W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie.


Chełmno, dnia 19.10.2016 r.
 
 
RBG.OŚ.6220.9.2016.KZ
 
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt. 3, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a i b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Pana Waldemara Karpińskiego zam. ul. Św. Wawrzyńca 9, 86 – 253 Kijewo Królewskie i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii
 
postanawia się 
 
    I.            Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie.
    II.            Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), uwzględniający:

1.      Wpływ planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i krajobraz Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.
2.      Przedstawienie na mapie zagospodarowania przedmiotowego terenu, tj. wskazanie lokalizacji: obiektów przeznaczonych do chowu zwierząt, płyt/zbiorników na odchody, paszę itp.
3.      Analizę zgodności z przepisami określonymi w rozporządzeniu Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1873 ze zm.), obowiązującymi na przedmiotowym terenie.
4.      Opis stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych, występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji lub wykorzystujących badany teren jako miejsce żerowania, rozmnażania oraz okresowego przebywania (odpoczynku i przemieszczania).
5.      Podania źródeł informacji na temat występowania gatunków chronionych na terenie inwestycji. W przypadku prac terenowych należy wskazać metody i terminy ich prowadzenia.
6.      Analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego (siedlisk, gatunków roślin i zwierząt) na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.
7.      Opis działań minimalizujących oraz kompensacyjnych, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego wraz z ich opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, lokalizacji i terminu wykonania tych działań.
8.      Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji, zgodnie z metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (DZ. U. Nr. 16, poz. 87). Ww. aspekty winny zawierać:
1)      dane wejściowe do obliczeń oraz wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej:
a)      z uwzględnieniem wskaźnika wybranego przez Inwestora, wraz z uzasadnieniem;
b)      z uwzględnieniem wskaźnika obrazującego maksymalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko (skumulowana emisja pochodząca z budynków inwentarskich, magazynowania nawozów naturalnych, zastosowania nawozów na użytkach rolnych, uwzględniająca specyfikę produkcji zwierzęcej w Polsce.
2)      wydruki z licencjonowanego programu komputerowego;
3)      przedstawienie aktualnego stanu jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu;
4)      wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonych obliczeń;
5)      szczegółowy opis zastosowanych technik i technologii ograniczających uciążliwości zapachowe, mających wpływ na wielkość emisji.
9.      Oddziaływanie projektowanego zamierzenia na klimat akustyczny (analiza akustyczna) w porze dnia i nocy, w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie. W/w analiza akustyczna winna zawierać: dane wejściowe (ilość, moc, wysokość, lokalizację źródeł, obiekty ekranujące, wskaźnik gruntu, itp.) i wyniki obliczeń w postaci tabelarycznej i graficznej (czytelna skala, odpowiednio dobrana siatka obliczeniowa) – wydruki z licencjonowanego programu komputerowego. Ponadto, należy przedstawić wnioski i zalecenia, które wynikają z przeprowadzonych obliczeń poziomu dźwięku, a także przedstawić planowane działania ograniczające uciążliwość akustyczną.
10.  Przedłożenie identyfikacji obszarów chronionych akustycznie, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), którą przeprowadza Organ prowadzący postępowanie, na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie rzeczywistego zagospodarowania terenu, w strefie 200 m od granicy przedmiotowej nieruchomości.
11.  Oddziaływanie skumulowanego inwestycji z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami.
12.  Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją zamierzenia oraz przedstawienie sposobi ich łagodzenia.
13.  Warianty realizacji inwestycji, w tym przeanalizowanie możliwości zastosowania wariantu polegającego na odsunięciu planowanego obiektu inwentarskiego od zabudowy mieszkaniowej.
14.  Informacje, jak głęboko będą realizowane wykopy i czy będą wymagały odwodnienia.
15.  Podstawowe dane na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych  terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji.
16.  Lokalizacje najbliższych studni i ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz ich stref ochronnych, a także wskazanie, czy planowana inwestycja znajduje się w granicach takiej strefy wraz z określeniem kierunku spływu wód podziemnych.
17.  Sposoby zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
18.  Usytuowanie inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód (powierzchniowych i podziemnych) oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, a także wskazanie czy i w jaki sposób zamierzenie to będzie oddziaływać na te cele (w tym stan ekologiczny wód).
19.  Omówienie gospodarki wodno – ściekowej, tzn.:
a)      wskazanie miejsca poboru wód i ich przeznaczenia - zużycia;
b)      jakie rodzaje ścieków będą powstawały, dokąd zostaną odprowadzane i czy będą wymagały podczyszczenia itp.
20.  Analizę możliwych zagrożeń powstania szkody w środowisku, w tym możliwości zanieczyszczenia wód na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
21.  Opis miejsc magazynowania i sposobu postępowania ze sztukami padłymi.
22.  Podanie ilości oraz rodzaju odpadów (wg katalogu) przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem sposobu postępowania z nimi, a także omówienie sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wraz z podaniem procesów odzysku, unieszkodliwiania według załączników ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), zwłaszcza niebezpiecznych oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
23.  Podanie ilości obornika i gnojówki, które będą powstawały na etapie eksploatacji zamierzenia, opis metod ich zagospodarowania, w tym na gruntach rolnych w postaci nawozu naturalnego, w kontekście wymogów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 625 ze zm.) oraz podanie jakim areałem dysponuje Inwestor.
24.  Podanie rozwiązań chroniących środowisko, zwłaszcza w zakresie oddziaływania na powietrze (obory) i klimat akustyczny.
25.  Przedstawienie analizy oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu na etapie eksploatacji. Badając, czy przedsięwzięcia nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu należy uwzględnić m.in. bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowanych przez przedsięwzięcie  oraz przez działania towarzyszące inwestycji, a także działania skutkujące pochłanianiem/ zmniejszaniem gazów cieplarnianych.
26.  Informację, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu, należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze.
 
uzasadnienie
 
            Pan Waldemar Karpiński zam. ul. Św. Wawrzyńca 9, 86 – 200 Chełmno w dniu 5.09.2016 r. (uzupełniony w dniu: 15.09.2016 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce Nr w Starogrodzie. 
            Stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 3, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania  jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy” w związku z „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:
a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:
- mieszkaniowych,
- innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,
- zurbanizowanych niezabudowanych,
- rekreacyjno – wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy”.
            Analizowana nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
            Zamierzenie polega na budowie jednego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu bydła w ilości 40 DJP, na działce nr ew. 643 w Starogrodzie. Aktualnie na terenie omawianej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny oraz obiekty inwentarskie, w których prowadzony jest chów bydła w ilości 29,65 DJP.
            Inwestor zakłada przeniesienie części obsady do planowanej obory. W omawianym gospodarstwie prowadzony będzie chów bydła w dwóch obiektach inwentarskich: w budynku istniejącym nr 1 oraz w budynku projektowanym nr 2.
            W budynku nr 1 utrzymywane będą jałówki i cielęta do pół roku. Zwierzęta utrzymywane będą na uwięzi (oprócz cieląt), w systemie na płytkiej ściółce. W budynku nr 2 utrzymywane będą krowy dojne na uwięzi, w systemie na płytkiej ściółce.
            Po realizacji przedsięwzięcia łącznie pogłowie zwierząt wzrośnie do 51,25 DJP, zatem sumarycznie przekroczony zostanie próg 40 DJP kwalifikujący przedmiotowe zadanie do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (pojedyncze budynki mieszkalne typu zagrodowego) znajduje się w odległości ok. 20 m względem wnioskowanej inwestycji.
            Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko właściwych organów. W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie w opinii Nr N.NZ.408.V.13.16 z dnia 28.09.2016 r. stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii Nr WOO.4240.815.2016.MD1 z dnia 6.10.2016 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Po analizie dostarczonych materiałów stwierdzono, iż w zasięgu granic zamierzenia nie ma  zlokalizowanych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży, górskich, ochrony zbiorników wód śródlądowych oraz stref ujęć wód, a także o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszarów ochrony uzdrowiskowej.
            Biorąc pod uwagę położenie geograficzne nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanego zadania na środowisko.
            Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego parku krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1873 ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.
            Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczy inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
            W związku z powyższym, z uwagi na fakt zlokalizowania omawianego zamierzenia w granicach Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, konieczne jest przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu stwierdzenia dopuszczalności zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody.
            Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w odległości mniejszej niż 100 m od planowanej inwestycji znajdują się zbiorniki wodne (dz. Nr 643, 640/2, obręb Starogród). Biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące w granicach Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, na terenie wyznaczonym pod realizację przedsięwzięcia obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych. Jednocześnie zgodnie z § 4, ust. 2 cyt. rozporządzenia ww. zakaz nie dotyczy zbiorników antropogenicznych o powierzchni do 1 ha, cieków wodnych stanowiących budowle i urządzenia melioracyjne, terenów przeznaczonych pod zabudowę, dla których szerokość strefy zakazu zabudowy wyznacza się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przypadków budowy obiektów budowlanych, gdy w wyznaczonej strefie znajduje się zespół istniejącej zabudowy, które mają uzupełniać, bądź do których będą przylegać nowo planowane obiekty. W związku z powyższym konieczne jest przeanalizowanie, czy w przypadku projektowanej inwestycji można zastosować ww. odstępstwo od zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów zbiorników wodnych.
            W raporcie należy również przeanalizować zgodność przedsięwzięcia z pozostałymi zakazami wymienionymi w rozporządzeniu nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, przedstawić wariant inwestycji uwzględniający obowiązujące przepisy, podać informacje na temat stwierdzonych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich siedlisk (wraz ze wskazaniem źródeł tych danych), przeanalizować wpływ inwestycji na stwierdzone siedliska i gatunki, a także określić zakres działań minimalizujących i kompensujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze.   
            W celu zlokalizowania przedmiotowego zadania niezbędne jest przedstawienie na mapie aktualnego zagospodarowania analizowanego terenu, wraz z zaznaczeniem projektowanego budynku.
            Analizowana inwestycja związana jest z wprowadzeniem do powietrza substancji gazowych. Na etapie eksploatacji może wystąpić emisja zanieczyszczeń powodujących przekroczenia jakości standardów powietrza, w tym związków złowonnych, wynikających z charakteru prowadzonej działalności. W związku z powyższym, w raporcie oddziaływania na środowisko wymagane jest wykonanie niezbędnych obliczeń substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji. Obliczenia winny zawierać dane wejściowe oraz wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej. Ponadto, w raporcie należy przedstawić wydruki z licencjonowanego programu komputerowego, aktualny stan jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu, wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonych obliczeń oraz szczegółowy opis zastosowanych technik i technologii ograniczających uciążliwości zapachowe, mających wpływ na wielkość emisji. Dodatkowo należy określić działania minimalizujące i ograniczające uciążliwość odorową, z uwagi na bliską odległość inwestycji od zabudowy mieszkaniowej.
            Podczas eksploatacji inwestycji mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej. W związku z powyższym, symulacja akustyczna wykonana na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko powinna zostać sporządzona dla pory dnia i nocy oraz uwzględnić rozwiązania chroniące środowisko.
            W wyniku eksploatacji zamierzenia mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej. Przy sporządzaniu dokumentacji należy przedłożyć identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, w strefie 200 m, określającą liczbę mieszkańców narażonych na jego szkodliwy wpływ.
            Przedmiotowe zadanie związane jest ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego gospodarstwa, w związku z czym, w opracowaniu, przy określaniu negatywnych oddziaływań, należy uwzględnić efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska.
            Ponadto, obligatoryjnym elementem raportu jest analiza konfliktów społecznych, której celem jest wskazanie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać możliwym konfliktom społecznym w związku z planowanym zadaniem.
            Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w raporcie należy przedstawić opis analizowanych wariantów. W związku z powyższym, w raporcie należy przedstawić analizę wariantową dotyczącą możliwych do zastosowania rozwiązań alternatywnych, a także przeanalizować możliwość odsunięcia analizowanego obiektu inwentarskiego od zabudowy mieszkaniowej należącej do osób trzecich.  
            Na etapie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko konieczne jest przedstawienie informacji na temat gospodarki wodno – ściekowej, ze szczególnym uwzględnieniem: przewidywanych zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, określenia miejsca poboru oraz ilości wody do celów socjalnych i innych, sposobu odprowadzania ścieków z terenu inwestycji (w tym sposobu postępowania ze ściekami deszczowymi). Ponadto w dokumentacji należy przedstawić podstawowe dane na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji, informacji o planowanych wykopach, a także przedstawić lokalizację najbliższych studni i ujęć wód podziemnych wraz z określeniem kierunku spływu wód podziemnych.
            W raporcie należy uwzględnić stan wód, a także potencjalny wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz odwoływać się do Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy odry i Wisły, przyjętych Uchwałami Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (odpowiednio M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 40, poz.451 lub M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).   
            Ponadto, należy przedstawić usytuowanie inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), w kontekście art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                                                                                                                            . Należy wskazać czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.
            W związku z prowadzoną działalnością powstawać będą odpady, w tym niebezpieczne. W celu oceny prawidłowej gospodarki odpadami raport wymaga przeanalizowania metod postępowania z nimi, a zwłaszcza określenia szacowanych ilości i rodzajów (wg katalogu odpadów), otrzymywanych zarówno na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, sposobów gromadzenia i magazynowania, w tym niebezpiecznych oraz dalszego postępowania, z uwzględnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania.
            Zamierzenie związane będzie z wytwarzaniem nawozów naturalnych. W związku z powyższym, w dokumentacji należy przedstawić obliczenia ilości powstałego obornika i gnojówki, szczegółowo opisać miejsca gromadzenia odchodów, sposób dalszego postępowania z nimi (nr działek na których planuje się zagospodarować gnojowicę, drogi wywozu nawozów naturalnych), a także działania mające na celu ograniczenie uciążliwości odorowych związanych z zagospodarowaniem i wywozem nawozów.
            W przygotowanym opracowaniu winno się wskazać miejsce i sposób postępowania ze sztukami padłymi, do czasu ich odbioru przez uprawnionych odbiorców.
            Raport powinien także zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym, w dokumentacji konieczne jest przedstawienie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez: przedsięwzięcie, a także emisji pośredniej związanej z zapotrzebowaniem na energię (zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, w tym stosowanie energooszczędnych technik i technologii), a także spowodowanej przez transport oraz działania towarzyszące zamierzeniu. Ponadto, w dokumentacji należy przedstawić: działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. wprowadzenie zieleni) oraz zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych (np. technologie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu/odzysku). Ponadto, w opracowaniu należy dokonać analizy, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu z uwzględnieniem elementów związanych z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, nawalne deszcze i burze.
            W związku z powyższym, biorąc pod uwagę planowany wzrost obsady zwierząt, lokalizację przedsięwzięcia na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, skalę oraz planowany sposób eksploatacji inwestycji stwierdzono potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
              
pouczenie
 
            Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Pan Waldemar Karpiński, ul. Św. Wawrzyńca 9, 86 – 253 Kijewo Królewskie;
2.       Pani Paulina Karpińska, ul. Św. Wawrzyńca 9, 86 – 253 Kijewo Królewskie;
3.       Pani Joanna Andrysiak, Starogród 59, 86 – 200 Chełmno;
4.       Pan Artur Andrysiak, Grubno 58, 86 – 200 Chełmno;
5.       Pan Piotr Mazela, Starogród 59, 86 – 200 Chełmno;
6.       Pani Elżbieta Mazela, Starogród 59, 86 – 200 Chełmno;
7.       Pan Łukasz Mazela, Starogród 59, 86 – 200 Chełmno;
8.       Pan Paweł Moroz, Starogród 60, 86 – 200 Chełmno;
9.       Pan Stefan Moroz, Starogród 60, 86 – 200 Chełmno;
10.    Pan Tadeusz Bajek, Starogród 60A, 86 – 200 Chełmno;
11.    Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, 86 – 200 Chełmno;
12.    Zarząd Powiatu Chełmińskiego, ul. Harcerska 1, 86 – 200 Chełmno;
13.    Sołectwo Starogród
 
Do wiadomości;
1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie
ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno
2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz
3.       BIP Gmina Chełmno
4.       Tablica ogłoszeń UG
     

Powiadom znajomego