W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy SKG.271.1.2022.BG
Zamawiający Gmina Chełmno
Tryb zamówienia nieograniczony
Wartość zamówienia pow.30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker


UWAGA ZMIANA Z DNIA 12.07.2022 r.

Zmiana terminu składania ofert. 

Nowy termin 20.07.2022 r. godz. 10.00

Zmianie ulega w/w zakresie SWZ. 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁMNO
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118490
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 5
1.4.2.) Miejscowość: Chełmno
1.4.3.) Kod pocztowy: 86-200
1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-chelmno.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chelmno.ug.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00250659/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-12 13:05
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00239825/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-07-15 10:00
Po zmianie:
2022-07-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-07-15 10:30
Po zmianie:
2022-07-20 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-08-13
Po zmianie:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00250659/01 z dnia 2022-07-12
2022-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
2022-08-18
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00250659/01 z dnia 2022-07-12
2022-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

---------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁMNO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118490
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 5
1.5.2.) Miejscowość: Chełmno
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-200
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-chelmno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chelmno.ug.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Maximus Broker Sp.z.o.o
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792284447
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Szosa Chełmińska 164
1.11.4.) Miejscowość: Toruń
1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100
1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.11.9.) Numer telefonu: 722390267
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: michal.zaremba@maximus-broker.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.maximus-broker.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f20d079-fc50-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239825/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05 14:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021368/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CHEŁMNO
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
3.7. Zamawiający informuje, że załączniki nr 5 i 6 do SWZ zawierają informacje o charakterze poufnym. W związku z
powyższym na podstawie art. 280 ust. 3 Zamawiający udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio
zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4
do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przesłać podpisany wniosek za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” bądź na adres e-mail: urzad@gmina-chelmno.pl. Zamawiający dopuszcza złożenie
wniosku w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź jako
cyfrowe odwzorowanie (zdefiniowane w pkt 12.7.2 SWZ) wniosku podpisanego własnoręcznie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.6.5. Zamawiający, określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
h) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE
GMINY CHEŁMNO” prowadzonym w trybie
podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W części I zamówienia:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- w przypadku wzrostu łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia w poszczególnych ww. rodzajach ubezpieczeń -
przy zgłoszeniu mienia do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe o maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia w stosunku
do sumy ubezpieczenia określonej w załączniku nr 5 do SWZ.
oraz
- w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (podmioty podlegające
ubezpieczeniu na podstawie niniejszego postępowania) w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Maksymalna wartość opcji dla niniejszej części zamówienia wynosi 20% składki za zamówienie podstawowe, pierwotnie
określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-16 do 2025-08-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów na
podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zwiększenie limitów odpowiedzialności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenia Assistance
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W części II zamówienia:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) ubezpieczenie autocasco,
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
d) ubezpieczenie Assistance
- w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (podmioty podlegające ubezpieczeniu na
podstawie niniejszego postępowania) w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Maksymalna wartość opcji dla niniejszej części zamówienia wynosi 25% składki za zamówienie podstawowe, pierwotnie
określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-16 do 2025-08-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów
napodstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-16 do 2025-08-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów na
podstawie ww. wskaźnika wyliczonego dla każdej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
18.1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. SWZ.
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt
11.1 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.3. stosuje się odpowiednio do osoby
działającej w imieniu tych wykonawców.
b) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa pkt.10 SWZ,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 180.000,00 zł brutto (za okres 3 lat).

Załączniki

Powiadom znajomego