W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych.

Chełmno, dnia 6.06.2017 r.


RBG.6220.5.2015.KZDECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt.           14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 5.11.2015 r. przez Pana Antonie Hartman – Prezesa Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka 


orzeka się uwarunkowania środowiskowe


dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych.


  1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Opis szczegółowy rodzaju i miejsca przedsięwzięcia zawarty został w Charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.         


  1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1)      wszystkie procesy technologiczne prowadzić wewnątrz zamkniętych pomieszczeń zakładu;

2)      funkcjonowanie zakładu ograniczyć wyłącznie do godzin dziennych, w tym procesy załadunku i rozładunku surowców oraz transport samochodowy (maksymalnie od 6.00 do 22.00);

3)      prace budowlane będące źródłem hałasu, w szczególności wykonywane przy użyciu sprzętu lub urządzeń mechanicznych, w tym sprzętu ciężkiego, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w okresie od 6.00 do 22.00;

4)      sprzęt mechaniczny używany do prac budowlanych nie może wpływać negatywnie na środowisko (np. poprzez wycieki paliwa lub oleju);

5)      obiekt wyposażyć m. in. w wentylację składającą się z dwóch central nawiewnych o mocy akustycznej 80 dB(A) każda z nich;  

6)      stanowiska, na których prowadzone będzie szlifowanie elementów wyposażyć w wyciągi stanowiskowe zakończone filtrami workowymi, po przejściu których powietrze zawracane będzie na halę;

7)      zanieczyszczenia z instalacji energetycznej odprowadzać emitorem otwartym pionowym o wysokości geometrycznej minimum 8 m i maksymalnej średnicy 0,3 m;

8)      zanieczyszczenia z pomieszczeń „wklejanie szyby” oraz „wklejanie materiału” odprowadzać emitorem o średnicy maksymalnej 0,4 m, wysokości minimalnej 12 m i wydajności minimalnej 4968 [m³/h], zlokalizowanym na północnej ścianie budynku przy pomieszczeniu wklejania;

9)      zanieczyszczenia z pomieszczeń, w których odbywać się będą procesy laminowania, nakładania żelkotu na formy i topcoatu na wyroby, odprowadzać za pomocą urządzeń wentylacyjnych, do atmosfery przez emitor o średnicy maksymalnej 0,6 m, wysokości minimalnej 10 m i wydajności minimalnej 5972 [m³/h];

10)  wykonać analizę porealizacyjną w zakresie emisji szkodliwych gazów i pyłów do powietrza w terminie 6 miesięcy po oddaniu obiektów do użytku (przy najbliższych zabudowach mieszkalnych i przekazać ją do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie; 

11)  wytwarzane odpady w trakcie eksploatacji inwestycji selektywnie magazynować w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym wpływem w wydzielonym pomieszczeniu, posiadającym szczelną posadzkę. W zależności od ich rodzaju, gromadzić je w pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników w nich zawartych, które dobrane będą z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz zagrożenia, jakie mogą one powodować;

12)  produkcję wyrobów z laminatów poliestrowych prowadzić na uszczelnionej posadzce, wewnątrz budynku.

13)  substancje niebezpieczne magazynować w oryginalnych opakowaniach, wewnątrz budynku, w pomieszczeniach posiadających szczelną posadzkę;

14)  na etapie eksploatacji inwestycji, wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej;

15)  w celu wyeliminowania negatywnego wpływu inwestycji na jaszczurkę zwinkę prace ziemne prowadzić poza okresem rozrodczym tego gatunku (tj. poza okresem 1.04. – 30.06), przy czym, należy je rozpocząć przed przystąpieniem zwierząt do hibernacji (październik). W przypadku rozpoczęcia prac w trakcie trwania sezonu rozrodczego lub w trakcie trwania rozwoju jaj, przenieść pod nadzorem przyrodnika jak największą liczbę zwierząt w odpowiednie dla gatunku miejsce, a zlokalizowane gniazda oznaczyć jako miejsca, które należy omijać do czasu opuszczenia młodych;

16)  zminimalizować śmiertelności płazów mogących migrować przez teren przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez wykonanie podwyższonego cokołu do wysokości min. 0,5 m lub zainstalować siatkę o oczkach do 0,5 cm i wysokości około 0,6 m wzdłuż wschodniej granicy inwestycji;

17)  w celu zmniejszenia ryzyka śmiertelności wśród ptaków, które mogą zagnieździć się na terenie planowanej inwestycji, rozpocząć prace ziemne oraz remonty budynków poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 15 lutego do 15 sierpnia.

  1. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

Oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.


uzasadnienie


            W dniu 5.11.2015 r. Pan Antonie Hartman – Prezes Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku, na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych.

            W dniu 9.11.2015 r. Wójt Gminy Chełmno wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony o prowadzonym postępowaniu. Zawiadomienie zostało umieszczone w BIP Urzędu Gminy Chełmno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

            Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

             W dniu 12.11.2015 r. Wójt Gminy Chełmno zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem Nr WOO.4240.735.2015.AG z dnia 25.11.2015 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.V.28.15 z dnia 23.11.2015 r. stwierdzili, że dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce 42/6 w Podwiesku, na halę do produkcji laminatów poliestrowych, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określili zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 14.12.2015 r. Wójt Gminy Chełmno w postanowieniu Nr RBG.6220.5.2015.KZ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.

            Postanowieniem Nr RBG.6220.5.2015.KZ z dnia 5.01.2016 r. Wójt Gminy Chełmno zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 7.11.2016 r. Pan Antonie Hartman – Prezes Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka złożył wniosek o odwieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. Do wniosku załączył raport oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usługowe EPRO z Torunia.

            W dniu 10.11.2016 r. Wójt Gminy Chełmno postanowieniem Nr RBG.6220.5.2015.KZ odwiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

            W dniu 14.11.2016 r. Wójt Gminy Chełmno zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o uzgodnienie warunków realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.  

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem Nr WOO.4242.212.216.JR.4 z dnia 16.05.2017 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinia Nr N.NZ.408.XI.3.2016 z dnia 22.11.2016 r. uzgodnili warunki realizacji w/w zadania.

            Teren zamierzenia budowlanego nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

            Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary: wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek; wybrzeży i środowisko morskie; górskie lub leśne; objęte ochroną, w tym ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; na których standardy jakości zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; o znacznej gęstości zaludnienia; przylegające do jezior; jak również uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

            Inwestor, podczas wyznaczania lokalizacji pod inwestycję, przeanalizował aspekty logistyczne, techniczne, ekonomiczne i prawne.

            Wobec powyższego wariant planowany do realizacji pozwala na osiągnięcie optymalnych warunków do prowadzenia działalności, zarówno pod względem technologicznym, jak i logistycznym oraz polega na dostosowaniu istniejącego budynku do potrzeb inwestora. W projektowanej hali będą realizowane czynności, które obecnie są na terenie zakładu w Złejwsi Małej.

            W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu, związanego z pracą maszyn budowlanych i transportem materiałów. Przy prawidłowo i sprawnie prowadzonych robotach budowlanych oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie, Nr N.NZ.408.XI.3.2016 z dnia 22.11.2016 r. inwestor powinien wykonać analizę porealizacyjną w zakresie emisji szkodliwych gazów i pyłów do powietrza w terminie 6 miesięcy po oddaniu obiektów do użytku (przy najbliższych zabudowach mieszkalnych) i jej wyniki przekazać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie. 

            Na etapie funkcjonowania zakładu głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska będą pracujące urządzenia nawiewne i wentylatory wyciągowe, zainstalowane na zewnątrz hali (centrale nawiewne, wyrzutnie powietrza) oraz transport samochodowy.

            Hala wyposażona będzie w m. in. w wentylację składającą się z dwóch central nawiewnych o mocy akustycznej 80 dB(A) każda. W celu minimalizacji oddziaływań akustycznych centrale wentylacyjne będą nowoczesnymi urządzeniami, wyposażonymi w obudowy z pianką poliuretanową, ograniczającą wielkość emisji hałasu.

            Produkcja i związana z nią praca urządzeń wentylacyjnych będzie prowadzona tylko w porze dnia (od 6.00 do 22.00). Nie przewiduje się prowadzenia działalności w porze nocy. Ruch pojazdów odbywać się będzie tylko w porze dziennej, w ilości maksymalnie 2 samochodów dostawczych oraz ok. 7 samochodów osobowych.

            Przeprowadzona analiza uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji, uwzględniająca dominujące źródła hałasu zlokalizowane na terenie zakładu, nie wykazała, aby jej eksploatacja spowodowała przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Przedstawione rozwiązania (przede wszystkim organizacyjne) pozwolą na dotrzymanie jakości środowiska w aspekcie uciążliwości akustycznej.

            Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się na południe od terenu inwestycji i są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie zabudowy zagrodowej położone w odległości ok 70 m. Ponadto, w odległości powyżej 100 m znajdują się budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położone wzdłuż drogi powiatowej.

            Projektowana hala produkcyjna będzie źródłem zanieczyszczeń technologicznych w postaci styrenu, octanu etylu i acetonu. Ponadto hala wyposażona będzie w kotłownie węglową o mocy do 55 kW.

            Zanieczyszczenia pyłowe powstające w wyniku szlifowania elementów będą odciągane przez wyciągi stanowiskowe do filtrów workowych umieszczonych przy wyciągach., o skuteczności oczyszczania 95 – 98%, po przejściu których będzie zwracane na halę.

            Zanieczyszczenia z pomieszczeń „wklejanie szyby” oraz „wklejanie materiału” odprowadzane będą emitorem o średnicy maksymalnej 0,4 m, wysokości minimalnej 12 m oraz wydajności minimalnej [4968], zlokalizowanym na północnej ścianie budynku przy pomieszczeniu wklejania.

            Zanieczyszczenia z pomieszczeń, w których odbywać się będą procesy laminowania i nakładania żelkotu na wyroby, odprowadzone zostaną za pomocą urządzeń wentylacyjnych, do atmosfery przez emitor o średnicy maksymalnej 0,6 m, wysokości minimalnej 10 m i  wydajności minimalnej 5972 [m³/h].

            Zanieczyszczenia z instalacji energetycznej odprowadzane zostaną emitorem otwartym pionowym o wysokości geometrycznej minimum 8 m  i  maksymalnej  średnicy  0,3 m.

            W związku z realizacja przedsięwzięcia będzie miało miejsce wytwarzanie odpadów z grupy 17 i 15, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), tj. odpady z budowy, remontów i demontaży obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz odpady opakowaniowe. Wszystkie te odpady będą selektywnie gromadzone w kontenerach. Wykonawca praz zobowiązany będzie do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Wytworzone przez wykonawcę robót odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania tego typu odpadów.

            Na etapie funkcjonowania inwestycji będą powstawały odpady poprodukcyjne z grup 08, 12, 15, i 20, z godnie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9  grudnia  2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady te będą odpowiednio segregowane oraz gromadzone w kontenerach, beczkach lub innych pojemnikach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed działaniem składników zawartych w poszczególnych odpadach. Miejsce do gromadzenia odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych będzie posiadać szczelną posadzkę oraz dodatkowo zostanie wyposażone w sorbenty, w celu usuwania ewentualnych wycieków. Magazyn odpadów niebezpiecznych będzie zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych oraz niedostępny dla osób postronnych. Wytworzone odpady będą na bieżąco przekazywane uprawnionym odbiorcom, w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

            W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace przeprowadzone zostaną w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne.

            Inwestycja nie będzie związana z powstaniem nowych obiektów budowlanych. Produkcja prowadzona będzie w budynku posiadającym szczelną posadzkę, co uniemożliwi migrację zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.

            Wszystkie substancje niebezpieczne będą magazynowane wewnątrz budynku, w pomieszczeniach posiadających szczelną posadzkę, w oryginalnych opakowaniach w niewielkich ilościach wymaganych do zapewnienia produkcji przez 7 dni. W przypadku ewentualnego rozlania substancji niebezpiecznych w hali produkcyjnej, zostaną one zebrane do zbiorników, w których są magazynowane. Pozostałości zostaną zebrane przy użyciu sorbentów.

            Zaopatrzenie zakładu w wodę planuje się z wodociągu gminnego, wyłącznie do celów socjalno – bytowych.

            Na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie. Natomiast na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia, zaplecze sanitarne dla pracowników zostanie wyznaczone w istniejącym na terenie zakładu budynku. Odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych odbywało się będzie do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków i dalej drenażem do gruntu. Istniejący betonowy zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno – bytowe zostanie zlikwidowany. Ponadto, inwestycja nie będzie źródłem ścieków technologicznych.

            W rejonie lokalizacji inwestycji brak jest sieci kanalizacyjnej, a pobliskie zakłady zaopatrywane są w wodę z wodociągu gminnego.

            Na terenie inwestycji brak jest systemu kanalizacji deszczowej, umożliwiającej odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe z powierzchni szczelnych (dachy budynków, powierzchnie utwardzone) będą spływały powierzchniowo do gruntu. Ze względu na niedużą powierzchnię utwardzoną oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się podczyszczania wód opadowych i roztopowych.    

            Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

            Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 29 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem PLGW200029. Na potrzeby aktualizacji w/w Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.           

            Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych  oznaczonym europejskim kodem: PLRW20001929529 – Kanał Główny od Żackiej Strugi do ujścia z Rudniczanką od wpływu do jez. Rudnickiego Wielkiego, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji w/w Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), potencjał tej silnie zmienionej części wód oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

            Z uwagi na rodzaj (skalę, zakres, lokalizację) przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w w/w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

            Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. Najbliższy obszar Natura 2000 to Dolina Dolnej Wisły PLB040003 zlokalizowany w odległości ok. 2,3 km od przedmiotowej działki.

            Obszar inwestycji jest częściowo utwardzony. Na większości terenu, poza obszarami ruchu pojazdów, znajduje się szata roślinna w postaci trawnika. Brak jest drzew i krzewów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny przemysłowe oraz łąki i pastwiska.

            Na analizowanym terenie nie stwierdzono taksonów roślin podlegających ochronie gatunkowej oraz nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko na obszarze przedsięwzięcia występuje nieliczna populacja jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) oraz 9 gatunków ptaków żerujących, jak i na przelotach, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotowym terenem.

            Badany teren charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczymi i nie ma przeciwskazań do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Nie stwierdzono również możliwości znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000. Przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującymi na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. W celu minimalizacji wpływu na stwierdzone i potencjalne chronione gatunki zwierząt określono warunki realizacji inwestycji.

            Analiza oddziaływania na środowisko objęła efekty skumulowane, związane z potencjalna degradacją kilku elementów środowiska, przede wszystkim powietrza oraz klimatu akustycznego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania, wynikającego z funkcjonowania całego zakładu. Po analizie materiału dowodowego stwierdził, że na danym obszarze nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania.

            Analizując oddziaływanie zamierzenia związane ze zmianami klimatu (mitygacja i adaptacja do mian klimatu) należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój charakter nie będzie powodować znaczącej bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych. W zakresie projektowanego budynku planowane jest wykorzystanie materiałów o dużej trwałości i odporności na czynniki atmosferyczne oraz wysokiej odporności ogniowej. Inwestycja na etapie budowy będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych związanych głownie z transportem materiałów oraz pracą maszyn budowlanych. Ponieważ inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania wewnątrz hali, ilość niezbędnych maszyn i urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych na etapie budowy będzie niewielka i związana z nią emisja również. Na etapie użytkowania inwestycja będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych związanych z pracą kotłowni węglowej oraz transportem surowców i wyrobów – maksymalnie 2 pojazdy na dobę. Emisja ta będzie jednak niewielka. Ponadto, omawiane zadanie zlokalizowane jest poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i powodziami.

            Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

            Ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

            W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W przedmiotowej sprawie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski.

            Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizowanego przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

            Nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie w/w decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.         

            W związku z powyższym, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji, możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, a także planowane rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że omawiane zamierzenie, przy uwzględnieniu warunków eksploatacji przedsięwzięcia wyrażonych w sentencji, nie wpłynie negatywnie na środowisko.

            Po rozpatrzeniu materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę uzgodnienia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.


pouczenie


            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta gminy Chełmno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.Opłata skarbowa:

  1. Na podstawie części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o płacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) –  pobrano  opłatę  w wysokości 205 zł.

Załączniki:

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

  1. Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka
  2. Sołectwo Podwiesk,
  3. Pozostałe strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy,
  4. a/a

Do wiadomości:

            1. BIP Gmina Chełmno

            2. Tablica ogłoszeń UG.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Chełmno, dnia 6.06.2017 r.Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr  RBG.6220.5.2015.KZ  z  dnia 6.06.2017 r.

 

 

            „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku, na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”.

            Przedmiotowa inwestycja polega na zmianie przeznaczenia istniejącego budynku magazynowego na budynek do produkcji elementów z żywic poliestrowych.

            Przedmiotowe zadanie zlokalizowane będzie na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

            Teren przeznaczony pod planowane zamierzenie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

            Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycję wynosi ok. 2922 m², w tym:  budynek  nr 1 o powierzchni 441 m², przewidziany docelowo jako budynek produkcyjny, budynek nr 2 – magazynowy o powierzchni 80 m², który pozostanie wykorzystany jako magazyn, ok. 250 m² powierzchni utwardzonych (plac i drogi wewnętrzne) oraz ok. 2150 m² powierzchni biologicznie czynnej.

            W ramach prac realizacyjnych przewiduje się: adaptację jednego z istniejących budynków magazynowych na budynek do produkcji elementów z żywic poliestrowych poprzez wprowadzenie niezbędnych maszyn i urządzeń, budowę nowych kominów przy budynku produkcyjnym o wysokości h = 10 m i h = 12 m do odprowadzania zanieczyszczeń, budowę nowej kotłowni węglowej (w istniejących pomieszczeniach), budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscu istniejącego zbiornika bezodpływowego oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni placu i dróg wewnętrznych. W związku z powyższym zagospodarowanie powierzchni będzie kształtować się następująco:

1)      powierzchnia zabudowy – 441 m²,

2)      powierzchnia utwardzona – 252 m²,

3)      powierzchnia biologicznie czynna – 2150 m².

            Planowana produkcja to głównie kabiny samochodowe oraz owiewki do samochodów ciężarowych. Wyroby te mogą różnić się sztywnością elementów, grubością ścianek oraz wymiarami gabarytowymi i zależą od realizowanych zamówień. Przewidywana wielkość produkcji nowej hali wyniesie ok. 60 Mg wyrobów gotowych.

            Produkcja elementów z żywic poliestrowych składa się z następujących etapów:

1)      przygotowanie formy wyrobu – wykonanie wyrobu gotowego następuje we wcześniej przygotowanych do tego formach. Forma taka wykonana jest z analogicznego materiału, co przygotowywany wyrób końcowy. Wykonana formę usztywnia się dodatkowo poprzez zespolenie jej z ramą wzmacniającą (metalową bądź drewnianą);

2)      pierwsze malowanie formy żelkotem – pierwsza z warstw decyduje o kolorze i jakości zewnętrznej warstwy produktu, nakłada się ją za pomocą pędzla lub wałka, w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania wytwarzanego produktu;

3)      nakładania pozostałych warstw produktu – pozostałe warstwy powstają poprzez nakładanie na żelkot maty szklanej, która w połączeniu z żywicą poliestrową stanowi element konstrukcyjny całego produktu. Ilość poszczególnych warstw żelkotu i maty szklanej uzależniona jest od wymagań konstrukcyjnych tworzonego produktu;

4)      wyjmowanie półproduktu z formy – po wyschnięciu półprodukt zostaje wyjęty i przekazany do magazynu;

5)      szlifowanie produktu – w pomieszczeniu szlifierni obcina się i szlifuje krawędzie wyrobu w celu uzyskania wymaganej gładkości powierzchni wyrobu, bądź wycina się w nim otwory;

            W przypadku kabin samochodowych dodatkowo prowadzone będzie jeszcze:

1)      wklejanie materiału – otrzymany produkt jest wyklejany materiałem, który służy za wypełnienie wewnętrznej jego strony;

2)      wyklejanie szyby – do wyklejonego materiałem produktu montowane są szyby, następnie cały produkt trafia do pakowalni.

            Gotowy produkt jest sprawdzany pod kątem błędów, pakowany folią termokurczliwą oraz bąbelkową. Następnie składowany będzie w istniejącym budynku magazynowym, gdzie czeka na ekspedycję.

            Na terenie zakładu zatrudnionych zostanie 16 osób – pracowników produkcyjnych, pracujących 6 dni w tygodniu, w systemie dwuzmianowym po 8 godzin.

            Budynek objęty inwestycją położony jest na obszarze zagospodarowanym przemysłowo. Przedmiotowy obiekt obecnie wykorzystywany jest jako magazyn do gromadzenia i pakowania wyrobów wykonanych na terenie zakładu głównego w Złejwsi Małej. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny przemysłowe oraz łąki i pastwiska.

Powiadom znajomego