W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo.

                                                                                                Chełmno, dnia 12.09.2017 r.
RBG.OŚ.6220.2.2017.KZ                                                  

DECYZJA

                                                o środowiskowych  uwarunkowaniach

                                                        na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.  U. z 2017 r., poz. 1405) oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską – Słotkowską z firmy HEKO, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii:


                                                                       orzeka się

 

1)      stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo,

2)      charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


uzasadnienie


            Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską – Słotkowską z firmy HEKO, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań wnioskiem z dnia 28.04.2017 r. (data wpływu: 4.05.2017 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo.

            Wnioskowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt.  w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią Nr WOO.4240.287.2017.AG.2 z dnia 1.08.2017 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.V.6.17 z dnia 16.05.2017 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

            Realizując zapis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Chełmno postanowieniem Nr RBG.OŚ.6220.2.2017.KZ z dnia 23.08.2017 r. odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:


1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem skali i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

            Opis szczegółowy rodzaju i miejsca przedsięwzięcia zawarty został w Charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.


2) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

            Zakład Zagospodarowania Odpadów w Osnowie jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jednym z głównych zakresów jego działalności jest praca linii do sortowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz doczyszczanie odpadów opakowaniowych, tzw. surowców wtórnych, z terenu powiatu chełmińskiego. Obecnie powierzchnia zabudowy sortowni wraz z budynkiem socjalnym wynosi ok. 1.494,46 m². W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się do ok. 1.888,21 m².

            Planowana rozbudowa linii sortowniczej pozwoli osiągnąć Zakładowi lepszą wydajność oraz przerób odpadów komunalnych, a także surowców wtórnych. Inwestycja przyczyni się do:

-        dostosowania istniejącej technologii segregacji odpadów komunalnych zmieszanych do obowiązujących i wprowadzanych przepisów prawa;

-        zwiększenia efektywności odzysku odpadów surowcowych z odpadów zmieszanych, a także zwiększenie wydajności zakładu;

-        umożliwienia pracy niezależnej dwóch linii do segregacji;

-        ograniczenia awaryjności linii technologicznej do sortowania odpadów;

-        obniżenia kosztów eksploatacyjnych zakładu przy optymalizacji parametrów technologicznych.

            Inwestor w ramach rozbudowy linii sortowniczej zamierza zwiększyć jej wydajność z 40000 Mg/rok na 42000 Mg/rok, z czego liczba przyjmowanych zmieszanych odpadów komunalnych  tzn. 36000 Mg/rok pozostaje bez zmian, natomiast zwiększy się liczba przyjmowanych surowców wtórnych z 4000 Mg/rok na 6000 Mg/rok. Głównymi rodzajami odpadów przetwarzanych będą odpady należące do grup: 15 01; 17 01; 20 01; 20 02; 20 03.

            Nieruchomość przeznaczona pod planowaną rozbudowę stanowi teren o charakterze przemysłowym (jest w całości utwardzona i ogrodzona).

            Rozbudowa hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą realizowana będzie na działce nr 30/6, obręb 0013 w osnowie. Działka inwestycyjna objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. Nr VI/49/07), zgodnie z którym przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny składowiska z dopuszczeniem lokalizacji: obiektów i urządzeń do odzysku surowców i przetwarzania odpadów; baz, składów oraz obiektów produkcyjnych; budynków administracyjnych”.

            Nieruchomość przeznaczona pod planowana rozbudowę stanowi teren o charakterze przemysłowym (jest w całości utwardzona i ogrodzona). Do chwili obecnej teren był wykorzystywany jako plac do nawracania samochodów.  

            Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie, stanowiąca zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę zagrodową usytuowana jest w odległości ok. 1km od zamierzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się:

-        do strony północnej i zachodniej – grunty orne,

-        od strony południowej – droga dojazdowa na teren Zakładu,

-        od strony wschodniej – kompostownia, a dalej składowisko odpadów w Osnowie.

            Z uwagi na istniejące na terenie Zakładu inne instalacje związane z przetwarzaniem odpadów, eksploatacji inwestycji może prowadzić do kumulacji oddziaływań, tj.: emisję hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, powstawanie ścieków.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania. Na etapie opiniowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględnił wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje wynikające z tych powiązań. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją decydujący wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza oraz klimat akustyczny omawianego terenu ma wpływ eksploatacja pozostałych instalacji prowadzonych przez Inwestora (głównie składowisko odpadów, kompostownia). Przeprowadzono ocenę oddziaływań skumulowanych związanych z działalnością Zakładu. Z wykonanych analiz wynika, że nowa inwestycja w połączeniu z istniejącymi instalacjami nie wpłyną znacząco na stan środowiska. 


3) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych.

            Inwestycja z uwagi na lokalizację na terenie przekształconym nie będzie miała wpływu na różnorodność biologiczną.

            Faza realizacji inwestycji będzie wymagała dostawy materiałów budowlanych budynku hali wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W fazie eksploatacji planowane procesy technologiczne będą wymagały zużycia wody, energii elektrycznej oraz paliw do środków transportu. Nie przewiduje się zużycia innych surowców i materiałów.

            Woda do celów socjalno – bytowych i technologicznych pobierana będzie z sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji wiązała się będzie z nieznacznym wzrostem ilości pobieranej wody.


4) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem emisji i występowania innych uciążliwości.

            W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady budowlane głównie inne niż niebezpieczne. Funkcjonowanie Zakładu przyczyni się do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzące głównie z utrzymania infrastruktury oraz zaplecza socjalnego. Zakład zajmuje się przetwarzaniem odpadów, stąd w wyniku prowadzonych procesów technologicznych powstawać będą frakcje odpadów przeznaczone w dalszej kolejności do procesów odzysku bądź unieszkodliwienia (część w instalacjach należących do Inwestora, a pozostałe należących do innych uprawnionych podmiotów). Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji, jaki i eksploatacji analizowanej inwestycji magazynowane będą w sposób zabezpieczający środowisko przed jakimkolwiek zanieczyszczeniem.

            W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego podczas eksploatacji inwestycji, wszelkie powierzchnie i place mające kontakt z odpadami wykonane zostaną jako szczelne z betonowych powierzchni.

            Działalność będzie prowadzona wyłącznie w wyznaczonych miejscach, na szczelnym i utwardzonym podłożu. Odpady inne niż niebezpieczne przechowywane będą w zadaszonych lub przykrytych kontenerach i pojemnikach, a odpady niebezpieczne w specjalistycznym pojemniku, w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, co uniemożliwi powstawanie ewentualnych odcieków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne. Miejsce magazynowania odpadów będzie szczelne i zabezpieczone przez przedostaniem do gleby (na placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni lub w pomieszczeniach magazynowych w hali). Sposób ich przechowywania wykluczać będzie powstawanie ewentualnych wycieków, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne.

            Planowane prace budowlane stwarzają ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. W celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania zamierzenia w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonane zostaną jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Teren budowy zaopatrzony zostanie w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku zaistnienia takiej konieczności, zanieczyszczenia zostaną niezwłocznie usunięte, a zebrany materiał przekazany do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.

            Przewiduje się wykonanie fundamentów pod rozbudowę hali sortowni odpadów na głębokości od 1,67 do 2,05 m p.p.t. W rejonie omawianej inwestycji warstwa wodonośna występuje na głębokości do 5,20 do 3,07 m p.p.t., tj. na rzędnej od 84,3 do 82,76 m n.p.m. W związku z powyższym, nie jest wymagane wykonanie odwodnienia terenu podczas planowanych prac budowlanych.

            Podczas realizacji zadania ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie w tym zakresie.

            Ścieki socjalno – bytowe z funkcjonowania Zakładu odprowadzane będą do istniejącego, szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 50,0 m³. Z kolei ścieki technologiczne pochodzące z obiektu sortowni odpadów, myjni płytowej oraz płyty kompostowej odprowadzane będą do istniejącego zbiornika o konstrukcji żelbetowej i pojemności 50,0 m³. Ścieki te nie będą mieszane ze ściekami socjalno – bytowymi. Kierowane będą one do dwóch odrębnych zbiorników. W dniu 26.06.2017 r. przeprowadzono próbę szczelności obu zbiorników, która potwierdziła ich szczelność, nie wykazała przecieków.

            Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych inwestycji podczyszczane będą w osadniku i separatorze hydrokoalescensyjnym, a następnie magazynowane w zbiorniku, z którego dalej odprowadzane będą kanalizacją deszczową do rzeki Fryby, na co wnioskodawca posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. Wody pochodzące z połaci dachowych traktowane są jako czyste, w związku z powyższym odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi.

            Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

            W trakcie realizacji zadania czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko będzie hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Powyższe uciążliwości będą miały charakter przejściowy i odwracalny.

            Na etapie eksploatacji emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza z projektowanego zadania związana będzie głównie z pracą linii sortowniczych odpadów oraz ruchem pojazdów. Hala sortowni nie będzie ogrzewana.

            Źródłami emisji zorganizowanej na terenie Zakładu będą:

-        linia do zmieszanych odpadów komunalnych w istniejącej sortowni – wentylacja nawiewno – wywiewna  zlokalizowana  nad  kabiną  sortowniczą  o  wydajności  przepływu  powietrza Q = 2600 m³/h i średnicy Ø = 0,63;

-        linia do surowców wtórnych w projektowanej sortowni – wentylacja nawiewno – wywiewna zlokalizowana nad kabiną sortowniczą o wydajności przepływu powietrza Q = 1510 m³/h i średnicy Ø = 0,63.

            Praca Zakładu powoduje niezorganizowaną emisję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń związanych z: emisją spalin z samochodów dowożących zmieszane odpady komunalne i surowce wtórne do hali sortowni; wywożących odpady do unieszkodliwiania oraz wywożących zbelowane odpady opakowaniowe, a także emisję spalin w czasie pracy sprzętu (ładowarka).

            Przedłożone w dokumentacji wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza z uwzględnieniem źródeł technologicznych wykazują, że dla stanu projektowanego, Zakład będzie dotrzymywał standardów jakości powietrza.

            Źródłami hałasu na terenie inwestycji będą:

-        ruch pojazdów samochodowych – ok. 32/dob,

-        praca ładowarki,

-        źródło typu hala produkcyjna – istniejąca hala sortowni,

-        źródło typu hala produkcyjna – projektowana hala sortowni,

-        wentylator 1 szt. istniejąca hala,

-        wentylator 1 szt. projektowana hala.

Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od terenów mieszkaniowych stwierdzono, iż Zakład nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

            Na podstawie dostarczonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

            Działka przeznaczona pod realizację inwestycji stanowi teren silnie przekształcony antropogenicznie (teren przemysłowy w całości utwardzony), przez co charakteryzuje się znikomymi wartościami przyrodniczymi. Brak jest występowania jakiejkolwiek roślinności, w tym gatunków objętych ochroną. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Nie zweryfikowano przebiegu korytarzy ekologicznych o randze krajowej.

            W przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w otoczeniu planowanego zadania nie znajdują się zbiorniki wód powierzchniowych mogące przyciągnąć ptaki migrujące oraz żerujące na tym terenie.

            Przy uwzględnieniu dotychczasowego i planowanego sposobu zagospodarowania analizowanego terenu, a także biorąc pod uwagę wykorzystywana technologię, nie przewiduje się znaczącej ingerencji  w środowisko przyrodnicze.

            W odniesieniu do kwestii związanej z łagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacją do zmian klimatu wskazać należy, iż omawiane przedsięwzięcie związane będzie przede wszystkim z pośrednią emisją gazów cieplarnianych, pochodzących głownie z pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Inwestor przewiduje racjonalne i oszczędne zużycie wody, surowców i energii wykorzystywanych w procesie technologicznym. Zamierzenie zostanie zrealizowane na terenie przekształconym stąd nie wymaga zajęcia miejsc występowania naturalnych siedlisk przyrodniczych, tym samym nie przyczyni się do utraty i degradacji siedlisk. Podkreślić również należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i powodziami. Planowane przedsięwzięcie może być zagrożone z powodu burz i silnych wiatrów, jednak konstrukcja istniejących obiektów spełnia wymogi prawa budowlanego w zakresie obciążenia wiatrem oraz opadami.        


5) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

            Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

            Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska, występujące w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, związane są z pożarami. Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób trzecich oraz przeszkolenie w zakresie BHP powinno zagwarantować bezpieczeństwo pracy oraz bezawaryjne funkcjonowanie obiektu. Projektowana inwestycja biorąc pod uwagę jej charakter oraz zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne wyklucza pojawienie się awarii przemysłowej. Istniejący obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym, podlega corocznym przeglądom i nie ma możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej.


6) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające:

 

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

- nie występują w zasięgu oddziaływania inwestycji,         


b) obszary wybrzeży:

- nie występują w zasięgu oddziaływania inwestycji,         


c) obszary górskie lub leśne

- nie występują w zasięgu oddziaływania inwestycji.


d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

            Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

            Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200038. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

            Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonym europejskim kodem: RW20001729389 – „Fryba”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), status tej silnie zmienionej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Ustalono derogację z uwagi na brak możliwości technicznych.


e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

            Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.


f) na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.


7) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:

 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

            Przedsięwzięcie położone jest w województwie kujawsko – pomorskim, Gminie Chełmno, w obrębie ewidencyjnym Osnowo, na terenie sołectwa, które charakteryzuje się przewagą użytków rolnych z rozproszoną zabudową.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

            Przedsięwzięcie ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.


c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

            Wszystkie planowane prace będą realizowane na terenie istniejącego już, czynnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie, na niewielkiej powierzchni zlokalizowanej w południowej części działki. Przy uwzględnieniu dotychczasowego i planowanego sposobu zagospodarowania analizowanego terenu, a także biorąc pod uwagę wykorzystywaną technologię, nie przewiduje się znaczącej ingerencji w środowisko przyrodnicze.

            Inwestor przewiduje racjonalne i oszczędne zużycie wody, surowców i energii wykorzystywanych w procesie technologicznym. Zamierzenie zostanie zrealizowane na terenie przekształconym stąd nie wymaga zajęcia miejsc występowania naturalnych siedlisk przyrodniczych, tym samym nie przyczyni się do utraty i degradacji siedlisk.


d) prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

            Oddziaływania będą występowały na etapie realizacji i eksploatacji. Emisje na etapie realizacji będą miały charakter miejscowy i odwracalny. (np. hałas maszyn i urządzeń, pyły, spalanie paliw). Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i będą minimalizowane poprzez odpowiedni nadzór i organizację prac budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy.

            Nie przewiduje się przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na środowisko.   


            W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W okresie przewidzianym ustawowo, tj. w 30 dniach nie wpłynęły żadne uwagi. 

            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

            W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


 

                                                                   pouczenie


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata skarbowa:

  1. Na podstawie części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) – pobrano opłatę w wysokości 205 zł.

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

 

Otrzymują:

1. HEKO Halina Karmolińska – Słotkowska, ul. Jugosłowiańska 41, 60 – 301 Poznań,

2. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86 – 200 Chełmno;

3. Gmina Miasto Chełmno, ul. dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno,

4. Sołectwo Osnowo (w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i okólników);

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85–009 Bydgoszcz

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie, ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno

7. a/a
Do wiadomości:

1. BIP Gmina Chełmno;

2. Tablica ogłoszeń UG Chełmno;

Powiadom znajomego