub czyściwa, które będą gromadzone w szczelnych beczkach ustawionych na utwardzonym terenie. Następnie zostaną przekazane do zagospodarowania uprawnionej firmie. Postępowanie z odpadami powinno się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz szczegółowymi aktami wykonawczymi.

            Odpady przeznaczone do wykorzystania w czasie rekultywacji do tworzenia poszczególnych warstw będą magazynowane w kontenerach lub big – bagach na placu magazynowym. W przypadku odpadów kompostu nieodpowiadającego wymaganiom zostaną umieszczone bezpośrednio na utwardzonym placu. Odpady będą przyjmowane na podstawie kart przekazania odpadów. Nie przewiduje się prowadzenia procesu formatowania odpadów (w tym kruszenia, rozdrabniania z wykorzystaniem maszyn i urządzeń). Nie przewiduje się wykorzystania do rekultywacji odpadów niebezpiecznych.     

            Przedsięwzięcie nie leży w granicach żadnej z form ochrony przyrody, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

            W ramach zamierzenia nie przewiduje się usuwania drzew. Przeprowadzenie rekultywacji sektora nr 1 w kierunku leśnym będzie realizowane poprzez przygotowanie właściwego podłoża pod wprowadzenie stopniowo traw, krzewów i drzew w tym: warstwy wierzchniej humus, kompost bądź środek poprawiający właściwości gleby. W przeważającej większości warstwę biologiczną stanowić będzie odpad o kodzie 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), który posiada konsystencję sypką, podobną do konsystencji gleby, zatem kształtujący się system korzeniowy drzew i krzewów będzie miał możliwość warunków do rozwoju.

            W ramach rekultywacji planuje się obsadzenie krzewami takimi jak bez czarny, tarnina, kalina, głóg, dzika róża południowej strony działki nr ew. 32, obręb 0013 Osnowo, wzdłuż południowej ściany rekultywowanego sektora nr 1.

            Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania zadania na środowisko.

            Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.  

            W świetle powyższego nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


            Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne. Otrzymują:

  1. Pani  Halina Karmolińska - Słotkowska – Pełnomocnik,

HEKO, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań;

  1. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86 – 200 Chełmno;
  2. Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno;
  3. Sołectwo Osnowo (w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i okólników);
  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie

    ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno

7. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

    Zarząd Zlewni w Toruniu

    ul. Klonowica 7, 87 – 100 Toruń

8. a/a


Do wiadomości:

1. BIP Gmina Chełmno

2. Tablica ogłoszeń UG

Powiadom znajomego