W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,

przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z wyborami do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz z referendum

ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zwanych dalej „wyborami”.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył

60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej

gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów i referendum oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca

zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób

niepełnosprawnych;

4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym

znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych;

5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego;

6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach

kandydatów i kandydatach;

- 2 -

7) pytaniach referendalnych;

8) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych,

w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko,

imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej

gminie.

II. Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego

w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także

wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy

wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo

miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego

właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest

ten wyborca;

- 3 -

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku

wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego

dalej „transportem powrotnym”.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta), gminy

w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż,

może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien

zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)

najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno

ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli

ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu

w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie,

czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których

dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy,

o ile posiada.

W zgłoszeniu:

1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza

o tym fakcie,

2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności

i ważności orzeczenia.

Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, wójt (burmistrz,

prezydent miasta) informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej

w 3. dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu

powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu

powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania, tj. do dnia 13 października

- 4 -

2023 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może

być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.

III. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie

organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy

wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:

1) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji

w warunkach domowych;

2) którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę

komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia

2 października 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach dotyczy również

głosowania korespondencyjnego w referendum.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji

lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego

najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r. Natomiast

- 5 -

wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji

w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2. dniu

przed dniem wyborów, tj. do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie, może być dokonane:

1) ustnie;

2) na piśmie utrwalonym w postaci:

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej

udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby –

od dnia 1 września 2023 r.;

3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy

podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji

w warunkach domowych.

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy, oznaczenie

wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik

do informacji.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego

organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano

ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego

nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić

lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację

o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych,

o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.).

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie

głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia

w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).

Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 9 października

2023 r. otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty

- 6 -

Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego

tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz

wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji

lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2. dnia

przed dniem wyborów, tj. do dnia 13 października 2023 r. Pakiet zostanie doręczony

do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu

środków ochrony osobistej.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści

zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest

to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy

niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta

do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej, karta do głosowania w referendum, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie

o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania, instrukcja głosowania

korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie

Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał ich przesłania.

Na kartach do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej

się w dolnej części kart do głosowania.

Po oddaniu głosu, karty do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta

na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania

spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników

głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej

do obwodowej komisji wyborczej.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym

należy:

1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia,

2) własnoręcznie podpisać się.

- 7 -

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej).

Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje,

że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartami do głosowania;

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy

niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, którzy

otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego

tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

1) dniu wyborów, tj. w dniu 15 października 2023 r., jeżeli wyborca w momencie

doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem

wskazanym przez tego wyborcę;

2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. w dniu

12 października 2023 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy,

w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie

głosowania;

3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. w dniu 11 października

2023 r., w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył

60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć

kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie

zwrotnej.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji

w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi

Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet

wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców

w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy

społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy,

- 8 -

którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również

wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą

i na polskich statkach morskich.

IV. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie

organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy

wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu

głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach dotyczy również referendum,

a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku z wyborami dotyczy również głosowania

w referendum.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

- 9 -

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania

osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1) tylko od jednej osoby lub

2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek,

babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra

lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku

do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed

innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta

miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym

obwodzie głosowania.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia

6 października 2023 r.

Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi

załącznik do informacji.

Wniosek może być złożony:

1) ustnie;

2) na piśmie utrwalonym w postaci:

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej

udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby –

od dnia 1 września 2023 r.

Powinien on zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania

zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz

oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wyborca we wniosku

- 10 -

może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz

informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób

fizycznych o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa —

wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik do informacji;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia

niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania

nie będzie miał ukończonych 60 lat;

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy,

chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze

gminy, w której stale zamieszkuje i ujęty jest w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym

obwodzie głosowania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa

następuje przez:

1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 13 października 2023 r.

stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy,

w której sporządzono akt pełnomocnictwa. Oświadczenie należy złożyć w godzinach

pracy urzędu gminy.

2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu

głosowania w godzinach od 700 do 2100, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze

nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym,

pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste

przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych

w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach

śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia

korespondencyjnego.

- 11 -

V. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej,

w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu

wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także

głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym

do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę

miejsca głosowania.

Wniosek należy złożyć najwcześniej w 44. dniu a najpóźniej w 3. dniu przed dniem

wyborów, tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie

głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego

zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb

osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy

oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach

obwodów głosowania, najpóźniej w dniu 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia

15 września 2023 r.

VI. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania

sporządzonej w alfabecie Braille'a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki

na kartę do głosowania w wyborach sporządzonej w alfabecie Braille'a i nakładki na kartę

do głosowania w referendum sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy

niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca

obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

VII. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu

wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny

charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania

lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy

niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy.

- 12 -

Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny

lub międzynarodowy.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania

ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych

biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Powiadom znajomego