W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry.

                                                                                                     Chełmno, dnia 27.12.2016 r.RBG.OŚ.6220.13.2016.KZDECYZJA


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Nowaka reprezentującego firmę „PROJ-BUD”, ul. Niepodległości 34/67, 88 – 100 Inowrocław będącego pełnomocnikiem Gminy Chełmno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry.


orzeka się


umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry.


uzasadnienie


W dniu 2.12.2016 r. na wniosek Pana Piotra Nowaka reprezentującego firmę „PROJ-BUD” , ul. Niepodległości 34/67, 88 – 100 Inowrocław, będącego pełnomocnikiem Gminy Chełmno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry.

W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 14.12.2016 r. znak: WOO.400.154.2016.JR wyraził stanowisko, iż planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), dlatego nie podlega procedurze opiniowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie pismem z dnia 19.12.2016 r. znak: N.NZ.408.V.15.16 zaopiniował, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębach ewidencyjnych o numerach 0005 Chełmno; 0007 Klamry, na terenie działek nr 52; 73, 231, 246, 247, 248, 3139/1, 3139/5, 3140/1, 3141/1. Przedsięwzięcie będzie przebiegać przy drodze powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag, na długości ok. 4 km. Projektowana ścieżka usytuowana będzie od granicy miasta Chełmna (ulica Łunawska) z miejscowością Klamry do końca tej miejscowości.

W pierwszej części (ok. 1,4 km) ścieżka przebiegać będzie po istniejącym pasie bezpieczeństwa Lasów Państwowych, natomiast na pozostałym odcinku po gruntach należących do Powiatu Chełmińskiego. Sąsiednie tereny przy projektowanej inwestycji stanowi zabudowa gospodarcza (siedliskowa), zabudowa jednorodzinna, pola uprawne oraz lasy.

Nawierzchnia ścieżki przebiegającej po pasie bezpieczeństwa wykonana będzie z kruszywa naturalnego, natomiast na pozostałym odcinku planuje się nawierzchnię asfaltową.

Biorąc pod uwagę kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz w/w opinie stwierdza się, że przedmiotowego przedsięwzięcia nie można zakwalifikować do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.). Podręcznik pt. „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady ministrów” autorstwa T. Wilżak, wydany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2011 r. oraz opublikowany na stronie internetowej, określa to przedsięwzięcie w następujący sposób: „o ile budując nową drogę lub zmieniając nawierzchnię drogi istniejącej, za elementy tychże przedsięwzięć należy uznawać również zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy dzielące pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty, kładki czy obiekty wyposażenia technicznego dróg, to budowa samych tylko tych konstrukcji przy drogach istniejących, nie ingerująca w część drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 60 w/w rozporządzenia”.

Z powyższego wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia należącego do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), stąd na jego realizację nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postepowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.


pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Otrzymują:

1. „PROJ-BUD” mgr inż. Piotr Nowak, ul. Niepodległości 34/67, 88 – 100 Inowrocław;

2. Wójt Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno;

3. Starosta Chełmiński w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86 – 200 Chełmno;

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, 86 – 200 Chełmno;

5. Nadleśnictwo Jamy, Jamy 5, 86 – 318 Rogóźno;

6. Sołectwo Klamry;

7. a/a


Do wiadomości:

1. BIP Gmina Chełmno.

2. Tablica ogłoszeń UG.

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz,

4. Państwowy Powiatowy inspektor sanitarny w Chełmnie

ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno.


Powiadom znajomego