W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach.

Chełmno, dnia 7.03.2017 r.


RBG.OŚ.6220.7.2016.KZDECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia

            Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt.           103 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2016 r. złożonego przez Pana Sławomira Bernaciak zam. Nowe Dobra 83, 86 – 200 Chełmno


orzeka się uwarunkowania środowiskowe


dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach.


 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Opis szczegółowy rodzaju i miejsca przedsięwzięcia zawarty został w Charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.         


 1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1)      w obiekcie inwentarskim prowadzić chów bydła w nieprzekraczalnej ilości 95 DJP;

2)      obiekty budowlane zlokalizować w odległości większej niż 100 m od zbiorników wodnych znajdujących się w sąsiedztwie przedmiotowej działki;

3)      wszelkie wykopy kontrolować pod kątem obecności chronionych gatunków, a w przypadku stwierdzenia uwięzionych zwierząt, należy podjąć czynności zmierzające do ich przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie dla nich siedliska;

4)      prace budowlane będące źródłem hałasu, w szczególności wykonywane przy użyciu sprzętu lub urządzeń mechanicznych, w tym sprzętu ciężkiego, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w okresie od 6.00 do 22.00. Prace te nie mogą zakłócać spoczynku nocnego;

5)      niezanieczyszczone masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji, wykorzystywać do wypełniania powierzchni przekształconych oraz kształtowania terenu w obrębie placu budowy. Pozostałe masy ziemne przekazywać do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami poza teren inwestycji;  

6)      magazynowane odpady sukcesywnie wywozić z terenu przedsięwzięcia, w miarę postępu robót;

7)      wytworzone odchody zwierzęce należy stosować jako nawóz na gruntach rolnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi;

8)      utrzymywać wysoki poziom higieny pomieszczeń inwentarskich, poprzez czyszczenie oraz dezynfekcję sprzętu i pomieszczeń dla zwierząt;

9)      płytę obornikową przykrywać folią polietylenową lub plandeką poliestrową;

10)  prace związane z chowem zwierząt i funkcjonowaniem obiektu, które są źródłem hałasu, w szczególności takie jak: rozładunek paszy do silosów, wywóz obornika i gnojówki, transport odpadów, realizować wyłącznie w porze dziennej (6.00 – 22.00).


 1. W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1)      planowany budynek inwentarski zlokalizować na szczelnym, izolowanym betonowym fundamencie;

2)      ścieki przemysłowe z mycia pomieszczeń inwentarskich odprowadzać do zbiornika magazynowego gnojówki (przy płycie obornikowej);

3)      ścieki powstałe z hali udojowej kierować do oddzielnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³;

4)      pomieszczenie socjalne ogrzewać przy pomocy urządzeń zasilanych energią elektryczną;

5)      obiekt wyposażyć w system wentylacji grawitacyjnej – kalenicowej, posadowionej na minimalnej wysokości 7m.


 1. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

Oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

uzasadnienie


            W dniu 22.06.2016 r. Pan Sławomir Bernaciak zam. Nowe Dobra, 83 86 – 200 Chełmno  wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz silosów na kiszonkę na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach. Do wniosku załączył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez firmę EKOMAN Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

            W dniu 22.06.2016 r. Wójt Gminy Chełmno wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony o prowadzonym postępowaniu. Zawiadomienie zostało umieszczone w BIP Urzędu Gminy Chełmno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

            Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

             W dniu 24.06.2016 r. Wójt Gminy Chełmno zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o uzgodnienie warunków realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem Nr WOO.4242.122.2016.MD1.3 z dnia 20.02.2017 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.XI.2.2016 z dnia 13.07.2016 r. uzgodnili warunki realizacji w/w zadania.

            Planowane zadanie polega na budowie obiektu inwentarskiego o powierzchni ok.  1000 m², przeznaczonego do chowu bydła w ilości 95 DJP, na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach. Zakres przedmiotowy zamierzenia obejmuje ponadto posadowienie płyty obornikowej o powierzchni 375 m², zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności 200 m³, hali udojowej o powierzchni 144 m² oraz dwóch silosów na kiszonkę. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa nieruchomość o powierzchni ok. 3,4 ha stanowi grunty orne zabudowane, grunty rolne, pastwiska oraz grunty pod rowami.

            Na terenie gospodarstwa znajdują się: budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Inwestor aktualnie na działce nr 213 w Nowych dobrach prowadzi działalność związaną z chowem bydła w ilości 65 DJP. Po realizacji przedmiotowego zadania bydło w ilości 95 DJP będzie utrzymywane tylko w budynku inwentarskim na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach.

            Najbliższa zabudowa zamieszkała przez ludzi zlokalizowana jest w odległości  ok.  200 m (na działce nr 828/1 w Nowych Dobrach), względem omawianego zadania.   

            Teren zamierzenia budowlanego nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

            Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się odwadniania wykopów ani zmiany stosunków wodnych w trakcie budowy. Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych – gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Jednakże, przy wykonaniu wszystkich prac z należytą ostrożnością, dbałością o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki – wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko wodne. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie.

            Na etapie realizacji głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą zanieczyszczenia związane z pracą sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu o napędzie spalinowym, a także zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi. Nastąpi również emisja pyłów i innych sypkich materiałów pylistych. Ocenia się, że emisja zanieczyszczeń nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.


            Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch środków transportu dowożących surowce, a także maszyn i urządzeń. Z uwagi na prowadzenie budowy wyłącznie w ciągu dnia (6.00 – 22.00), nie przewiduje się powstania negatywnego oddziaływania.

            Odpady powstałe podczas realizacji zamierzenia zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            Masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji, uwzględniając standardy jakości gleby i ziemi określone przepisami odrębnymi, wykorzystane zostaną do wypełniania powierzchni przekształconych oraz kształtowania obszaru na terenie budowy. Pozostałe masy ziemne przekazane zostaną do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami poza teren zamierzenia.

            Wszystkie powstające na terenie gospodarstwa odpady będą magazynowane selektywnie, zgodnie z ich wielkością i charakterystyką. Zostaną one magazynowane w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

            Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca będą magazynowane selektywnie, w oznakowanych, metalowych, szczelnych, zamykanych kontenerach, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt i osób postronnych.

            W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych, m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada, należy postępować ściśle według wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

            Wyprodukowane na terenie gospodarstwa nawozy naturalne: obornik i gnojówka zagospodarowane zostaną jako nawóz organiczny, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych – obecnie ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2015 r., poz. 625 ze zm.) oraz Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. W dokumentacji wskazano, że na terenie przedmiotowego gospodarstwa w ciągu roku powstanie 1140 Mg obornika, o zawartości 6720 kg azotu. W związku z powyższym, uwzględniając maksymalną dawkę 170 kg N/ha użytków rolnych, do zagospodarowania powstałego nawozu niezbędny jest areał ok 37 ha. Powierzchnia gruntów własnych i dzierżawionych przeznaczonych do nawożenia wynosi 50 ha.

            Na terenie nowej obory źródłami hałasu będą: ruch maszyn oraz sam budynek inwentarski. W nowym obiekcie Inwestor planuje zastosować naturalny, kalenicowy system wymiany powietrza, posadowiony na minimalnej wysokości 10 m.

            W celu ograniczenia emisji hałasu prace uciążliwe takie jak np. rozładunek paszy do silosów, wywóz obornika i gnojówki, transport odpadów zostaną zrealizowanie wyłącznie w porze dziennej (6.00 – 22.00).

            Na podstawie załączonej do dokumentacji analizy akustycznej stwierdzono, iż inwestycja nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku, w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych akustycznie.

            Eksploatacja zadania związana będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza. Źródłem emisji będą m.in. procesy produkcyjne (obora, gdzie emisja powstaje na skutek procesów fizjologicznych zwierząt i podawania pasz) oraz ruch pojazdów. Budynek nie będzie ogrzewany. Pomieszczenia  socjalne ogrzane zostaną przy pomocy grzejników elektrycznych.

            W celu ograniczenia emisji substancji odorotwórczych, w ramach planowanej inwestycji, przewiduje się: utrzymywanie wysokiego poziomu higieny pomieszczeń inwentarskich, poprzez okresowe czyszczenie oraz dezynfekcję (przy użyciu środków biodegradowalnych) sprzętu i pomieszczeń dla zwierząt, a także przykrywanie płyty obornikowej nieprzepuszczalną folią polietylenową lub plandeką poliestrową.

            Na podstawie przedłużonej analizy zanieczyszczeń do powietrza stwierdzono, iż standardy jakości powietrza zostaną dotrzymane poza granicami gospodarstwa.

            Analizując przedłożone dokumenty, na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono oddziaływania skumulowanego. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej fermy nie znajdują się inne przedsięwzięcia o podobnym profilu działalności.

            W odniesieniu do kwestii związanej z łagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacją do zmian klimatu wskazać należy, iż omawiane przedsięwzięcie związane będzie z emisją gazów cieplarnianych, pochodzących zarówno z produkcji zwierzęcej, jak i pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa. Jednym z działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych będzie zastosowanie energooszczędnego oświetlenia, szczelnego, nieprzepuszczalnego zbiornika na gnojowicę, co w sposób znaczny wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z analizowanego obiektu. Przedsięwzięcie nie będzie związane z wycinką drzew lub krzewów, a także ze zmniejszeniem bądź też usunięciem powierzchni leśnych.

            Budynek zostanie zrealizowany przy użyciu materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur.

            Woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej i zużywana dla potrzeb technologicznych, porządkowych i socjalno - bytowych.

            Ścieki socjalno – bytowe, odprowadzone zostaną do zbiornika bezodpływowego.

            Ścieki przemysłowe z mycia pomieszczeń inwentarskich odprowadzane będą do zbiornika magazynowego gnojówki (przy płycie obornikowej). Natomiast ścieki z hali udojowej zostaną skierowane do  oddzielnego  zbiornika  bezodpływowego  o  pojemności  10 m³.

            Wody opadowe i roztopowe (ścieki opadowe) z połaci dachu planowanego budynku odprowadzane będą w grunt, na tereny przyległe należące do Inwestora.

            Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji w/w Plau, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.           

            Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych  oznaczonym europejskim kodem: PLRW200017295229 – Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji w/w Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549) ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

            Obiekt budowlany oraz prowadzone w nim procesy technologiczne w trakcie normalnej eksploatacji nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania na grunty i wody podziemne. Planowany budynek inwentarski zlokalizowany będzie na szczelnym, izolowanym betonowym fundamencie. Stałe odchody zwierzęce w postaci obornika będą magazynowane na szczelnej płycie obornikowej. Nowa obora w systemie ściołowym będzie zapewniać magazynowanie produkowanych odchodów zwierzęcych. Instalacje kanalizacyjne oraz wód gnojowych wykonane zostaną w sposób zapewniający szczelność i trwałość kanałów, przewodów i zbiorników, co zapobiega przedostawaniu się nieczyszczonych ścieków do ziemi i wód gruntowych.

            Prawidłowa eksploatacja zamierzenia nie spowoduje zmian jakościowych wód powierzchniowych. Ze względu na pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej i prawidłową gospodarkę nawozową, nie wystąpi zanieczyszczenie środowiska wodnego ściekami.

            Teren gospodarstwa nie jest położony w granicach obszaru szczególnie narażonego, z którego należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN).  

            Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1873 z późn. zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.

            Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczy inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.

            Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 pkt. 2 cyt. rozporządzenia zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych nie dotyczy zbiorników antropogenicznych o powierzchni do 1 ha, cieków wodnych stanowiących budowle i urządzenia melioracyjne, terenów przeznaczonych pod zabudowę, dla których szerokość strefy zakazu zabudowy wyznacza się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przypadków budowy obiektów budowlanych, gdy w wyznaczonej strefie znajduje się zespół istniejącej zabudowy, które mają uzupełniać, bądź do których będą przylegać nowo planowane obiekty.

            W sąsiedztwie analizowanej inwestycji, od strony południowej, zachodniej i wschodniej znajdują się rowy melioracyjne, a na działkach nr 564, 563 i 828/1, obręb Nowe Dobra – 2 zbiorniki wodne, z których jeden (zlokalizowany na działce nr 828/1, obręb Nowe Dobra), zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie, jest zbiornikiem pochodzenia antropogenicznego (o powierzchni mniejszej niż 1 ha). W związku z powyższym, w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych dotyczy jedynie naturalnego zbiornika wodnego, znajdującego się na działkach nr 564 i 563, obręb Nowe Dobra.

            Inwestor przewidział usytuowanie planowanych obiektów budowlanych w odległości większej niż 100 m od obu w/w zbiorników wodnych (str. 65 raportu).

            Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usunięcia drzew, krzewów oraz zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów bagiennych, torfowiskowych, wodnych, wodno – błotnych oraz leśnych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk lęgowych ptaków, natomiast występują pojedyncze osobniki ropuchy szarej i żaby trawnej – gatunków płazów objętych ochroną częściową. Występujące w sąsiedztwie zbiorniki wodne stanowią ich potencjalne siedliska. W związku z powyższym, z uwagi na możliwość przemieszczania się płazów przez teren inwestycji, nakazano kontrolowanie wykopów. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych robót obecności zwierząt w wykopach, należy podjąć działania mające na celu uwolnienie osobników znajdujących się w pułapce i przeniesienie w miejsce dogodne dla kontynuacji ich wędrówki.

            Jednocześnie w sytuacji, gdy planowane działania realizowane w ramach inwestycji będą wiązały się z naruszeniem zakazów określonych w art. 52 cyt. ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków objętych ochroną, przed ich wykonaniem należy uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.  

            Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono negatywnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego oraz zachowania różnorodności biologicznej.

            Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

            Ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

            W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W przedmiotowej sprawie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski.

            W związku z powyższym, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji, możliwe zagrożenia dla środowiska związane przede wszystkim z emisją substancji złowonnych oraz generowaniem hałasu, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, a także planowane rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że omawiane zamierzenie, przy uwzględnieniu warunków eksploatacji przedsięwzięcia wyrażonych w sentencji, nie wpłynie negatywnie na środowisko.

            Po rozpatrzeniu materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę uzgodnienia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz o parciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.


pouczenie


            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta gminy Chełmno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.Opłata skarbowa:

 1. Na podstawie części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o płacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1287) – w dniu 22.06.2016 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmno pobrano opłatę w wysokości 205 zł – pokwitowanie nr wpłaty: 2016/02703.

Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

 1. Pan Sławomir Bernaciak, Nowe Dobra 83 86 – 200 Chełmno,
 2. Starosta Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86 – 200 Chełnmo,
 3. Sołetwo Nowe Dobra,
 4. Pozostałe strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy,
 5. a/a

Do wiadomości:

            1. BIP Gmina Chełmno

            2. Tablica ogłoszeń UG.
Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr  RBG.OŚ.6220.7.2016.KZ  z  dnia  7.03.2017 r.

 

 

            Budowa nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. b rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3 tej ustawy”.

            Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obiektu inwentarskiego, o powierzchni ok. 1000 m², przeznaczonego do chowu bydła w ilości 95 DJP, na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. Zakres przedmiotowy zamierzenia obejmuje ponadto posadowienie płyty obornikowej o powierzchni 375 m², zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności 200 m³, hali udojowej o powierzchni 144 m² oraz dwóch silosów na kiszonkę.

            Działka, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia znajduje się w zabudowie rozproszonej. Najbliższą zabudowaną działką, jest działka nr 828/1 w Nowych Dobrach, znajdująca się ok. 200 m od planowanego zadania inwestycyjnego. Natomiast kolejne zabudowane działki znajdują się w odległości powyżej 200 m i są to również gospodarstwa rolne.

            W obecnie istniejącym gospodarstwie rolnym prowadzony jest już chów bydła, a budowa nowego budynku obory ma na celu poprawę dobrostanu zwierząt. Obecny oraz planowany system chowu prowadzony jest w systemie ściółkowym. Inwestor aktualnie na działce Nr 213 w Nowych Dobrach  prowadzi działalność związaną z chowem bydła w ilości 65 DJP. Po wykonaniu inwestycji bydło w ilości 95 DJP będzie utrzymywane tylko w budynku inwentarskim na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach.

            Analizowany teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jego powierzchnia to ok. 3,4 ha, stanowiąca grunty orne zabudowane, grunty rolne, pastwiska oraz grunty pod drogami.

            W ramach realizacji inwestycji wykonane będą prace budowlane oraz instalacyjne związane z realizacją obory.

            Planowane przedsięwzięcie przewiduje spełnienie wszystkich wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344). Przyjęty sposób hodowli bydła oraz sposób zagospodarowania nawozów naturalnych będzie zgodny z dobrymi praktykami rolniczymi i utrzymania zwierząt gospodarskich.

            Przedmiotowe zadanie zlokalizowane będzie na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.   

Powiadom znajomego