W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”.

                                                                                              Chełmno, dnia 11.04.2017 r.
RBG.OŚ.6220.14.2016.KZ                                                  

DECYZJA
o środowiskowych  uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Grenda – Wołkow z Biura Projektów Budowlanych z siedzibą przy ul. Trakt 31 w Chełmży reprezentującego Gminę Chełmno i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii:


    orzeka się

 

  1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”.
  2. Ustalić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:

a)      Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia, a także po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku siedlisk (np. miejsc zimowania) dziko występujących zwierząt.

b)      W przypadku konieczności wycinki drzew w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, dopuszcza się jej przeprowadzenie po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, w tym miejsc ich lęgów i rozrodu.

c)      Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym:

-        uszkodzeniem mechanicznym, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

-        fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów,

-        przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację i prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,

-        mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

d)     Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów, dokonać kontroli obecności w nich zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Na czas przemieszczania, zwierzę umieścić w pojemniku uwzględniającym biologię gatunku, w sposób wykluczający możliwość przypadkowego zranienia lub zabicia. W/w czynności powinni prowadzić pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

e)      Z uwagi na wycinkę należy zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, których skład należy oprzeć o gatunki rodzime drzew i krzewów oraz uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania w/w nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków.       

 

                                                                                                                uzasadnienie      

 

            Pan Rafał Grenda – Wołkow z Biura Projektów Budowlanych z Chełmży, reprezentujący Gminę Chełmno wnioskiem z dnia 6.12.2016 r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”.

            Wnioskowana inwestycja polegająca na przebudowie dróg publicznych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem Nr WOO.4240.1011.2016.JR.3 z dnia 13.03.2017 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.V.16.16 z dnia 20.12.2016 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

            Realizując zapis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Chełmno postanowieniem Nr RBG.OŚ.6220.14.2016.KZ z dnia 24.03.2017 r. odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:


1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem skali i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

            Opis szczegółowy rodzaju i miejsca przedsięwzięcia zawarty został w Charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.


2) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

            Droga przebiega głównie w sąsiedztwie terenów leśnych i rolnych oraz zabudowy jednorodzinnej. Przeznaczona jest do przeprowadzenia ruchu kołowego i pieszego w zakresie niezbędnym do obsługi mieszkańców. Zadanie ma na celu zwiększenie spójności z regionalnym układem transportowym, usprawnienie ruchu i poprawę jego bezpieczeństwa. Mając na uwadze skalę zadania, nie przewiduje się w chwili obecnej na danym obszarze znaczącego skumulowanego oddziaływania. Nie zmieni się w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie przedmiotowego terenu.


3) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem wykorzystania zasobów naturalnych.

            Zaopatrzenie w wodę na etapie realizacji inwestycji odbywać się będzie poprzez systemowe kontenery typu „IBC” o pojemności 1000 l.

            Prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. Woda wykorzystana zostanie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast będą wykorzystywane do maszyn i pojazdów pracujących przy realizacji inwestycji.


4) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem emisji i występowania innych uciążliwości.

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu, emisję zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów. Dla zminimalizowania w/w uciążliwości, wszystkie prace zostaną wykonane wyłącznie w porze dziennej. Wszystkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie. Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesuwać się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych. Ponadto, wszystkie urządzenia wykorzystywane w czasie budowy muszą spełniać wymagania dotyczące poziomu emisji spalin i hałasu, co potwierdzają regularne badania techniczne.

            Podczas robót będą wytwarzane odpady niebezpieczne (asfalt zawierający smołę) oraz inne niż niebezpieczne. Nie planuje się magazynowania wytworzonych odpadów na terenie budowy, będą one trafiały bezpośrednio na pojazdy przeznaczone do ich wywozu, w pierwszej kolejności zostaną przekazane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.  

            W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonywane będą jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych, poza terenem inwestycji. Zaplecze zostanie ulokowane w barakowozie.

            Podczas realizacji zadania ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach, systematycznie opróżnianych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie.

            W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

            Inwestycja wymaga wycinki drzew w ilości 51 szt., w obrębie których nie stwierdzono występowania siedlisk gatunków chronionych. Zaplanowane zostały nasadzenia zastępcze w ilości 60 szt. (30 sosen zwyczajnych i 30 brzóz brodawkowatych), które zostaną wykonane w Nowejwsi Chełmińskiej (dz. nr 174/1 i 195). 

            Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia w obrębie drzew i krzewów planowanych do usunięcia nie stwierdzono obecności gatunków chronionych. Przystąpienie do wycinki drzew lub krzewów kolidujących z realizacją przedsięwzięcia wymaga potwierdzenia w formie oględzin terenowych przez specjalistę przyrodnika, przeprowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego, braku siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt w obrębie w/w drzew i krzewów. Oględziny powinny obejmować potencjalne siedliska dzikich zwierząt w obrębie usuwanych drzew i krzewów.

            Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin gatunków obcych. Jednocześnie zgodnie z art. 120 ust. 4 cytowanej ustawy, zakazu tego, z wyjątkiem gatunków, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje się do wprowadzania do środowiska przyrodniczego i przemieszczania w tym środowisku roślin przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni oraz zakładaniu i utrzymywaniu zadrzewień poza lasami i obszarami objętymi formami ochrony przyrody.

            Zamierzenie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych bagiennych i torfowiskowych. Jednocześnie na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.

            W związku z powyższym nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

            W przypadku stwierdzenia konieczności zajęcia miejsc występowania gatunków chronionych, zgodnie z art. 56 cyt. ustawy o ochronie przyrody, niezbędne jest uzyskanie stosownej decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku konieczności naruszenia innych zakazów określonych w art. 51 i 52 cyt. ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków chronionych.

            Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów. Jednakże, w związku z przewidywanym brakiem znaczącego wzrostu natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, uznano ten fakt za nieznaczący. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.


5) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

            Budowa dróg nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).


6) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające:

 

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

- nie występują w zasięgu oddziaływania inwestycji,         


b) obszary wybrzeży:

- nie występują w zasięgu oddziaływania inwestycji,         


c) obszary górskie lub leśne

- nie występują w zasięgu oddziaływania inwestycji.


d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

            Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

            Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem: PLGW200038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji w/w Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.     Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017295229 – Kanał Główny do Żackiej Strugi z Żacką Strugą, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji w/w Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), status tej silnie zmienionej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.


e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

            Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez rozporządzenie Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1873 z późn. zm.), określające m. in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest przebudowa drogi publicznej.

            Ze względu na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowaną inwestycją oraz skalę i zasięg przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby planowane prace wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczną, a zatem stwierdza się brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.


f) na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.


7) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:

 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

            Przedsięwzięcie położone jest w województwie kujawsko – pomorskim, gminie Chełmno, w obrębach ewidencyjnych Nowe Dobra i Klamry, na terenie sołectw, które charakteryzują się przewagą użytków rolnych z rozproszoną zabudową.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

            Przedsięwzięcie ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.


c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

            Realizacja analizowanej inwestycji z uwagi na charakter, skalę i lokalizację nie będzie znacząco oddziaływać na istniejącą infrastrukturę techniczną. Zadanie ma na celu usprawnienie ruchu  i poprawę jego bezpieczeństwa. Charakter drogi po przebudowie nie ulegnie zmianie. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie wpłynie na usprawnienie ruchu, zmniejszenie emisji spalin, pyłów, kurzu, hałasu i poprawę estetyki krajobrazu.


d) prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

            Oddziaływania będą występowały na etapie realizacji i eksploatacji. Emisje na etapie realizacji będą miały charakter miejscowy i odwracalny. (np. hałas maszyn i urządzeń, pyły, spalanie paliw). Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i będą minimalizowane poprzez odpowiedni nadzór i organizację prac budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy.


            Dla przedmiotowej inwestycji odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ocenach oddziaływania na środowisko, nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami w/w planu, jeżeli został on uchwalony.

            W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W okresie przewidzianym ustawowo, tj. w 21 dniach nie wpłynęły żadne uwagi. 

            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

            W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


 

                                                                                                            pouczenie


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata skarbowa:

  1. Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Rafał Grenda – Wołkow – Pełnomocnik Biura Projektów Budowlanych, ul. Trakt 31,

87 – 140 Chełmża;

  1. Wójt Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno;
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie;
  3. a/aDo wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

    ul. Dworcowa 81

    85 – 009 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie

    ul. Łunawska 2A

    86 – 200 Chełmno

3. BIP Gmina Chełmno;

4. Tablica ogłoszeń UG Chełmno;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Chełmno, dnia 11.04.2017 r.RBG.OŚ.6220.14.2016.KZZałącznik do decyzji Wójta Gminy Chełmno z dnia 11.04.2017 r. znak: RBG.OŚ.6220.14.2016.KZ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”.CHARAKTERYSTYKA  PRZEDZIĘWZIĘCIA

 

 

            Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 60123C od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1622C w miejscowości Nowe Dobra, km 0+000 do km 1+282 w miejscowości Klamry, z podziałem na dwa odcinki o długości 1345 m i 386 m.

            Planowany do przebudowy odcinek drogi nr 1 położony jest na terenie Gminy Chełmno na działkach ewidencyjnych nr: 52 (obr. 5); 1/2, 2/6, 2/7, 2/10, 3/4, 4/6, 5/6, 6/3, 30/3, 32/1, 33/3, 34/4, 35/2, 38/11, 40/15, 40/4, 41/8, 69/1, 69/2, 70/1, 71, 3143/3, 3143/6 (obr. 7) oraz 321/3, 322/3, 394, 874 (obr. 12) w miejscowościach Nowe Dobra i Klamry.

            Planowany do przebudowy odcinek drogi nr 2 położony jest na działkach ewidencyjnych nr: 56, 57, 69/1, 72/4, 73, 142/2, 142/3, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6 (obr. 9) w miejscowości Klamry.

            Podstawowe projektowane parametry drogi:

-        klasa drogi: D,

-        kategoria ruchu: KR – 1,

-        przekrój: dwupasmowy,

-        prędkość projektowa: 40 km/h,

-        szerokość pasa ruchu: 2,75 m,

-        szerokość poboczy: 0,50 m,

-        spadki porzeczne: 2%.

            Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje realizację następujących zadań:

-        wycinkę drzew,

-        uzupełnienie i ścinka poboczy,

-        przebudowę zjazdów na posesje,

-        rozbudowę drogi gminnej na odcinku 1,282 km i 0,386 km, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z podbudową i poboczami,

-        oznakowanie poziome i pionowe,

-        montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (poręcze i bariery ochronne),

-        humusowanie i obsianie trawą.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok. 5,0 m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, brak wyprofilowania utrudnia odprowadzanie wód opadowo – roztopowych. Budowa drogi polegać będzie na korytowaniu, wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy oraz nowych warstw wiążącej i ścieralnej.

            Konstrukcja jezdni na projektowanym odcinku drogi:

-        warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm,

-        warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm,

-        warstwa odsączająca gr. 10 cm,

-        grunt rodzimy.

            Planowana inwestycja przebiega głównie w sąsiedztwie terenów leśnych i rolnych oraz zabudowy jednorodzinnej.

            W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa komunikacji lokalnej dla mieszkańców obu miejscowości. Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi asfaltowej w osi istniejącej drogi gruntowej i nie obejmuje budowy chodników oraz ścieżki rowerowej.

            Planowana nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo ruchu komunikacyjnego. W związku z lokalnym charakterem drogi, nie przewiduje się, aby w wyniku wykonania nowej nawierzchni drogi średni dobowy ruch dla poszczególnych kategorii pojazdów na drodze gminnej nr 60123C uległ zwiększeniu.

            Inwestycja wymaga usunięcia 51 drzew, w tym gatunku: brzoza brodawkowata – 24 szt., sosna zwyczajna – 23 szt., topola osika – 2 szt., dąb szypułkowy – 1 szt., kasztanowiec zwyczajny – 1 szt. Zaplanowane zostały nasadzenia zastępcze w ilości 60 szt. (30 sosen zwyczajnych i 30 brzóz brodawkowatych), które zostaną wykonane w Nowejwsi Chełmińskiej (dz. nr 174/1 i 195).    

            Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

Powiadom znajomego