W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą w miejscowości Podwiesk.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą w miejscowości Podwiesk.
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy RSO.UE.271.3.2021.EM
Zamawiający Gmina Chełmno
Tryb zamówienia nieograniczony
Wartość zamówienia pow.30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/

Odpowiedź na zapytanie nr 2Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą
w miejscowości Podwiesk
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁMNO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118490
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 5
1.5.2.) Miejscowość: Chełmno
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-200
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-chelmno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.chelmno.ug.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą
w miejscowości Podwiesk
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f65de80-de4f-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105867/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-06 14:22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002384/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą uzupełniającą w miejscowości
Podwiesk
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.chelmno.ug.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Emilia Majewska, tel. 531 647 793, email: urzad@gmina-chelmno.pl
11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być
ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
Mozilla Firefox od wersji 15,
Google Chrome od wersji 20.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
11.7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 9 do SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą
w miejscowości Podwiesk” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RSO.UE.271.3.2021.EM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą w miejscowości Podwiesk”.
4.2. Zakresem robót obejmuje w szczególności:
4.2.1. Boisko wielofunkcyjne:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o łącznej powierzchni 1320,00
m2,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
- wywóz i utylizacja gruzu z terenu budowy,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowe wraz z podbudową zgodnie z dokumentacją projektową,
- malowanie linii boiska,
- dostawa oraz montaż elementów infrastruktury sportowej: bramki do piłki ręcznej, kosze
jednosłupowe do koszykówki, zestawy do siatkówka, zestaw do tenisa ziemnego
4.2.2. Miasteczko rowerowe:
- naprawa miejscowych uszkodzeń istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej miasteczka rowerowego o wymiarach
21,00 x 12,50 m,
- wykonanie na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej gry w klasy o wymiarach 2,80 x 0,80
m,
- wykonanie na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej gry „długi wąż” o wymiarach 4,50 x
1,87 m,
4.2.3. Altana grillowa:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy pod ściany fundamentowe,
- wykonanie żelbetonowych ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową
powłokową,
- wykonanie ścian murowanych altany z cegły pełnej,
- wykonanie komina z cegły pełnej,
- wykonanie podbudowy z pisaku pod nawierzchnię z kostki,
- dostawa oraz montaż drewnianej konstrukcji altany,
- pokrycie dachu blachodachówką,
- wykonanie rusztu żeliwnego,
- montaż 2 szt. gniazd 230 V,
- montaż oprawy oświetleniowej wraz z łącznikiem,
- podłączenie zasilania z istniejącego budynku gospodarczego,
4.2.4. Ogrodzenie:
- demontaż części istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników,
- montaż nowego ogrodzenia panelowego typu 2D wysokości 2 m,
- montaż furtki o wymiarach 1,00 x 2,00 m,
- montaż 2 szt. bram dwuskrzydłowych o wymiarach 4,00 x 2,00 m,
4.2.5. Mała architektura:
- dostawa oraz montaż ławek parkowych z oparciem – 4 szt.,
- dostawa oraz montaż koszy na śmieci – 4 szt.,
- dostawa oraz montaż stojaków rowerowych – 2 szt.,
- dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej z regulaminem,
- wykonanie nasadzeń - 40 szt. drzew
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262520-2 - Roboty murowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materiały (G)
40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i
wbudowane urządzenia i materiały” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma
zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca
otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36
miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego
niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie
oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę
odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy
- najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane urządzenia materiały Wykonawcy oferują długości okresu
gwarancji
w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO)
obliczoną na podstawie wzoru:
PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
2 roboty polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu sportowego lub
rekreacyjnego zakres których obejmował minimum: budowę boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 700 mkw.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą
(która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia
budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym powierzchnię i
nawierzchnię boiska), aby można było ustalić czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp minimum
jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu – pkt 6.1.4, ppkt 1) SWZ.
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w
realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami
regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ
może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2)
SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy)
3. Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.500,00 PLN
(słownie zł: siedem tysięcy pięćset zł 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
Gmina Chełmno,
ul. Dworcowa 5, 86 – 200 Chełmno,
Bank Millennium Oddział Chełmno
Nr: 39 1160 2202 0000 0003 0115 2898
z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: RSO.UE.271.3.2021.EM”
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie
zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem
terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu
na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w
przepisach ustawy Pzp.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy
Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę
składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy
spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:1)przedłużenie terminu realizacji zamówienia2)zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy3)w przypadku zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,4)zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.5)wszelkie zmiany, które będą konieczne do
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie wynikającym z tych przepisów, Szczegółowy opis warunków zmiany umowy została
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zawarty w Paragrafie 17 załącznik nr 2 do SWZ Projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniPortal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-21 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-19
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00105867/01 z dnia 2021-07-06
2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 705 000,00 zł brutto.

Załączniki

Powiadom znajomego