W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o.


Chełmno, dnia 14.12.2015 r.
 
 
RBG.6220.5.2015.KZ
 
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Pana Antonie Hartman – Prezesa Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii
 
postanawia się 
 
       I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce Nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych.
       II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 pkt. 1 – 9, 11 – 20, a także ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwzględniający:
1.      Wpływ planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i krajobraz Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.
2.      Analizę zgodności z przepisami określonymi w rozporządzeniu Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1873 ze zm.), obowiązującymi na przedmiotowym terenie.
3.      Opis stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych, występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji lub wykorzystujących badany teren jako miejsce żerowania, rozmnażania oraz okresowego przebywania (odpoczynku i przemieszczania).
4.      Analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego (siedlisk, gatunków roślin i zwierząt) na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.
5.      Opis działań minimalizujących oraz kompensacyjnych, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego wraz z ich opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, lokalizacji i terminu wykonania tych działań.
6.      Omówienie gospodarki odpadami na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji.
7.      Charakterystykę istniejącego i planowanego stanu zagospodarowania terenów pod inwestycję, wraz z planem orientacyjnym i bilansem powierzchni.
8.      Opis planowanego procesu produkcyjnego (etapy, schemat technologiczny).
9.      Oddziaływanie projektowanej inwestycji na:
    1)      powietrze atmosferyczne, z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego, wraz z podaniem rozwiązań chroniących oraz działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko,
    2)      klimat akustyczny z uwzględnieniem wszystkich źródeł dźwięku funkcjonujących na terenie inwestycji, w tym ruchu pojazdów (analiza akustyczna) w porze dnia i/lub nocy, w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie.
10.  Rozważenie alternatywy dla istniejącego kotła na paliwo stałe – węgiel.
11.  Przedstawienie identyfikacji obszarów chronionych akustycznie, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
12.  Podstawowe informacje na temat warunków gruntowo – wodnych omawianego terenu, w tym głębokość warstw wodonośnych i ich izolacji.
13.  Rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
14.  Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e, i ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), w kontekście art. 81 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r., poz. 1235 ze zm.), (w tym wskazania, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele).
15.  Ocenę skumulowanego oddziaływania planowanej działalności na poszczególne elementy środowiska, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze.
16.  Informację dotyczącą możliwych konfliktów społecznych, związanych przede wszystkim z zainteresowaną społecznością, która może być dotknięta skutkami realizacji zadania.
17.  Oddziaływanie przedsięwzięcia związane ze zmianami klimatu na wszystkich etapach inwestycyjnych (mitygacja i adaptacja do zmian klimatu), w tym:
     1)      analizę, czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu uwzględniając m. in. następujące elementy:
       a)      bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowanych przez zadanie, w tym np. technologie, sposób ogrzewania, itp.;
       b)      emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu i transport (np. transport substratów, produktów, transport wytwarzanych odpadów, itp.);
       c)      działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. ochrona terenów zielonych, tworzenie zielonej infrastruktury, itp.);
       d)     działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych (np. technologie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, używanie materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu/odzysku);
       e)      pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane zwłaszcza z większym zapotrzebowaniem na energię (np. związane ze stosowaną technologią, na potrzeby ogrzewania czy chłodzenia budynków, oświetlenie, zastosowanie naturalnej izolacji, okien skierowanych na południe, pasywnej wentylacji, czy żarówek energooszczędnych, inne elementy energochłonne);
      2)      badanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze.
 
uzasadnienie
 
            Pan Antonie Hartman – Prezes Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka w dniu 5.11.2015 r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce Nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych.
            Stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) tj. „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”.
            Na terenie przewidzianym pod inwestycję prowadzona była wcześniej działalność związana z obsługą rolnictwa. Funkcjonowały tam głównie magazyny sprzętu rolniczego, magazyny nawozów sztucznych, pasz, itp. Od kilku lat budynki i teren nie były użytkowane. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się adaptację istniejącej infrastruktury (w tym dwa budynki o powierzchni ok. 441 m² przewidziany jako hala produkcyjna i o powierzchni około 80 m² - magazyn, plac magazynowy ok. 250 m²) na potrzebę utworzenia nowego zakładu produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. Planowana produkcja obejmować będzie głównie kabiny samochodowe oraz owiewki do samochodów ciężarowych. Zakładana wielkość produkcji wyniesie ok. 60 Mg gotowych wyrobów.
            Analizowany teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
            Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko właściwych organów. W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie w opinii Nr N.NZ.408.V.28.15 z dnia 23.11.2015 r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu Nr WOO.4240.735.2015.AG z dnia 25.11.2015 r. stwierdzili obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalili zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego parku krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1873 ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczy inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
            Z uwagi na powyższe, sporządzenie raportu jest konieczne i powinien się on odnosić do oddziaływania zamierzenia w zakresie ochrony przyrody, w tym na gatunki oraz obszary chronione celem ustalenia skali, zakresu i charakteru wpływu analizowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i krajobrazowe Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.
            W raporcie należy szczegółowo przeanalizować gospodarkę odpadami na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. Ponadto, należy przedłożyć szczegółowy opis aktualnego i planowanego zagospodarowania terenu, wraz z planem sytuacyjnym i bilansem powierzchni.
            Przy sporządzaniu dokumentacji, należy uwzględnić najbliżej położone tereny chronione przed hałasem. (tj. zabudowę mieszkalną) oraz przeprowadzić symulację akustyczną w porze dnia i/lub nocy (analiza akustyczna), z uwzględnieniem wszystkich źródeł dźwięku funkcjonujących na terenie inwestycji, w tym ruchu pojazdów w porze dnia w odniesieniu do w/w terenów. Ponadto Inwestor powinien załączyć dokumentację przedstawiającą identyfikację obszarów chronionych przed hałasem na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r, poz. 1232 ze zm.).
            Eksploatacja instalacji będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Z uwagi na powyższe, w raporcie wymagana jest analiza oddziaływania zamierzenia na powietrze atmosferyczne, z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać rozwiązania chroniące oraz działania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko zwłaszcza w okresie oddziaływania na powietrze i klimat akustyczny. Dodatkowo koniczne jest rozważenie alternatywy dla istniejącego kotła na paliwo stałe – węgiel. Podkreśla się, iż stosowanie tego paliwa wiąże się ze znaczną emisją zanieczyszczeń do powietrza, w związku z tym należy przeanalizować zastosowanie paliwa przyjaznego do środowiska.
            W trakcie rozpatrywania ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne, niezbędnym jest przedstawienie podstawowych informacji na temat warunków gruntowo – wodnych omawianego terenu, w tym głębokość warstw wodonośnych i ich izolacji oraz rozwiązań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
            Ponadto, należy przedstawić usytuowanie inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze  zm.). Należy wskazać czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.
            Konieczne jest także przedstawienie informacji na temat oddziaływania skumulowanego, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym obszarze. W zależności od wniosków dokonanej analizy należy wziąć pod uwagę konieczność dokonania symulacji w zakresie oddziaływania skumulowanego.
            Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niezbędne jest także ustalenie, czy realizacja inwestycji będzie przebiegała według wariantu najkorzystniejszego zarówno dla Inwestora, jak i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych (analiza ta winna stanowić obligatoryjny element raportu), a także uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym.
            Raport powinien także zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym, w dokumentacji konieczne jest przedstawienie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez: przedsięwzięcie, działania towarzyszące zamierzeniu, transport towarzyszący analizowanej inwestycji. Ponadto, w dokumentacji należy przedstawić: działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. ochrona terenów zielonych) oraz zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych (np. technologie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu/odzysku), a także pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię towarzyszące przedsięwzięciu (zwiększanie efektywnego wykorzystania energii, w tym stosowanie energooszczędnych technik i technologii). Ponadto, w opracowaniu należy dokonać analizy, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu z uwzględnieniem elementów związanych z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, nawalne deszcze i burze.
            W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, skalę oraz planowany sposób eksploatacji inwestycji stwierdzono potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
              
pouczenie
 
            Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka;
2.      Pani Beata Piotrowska, ul. Szkolna 14, 87 – 165 Cierpice;
3.      Pan Piotr Panek, Podwiesk 23, 86 – 200 Chełmno;
4.      Pani Ewa Panek, Podwiesk 23, 86 – 200 Chełmno;
5.      Pani Grażyna Pazdro, ul. Jana Pawła II 9/45, 86 – 100 Świecie;
6.      ARCUS A. Górski, S. Sikorski, P. Golemo s. c., Podwiesk 65D, 86 – 200 Chełmno;
7.      Pani Zdzisława Szałkowska, os. Grunwaldzkie 12, Nowa Wieś, 86 – 300 Grudziądz;
8.      IFP Sp. z o.o. Toruń – Pełnomocnik: Pan Andrzej Migawa – Grudziądz;
9.      Sołectwo Podwiesk;
10.  a/a
 
Do wiadomości;
1.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie
ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno
2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz
3.      BIP Gmina Chełmno
4.      Tablica ogłoszeń UG
 

Powiadom znajomego