W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”

                                                                                                                  Chełmno, dnia 24.03.2017 r.


RBG.OŚ.6220.14.2016.KZ


 

   POSTANOWIENIE

             Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Grenda – Wołkow z Biura Projektów Budowlanych, ul. Trakt 31 z Chełmży reprezentującego Gminę Chełmno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”

                                                            

postanawia się

 

  1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”.
  2. Ustalić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:

a)      Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia, a także po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku siedlisk (np. miejsc zimowania) dziko występujących zwierząt.

b)      W przypadku konieczności wycinki drzew w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, dopuszcza się jej przeprowadzenie po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, w tym miejsc ich lęgów i rozrodu.

c)      Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym:

-        uszkodzeniem mechanicznym, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

-        fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów,

-        przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację i prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,

-        mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

d)     Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności w nich zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Na czas przemieszczania, zwierzę umieścić w pojemniku uwzględniającym biologię gatunku, w sposób wykluczający możliwość przypadkowego zranienia lub zabicia. W/w czynności powinni prowadzić pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

e)      Z uwagi na wycinkę należy zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, których skład należy oprzeć o gatunki rodzime drzew i krzewów oraz uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania w/w nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków.      


uzasadnienie

 

            Pan Rafał Grenda – Wołkow z Biura Projektów Budowlanych z Chełmży, reprezentujący Gminę Chełmno wnioskiem z dnia 6.12.2016 r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”.

            Wnioskowana inwestycja polegająca na przebudowie dróg publicznych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem Nr WOO.4240.1011.2016.JR.3 z dnia 13.03.2017 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.V.16.16 z dnia 20.12.2016 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

            Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 60123C od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1622C w Nowych Dobrach do miejscowości Klamry, z podziałem na dwa odcinki o długości: 1,282 km i 0,386 km. Prace drogowe prowadzone będą metodami tradycyjnymi, jezdnia w technologii zmechanizowanej z użyciem maszyn drogowych.

            W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa komunikacji lokalnej dla mieszkańców obu miejscowości. Przedmiotowe odcinki drogi gminnej posiadają nawierzchnię gruntową o szerokości 5 m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, brak wyprofilowania utrudnia odprowadzenie wód opadowo – roztopowych.

            Zakres prac projektowych obejmuje:

-        wycinkę drzew,

-        uzupełnienie i ścinkę poboczy,

-        przebudowę zjazdów do posesji,

-        rozbudowę drogi gminnej polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową  i poboczami,

-        oznakowanie poziome i pionowe,

-        montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (poręcze i bariery ochronne),

-        humusowanie i obsianie trawą.

            Parametry techniczno – eksploatacyjne po przebudowie drogi:

-        klasa drogi: D,

-        kategoria ruchu: KR1,

-        prędkość projektowana: 40km/h,

-        przekrój: dwupasmowy,

-        szerokość pasa ruchu: 2,75 m,

-        szerokość poboczy: 0,5m,

-        spadki poprzeczne: 2%.

            Planowana inwestycja przebiega głównie w sąsiedztwie terenów leśnych i rolnych oraz zabudowy jednorodzinnej.

            Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

            Po przebudowie droga nie zmieni swojego przeznaczenia, poprawie ulegnie jedynie płynność ruchu, a tym samym nastąpi radykalna poprawa stanu powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego w obrębie zamierzenia.

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń. Dla zminimalizowania w/w uciążliwości, wszystkie prace należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie. Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesuwać się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych. Ponadto, wszystkie urządzenia wykorzystywane w czasie budowy muszą spełniać wymagania dotyczące poziomu emisji spalin i hałasu, co potwierdzają regularne badania techniczne.

            Podczas robót będą wytwarzane odpady niebezpieczne (asfalt zawierający smołę) oraz inne niż niebezpieczne. Nie planuje się magazynowania wytworzonych odpadów na terenie budowy. Będą one bezpośrednio trafiały na pojazdy przeznaczone do ich wywozu, w pierwszej kolejności zostaną przekazane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.  

            W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane prowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonywane będą w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych, poza terenem inwestycji. Zaplecze zostanie ulokowane w barakowozie.

            Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na naruszenie lokalnych warunków wodnych, a odwodnienie zostanie wykonane poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i porzecznych oraz rowów infiltracyjnych.

            Podczas realizacji analizowanego zadania ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w przenośnej toalecie, systematycznie opróżnianej przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie.

            Zaopatrzenie w wodę na etapie realizacji inwestycji odbywać się będzie poprzez systemowe kontenery typu „IBC” o pojemności 1000 l.

            Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

            W związku z charakterem planowanego zadania, przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

            Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez rozporządzenie Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz.1873 z późn. zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest przebudowa drogi publicznej.

            Inwestycja wymaga wycinki drzew w ilości 51 szt., w obrębie których nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych. Zaplanowane zostały nasadzenia zastępcze w ilości 60 szt. (30 sosen zwyczajnych i 30 brzóz brodawkowatych), które zostaną wykonane w Nowejwsi Chełmińskiej (dz. nr 174/1 i 195).

            Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia w obrębie drzew i krzewów planowanych do usunięcia nie stwierdzono obecności gatunków chronionych. Przystąpienie do wycinki drzew lub krzewów kolidujących z realizacją przedsięwzięcia wymaga potwierdzenia w formie oględzin terenowych przez specjalistę przyrodnika, przeprowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego, braku siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt w obrębie w/w drzew i krzewów. Oględziny powinny obejmować potencjalne siedliska dzikich zwierząt w obrębie usuwanych drzew i krzewów.

            Przedmiotowe zadanie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Jednocześnie na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.

            W związku z powyższym nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

            W przypadku stwierdzenia konieczności zajęcia miejsc występowania gatunków chronionych, zgodnie z art. 56 cyt. ustawy o ochronie przyrody, niezbędne jest uzyskanie stosownej decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku konieczności naruszenia innych zakazów określonych w art. 51 i 52 cyt. ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków chronionych.

            Budowa dróg nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej.

            Zadanie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Mając na względzie jego skalę, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania, nie zmieni się także w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie przedmiotowego terenu.  

            Przedsięwzięcie ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiążę się z oddziaływaniem transgranicznym.

            Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów. Jednakże w związku z przewidywanym brakiem znaczącego wzrostu natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, uznano ten fakt za nieznaczący. Omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

            Z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowaną inwestycją oraz skalę i zasięg przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby planowane prace wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

            Reasumując uznano, że zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

            W świetle powyższego nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.            Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.


Otrzymują:

  1. Wnioskodawca Pan Rafał Grenda – Wołkow, Biur Projektów Budowlanych, ul. Trakt 31,

87 – 140 Chełmża;

  1. Wójt Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno;
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie;
  3. a/a;

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

    ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie

    ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno;

3. BIP Gmina Chełmno;

4. Tablica ogłoszeń UG Chełmno;


Powiadom znajomego