W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

XXV/225/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego i produkcyjno – gospodarczego we wsi Nowe Dobra, gmina Chełmno.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, uchwalonym uchwałą Nr 142/XVI/2000 Rady Gminy Chełmno z dnia 31 maja 2000 r.

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego i produkcyjno – gospodarczego, położonego we wsi Nowe Dobra w gminie Chełmno, zwany dalej planem.

§ 2.

 1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren położony na obszarze, który w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno predysponowany jest do urbanizacji, z przeznaczeniem pod funkcję przemysłową i produkcyjno – gospodarczą.
 2. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia, zasad i sposobu zagospodarowania terenu, określając konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów nakazy i zakazy.
 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący graficzne przedstawienie ustaleń planu, obowiązujący zgodnie z umieszczoną na nim legendą.
 4. Granice obszaru objętego uchwałą określono na rysunku planu.
 5. Pozostałe załączniki do uchwały:
  • rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2,
  • rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.

§ 3.

 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust 3 są obowiązującymi ustaleniami niniejszej uchwały:
  • granice obszaru objętego planem,
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone, oznaczone linią ciągłą,
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania orientacyjne, oznaczone na rysunku planu linią przerywaną; linie te podlegają uściśleniu przy geodezyjnym rozgraniczeniu terenu oraz w projektach zagospodarowania działek, z możliwością przesunięcia na odległość do 2.0 m, pod warunkiem zachowania przyjętej zasady podziału funkcjonalnego terenu,
  • maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej,
  • symbole określające funkcje wiodące poszczególnych terenów w granicach opracowania.
 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  • planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony w § 1,
  • przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
  • przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie przeznaczenia podstawowego,
  • rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1, wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 1000, zawierający uzupełnienie ustaleń zawartych w tekście uchwały,
  • terenie - należy przez to rozumieć obszar znajdujący się w granicach planu,
  • liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować obiektów kubaturowych,
  • infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane inżynieryjne, liniowe lub sieciowe, takie jak: wodociągi, kanalizacja ściekowa, linie elektroenergetyczne itd.
  • przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące aktualnie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2.
Zasady zagospodarowania terenu obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 4.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 1. Obowiązuje zachowanie maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczo-nych na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust 3.
 2. Z uwagi na eksponowane położenie obszaru objętego planem, projektowanym obiektom nadać wysokie walory estetyczne, z dostosowaniem ich do możliwości fizjograficznych terenu i nawiązaniem do istniejącej, tradycyjnej zabudowy wsi.
 3. Obiekty kubaturowe sytuować w normatywnych odległościach od granic z działkami sąsiednimi, zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy.
 4. Ograniczyć do niezbędnego minimum prace trwale zniekształcające rzeźbę terenu.
 5. Obowiązuje zasada zagospodarowania zielenią tych powierzchni działek, które nie są przeznaczone pod zabudowę i utwardzenie.
 6. Należy stosować nasadzenia zieleni wysokiej rodzimych gatunków (kasztanowce, lipy, brzozy, buki, jawory, dęby ) w celu podniesienia walorów krajobrazowych terenu.
 7. Uwzględnić reżimy ochronne obowiązujące na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

§ 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 1. Na terenie objętym planem lokalizować takie zakłady przemysłowe, magazynowo – składowe, bazy, hurtownie itp. których funkcjonowanie nie naruszy ustaleń dotyczących Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
 2. W obiektach stosować technologie, które nie spowodują szkodliwego wpływu na środowisko; obowiązuje nakaz ograniczenia uciążliwości proponowanych inwestycji do poziomu zgodnego z przepisami odrębnymi i szczególnymi.
 3. Obowiązuje zakaz lokalizowania na terenie w granicach opracowania zabudowy mieszkaniowej, obiektów ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, wychowania itp.
 4. Z uwagi na położenie terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 131, zaprojektować i wprowadzić urządzenia ochrony środowiska zabezpieczające przed zanieczyszczeniem gruntu, wód podziemnych i powietrza.
 5. Uwzględnić strefę ograniczonego użytkowania oczyszczalni, występującą w granicach obszaru objętego planem.
 6. Na powierzchni położonej w strefie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni ścieków należy lokalizować zespoły zabudowy przemysłowej, magazynowej i wytwórczej nie związanej z przetwórstwem, produkcją i magazynowaniem żywności.
 7. Nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z sąsiednimi terenami.
 8. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest na obszarze zalewowym rzeki Wisły ( rzędna poziomu wody 0,1 % dla wodowskazu Chełmno wynosi 29.72 m npm ) – przy planowaniu zamierzeń inwestycyjnych na tym terenie uwzględnić podaną rzędną możliwego zalewu, zakładając niebezpieczeństwo zniszczenia wału przeciwpowodziowego.
 9. Przy opracowaniu projektów budowlanych, zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniać przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 10. Obowiązuje projektowanie i wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
 11. Dokumentacja projektowa, uwzględniająca zagadnienia obrony cywilnej, na każdym etapie jej opracowania podlega zaopiniowaniu przez organy właściwe, prowadzące sprawy z zakresu obrony cywilnej.

§ 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 1. Na terenie w granicach opracowania nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych o wartości kulturowej ani obiektów podlegających ochronie.
 2. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 3. Na terenie położonym wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C należy tak projektować zabudowę kubaturową i zagospodarowanie działek, aby zrealizowane obiekty nie zasłaniały użytkownikom tej drogi historycznej części panoramy miasta Chełmna.

§ 7.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 1. Przy lokalizowaniu projektowanych obiektów kubaturowych uwzględniać nieprzekraczalne linie zabudowy, określone w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów i na rysunku planu.
 2. Ustala się ograniczenie intensywności zabudowy do 0.40.
 3. Nakaz pozostawienia minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce.
 4. Wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do kalenicy – max 9.0 m.
 5. Stosować w projektowanych obiektach dachy dwuspadowe, zgodne z lokalną tradycją budowlaną; w uzasadnionych przypadkach, wynikających z koncepcji architektonicznej i potrzeb zamierzeń inwestycyjnych, dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego.
 6. Dalsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu znajdują się w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów w granicach obszaru objętego uchwałą.

§ 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

 • ustala się zniesienie istniejącego podziału terenu w granicach obszaru objętego planem i ponowny podział na działki przeznaczone pod przemył i działalność produkcyjno - gospodarczą, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ustalonego na rysunku planu oraz przepisów odrębnych i szczególnych,
 • działki przeznaczone pod przemysł i działalność produkcyjno – gospodarczą nie mogą być mniejsze niż 4000 m2, a szer. frontu każdej działki winna wynosić min. 40.0 m. ( dopuszcza się mniejsze szerokości frontu działek położonych przy placu do zawracania drogi N 4KDD ),
 • ustalenia §8 pkt 2 nie dotyczą urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, które wymagać będą działek o mniejszej powierzchni, a także terenów zielonych,
 • obowiązuje wymóg zapewnienia każdej wydzielonej działce dostępu do drogi publicznej,
 • dopuszcza się utrzymanie bez zmian tych działek, których wielkość i położenie są zgodne z ustaleniami niniejszego planu,
 • ustalenia §8 pkt 2 nie dotyczą podziałów dokonanych w celu polepszenia warunków nieruchomości sąsiednich ( w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego lub jeśli zachodzi potrzeba poprawienia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej itp.)

§ 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 1. Ustalenia z zakresu komunikacji:

  • obsługę komunikacyjną terenu zapewnią projektowane drogi publiczne dojazdowe, oznaczone symbolem N 3 KDD, N 4 KDD i N 5 KDD,
  • pozostałe drogi gminne w granicach opracowania można wykorzystać jako drogi wewnętrzne, uzupełniające projektowany podstawowy układ dróg ,
  • ustala się minimalną ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:
   • 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni usługowej dla klientów
    korzystających z usług,
   • 1 stanowisko na 3 zatrudnionych pracowników,
   • stanowiska dla pojazdów właścicieli działek,
  • obowiązuje projektowanie i realizacja ciągów komunikacyjnych oraz wejść do budynków bez barier architektonicznych,
  • rezerwuje się pas terenu z działki nr 513 w celu modernizacji i poszerzenia drogi powiatowej nr 1621C.
 2. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
  • zaopatrzenie w wodę - podłączenie do wiejskich sieci wodociągowych, na warunkach wydanych przez ich dysponentów, zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
  • odprowadzenie ścieków komunalnych i technologicznych ( po uprzednim podczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych i szczególnych) – do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków ( właściwe byłoby podłączenie do oczyszczalni miejskiej ),
  • ścieki opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym dróg i parkingów, odprowadzać do projektowanej kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami,
  • zasilanie w energię elektryczną - na warunkach określonych przez gestora sieci na etapie opracowania projektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi; ustala się wyprowadzenie projektowanych sieci elektroenergetycznych z projektowanej stacji transformatorowej, o której mowa w § 17 ust. 1,
  • odpady komunalne gromadzić w zamkniętych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach i wywozić na wysypisko śmieci,
  • w procesie projektowania nowych obiektów i zagospodarowania terenu stosować obowiązujące normy, przepisy odrębne i szczególne ( w tym dotyczące urządzeń elektroenergetycznych ),
  • linie i urządzenia infrastruktury technicznej należy realizować jako podziemne,
  • ustala się zasadę prowadzenia projektowanych sieci infrastruktury technicznej ( w tym sieci elektroenergetycznych ) w pasach drogowych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
  • ustala się obowiązek projektowania i realizacji w obiektach budowlanych proekologicznych systemów grzewczych,
  • podłączenie do sieci gazowej – docelowo przewiduje się gazyfikację terenu w granicach planu, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci, na zasadach określonych w obowiązujących normach, przepisach odrębnych i szczególnych,
  • przy opracowaniu projektów budowlanych i zagospodarowania terenu uwzględnić przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej:
   • gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Chełmża – Chełmno – Świecie,
   • elektroenergetycznej linii napowietrznej SN,
   • sieci wodociągowej,
  • projektowane inwestycje powinny spełniać wymogi dotyczące zachowania odległości podstawowych od gazociągu w/c DN 300, które wynoszą 15.0 m ( licząc od ścianki gazociągu, na stronę ),
  • w strefie ochronnej gazociągu nie urządzać składowisk materiałów, postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego, nie lokalizować szklarni i tuneli foliowych,
  • w odległości po 3,0 m od osi gazociągu nie sadzić drzew i krzewów oraz nie budować ogrodzeń stałych; w miejscu skrzyżowania z gazociągiem konstrukcja ewentualnych ogrodzeń powinna być rozbieralna lub samonośna,
  • ewentualne drogi wewnętrzne w miejscu skrzyżowania z gazociągiem w/c powinny być zabezpieczone przed naciskami pochodzącymi od pojazdów samochodowych poprzez np. wyłożenie płytami drogowymi,
  • skrzyżowania urządzeń nadziemnych i podziemnych z gazociągiem wykonywać zgodnie z wymogami obowiązujących norm,
  • gazociąg wysokiego ciśnienia nie może być usytuowany w pasie drogowym,
  • wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego projektowane w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia oraz w miejscu skrzyżowania, każdorazowo uzgadniać z użytkownikiem gazociągów,
  • właściciele działek, przez które przechodzą istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, zobowiązani są do umożliwienia stałego dostępu do tych urządzeń służbom technicznym, celem prowadzenia jej konserwacji w niezbędnym zakresie ( dotyczy głównie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 ).

§ 10.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu:

 • do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie terenu.

§ 11.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • ustala się stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - w wysokości 30 % wzrostu wartości tej nieruchomości . Rozdział 3 Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów w granicach obszaru objętego uchwałą

§ 12.

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem N 1P

 1. Dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy przemysłowej i produkcyjno - gospodarczej proponowany pod działalność produkcyjno – wytwórczą, magazynową i składową, bazy, hurtownie itp.
 2. Przeznaczenie uzupełniające:
  • komunikacja wewnętrzna wraz z parkingami, zapewniająca obsługę komunikacyjną poszczególnym zakładom,
  • urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej dla obsługi podstawowych funkcji terenu, których potrzebę realizacji ustalą gestorzy i dysponenci sieci na etapie opracowania projektów budowlanych,
  • zieleń ozdobna wysoka i niska, zieleń izolacyjna, zbiorniki wodne, mała architektura itp.
 3. Wyznacza się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10.0 m od projektowanej linii rozgraniczającej drogi powiatowej nr 1621C oraz dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami N 4KDD, N 5KDD, N 6KDD.
 4. Ustala się potrzebę realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.
 5. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu obowiązujące dla całego obszaru objętego planem, ustalone w Rozdziale 2.

§ 13.

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem N 2P

 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu - funkcja przemysłowa i produkcyjno – gospodarcza (obiekty produkcyjno – wytwórcze, magazynowe, składowe, bazy, hurtownie itp.)
 2. Przeznaczenie uzupełniające:
  • komunikacja wewnętrzna wraz z parkingami,
  • urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej dla obsługi podstawowych funkcji terenu,
  • zieleń ozdobna wysoka i niska, zieleń izolacyjna, zbiorniki wodne, mała architektura itp.
 3. Ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10.0 m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej nr 1621C i dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami N 5KDD oraz N 6KDD.
 4. Ustala się potrzebę realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.
 5. Przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych ( obiekty kubaturowe i zagospodarowanie działek ) uwzględniać ustalenia zawarte w Rozdziale 2.

§ 14.

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem N 3E

 1. Dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe – stacja transformatorowa murowana małogabarytowa.
 2. Teren pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, oznaczonej symbolem N 5KDD, a linią zabudowy przeznaczyć pod zieleń trawiastą i dojazd do obiektu stacji.

§ 15.

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem N 4KDD

 1. Dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe – droga publiczna dojazdowa.
 2. Drogę oznaczoną symbolem N 4KDD prowadzi się po śladzie drogi gminnej ( działka nr 375 ), do skrzyżowania z drogą oznaczoną symbolem N 5KDD.
 3. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10.0 m: jezdnia o szerokości 6.0 m i obustronne chodniki 2 x 2.0 m.

§ 16.

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem N 5KDD

 1. Dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe – droga publiczna dojazdowa.
 2. Drogę oznaczoną symbolem N 5KDD prowadzi się po śladzie drogi gminnej z nr geodezyjnym 534 i kończy placem do zawracania.
 3. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10.0 m: jezdnia o szerokości 6.0 m i obustronne chodniki 2 x 2.0 m.

§ 17.

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem N 6KDD

 1. Dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe – droga publiczna dojazdowa.
 2. Projektowaną drogę publiczną dojazdową oznaczoną symbolem N 6KDD wydziela się z działek nr nr 513 i 515, do skrzyżowania z drogą N 5KDD.
 3. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10.0 m: jezdnia o szerokości 6.0 m i obustronne chodniki 2 x 2.0 m.

§ 18.

Dla terenu oznaczonego w planie symbolem N 7KDZ ustala się:

 • Teren rezerwowany pod modernizację i ewentualne poszerzenie drogi publicznej powiatowej nr 1621C ( droga klasy zbiorczej ). Rozdział 4 Przepisy końcowe

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

§ 20.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 21.

Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik

mapka terenuPowiadom znajomego