W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RBG.DR.271.12.2021.WS
Zamawiający Gmina Chełmno
Tryb zamówienia nieograniczony
Wartość zamówienia pow.30 tyś euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/
rozstrzygnięcie

Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, działając na podstawie
art. 253 ust. I ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) — dalej „ustawa Pzp” informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
„Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry”.
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ została
oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę:
Inżynieria Drogowa
Burchardt Wojciech
ul. Poprzeczna 7/9
86-200 Chełmno
z ceną ofertową: 719.808,46 zł brutto oraz długością okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁMNO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118490
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 5
1.5.2.) Miejscowość: Chełmno
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-200
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-chelmno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.chelmno.ug.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-714d02ad-ef95-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129734/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 13:52
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002384/03/P
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129734/01 z dnia 2021-07-28
2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Klamry
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.chelmno.ug.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniPortal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
http://miniPortal.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi
gminnej nr 060153C Dorposz Chełmiński – Podwiesk” prowadzonym w trybie podstawowym;3)
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.5)
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129734/01 z dnia 2021-07-28
2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099016/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w
art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RBG.DR.271.12.2021.WS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry”.
Zamówieniem objęty jest odcinek o długości 1,729 km od 0+000 do km 1+729.
4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- wykonanie robót geodezyjnych,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129734/01 z dnia 2021-07-28
2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
- wykonanie podbudowy pod ścieżkę w pasie drogowym,
- wykonanie podbudowy pod ścieżkę w pasie bezpieczeństwa lasów,
- wykonanie podbudowy pod zjazdy,
- wykonanie nawierzchni ścieżki w pasie drogowym,
- wykonanie nawierzchni ścieżki w pasie bezpieczeństwa lasów,
- wykonanie nawierzchni ścieżki na zjazdach,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa.
Ponadto Zamawiający informuje, że
- pod zjazdami nie przewidziano wykonywania przepustów,
- zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego,
- miejsce wywozu nadmiaru gruntu – teren miejscowości Klamry.
- krzewy zostaną usunięta przez Zamawiającego.
UWAGA: podbudowę i nawierzchnię ścieżki w pasie bezpieczeństwa lasów należy wykonać
zgodnie z przedmiarem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129734/01 z dnia 2021-07-28
2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi
lub ścieżki rowerowej lub rekreacyjnej o nawierzchni bitumicznej lub mineralno-bitumicznej i
długości minimum 1 km
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą
(która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia
budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099016/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane
jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym powierzchnię
oraz długość odcinka), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp minimum
jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu – pkt 6.1.4, ppkt 1) SWZ.
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w
realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami
regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ
może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie
uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w
pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129734/01 z dnia 2021-07-28
2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2)
SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy)
3. Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.500,00 PLN
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099016/01 z dnia 2021-06-30
2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane
jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
(słownie zł: siedem tysięcy pięćset zł 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
Gmina Chełmno,
ul. Dworcowa 5 , 86 – 200 Chełmno,
Bank Millennium Oddział Chełmno
Nr: 39 1160 2202 0000 0003 0115 2898
z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: RBG.DR.271.11.2021.WS”.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie
zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem
terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129734/01 z dnia 2021-07-28
2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu
na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w
przepisach ustawy Pzp.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy
Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę
składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy
spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:1)przedłużenie terminu realizacji zamówienia2)zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy3)w przypadku zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129734/01 z dnia 2021-07-28
2021-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,4)zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.5)wszelkie zmiany, które będą konieczne do
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie wynikającym z tych przepisów, Szczegółowy opis warunków zmiany umowy została
zawarty w Paragrafie 17 załącznik nr 2 do SWZ Projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniPortal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 698 000,00 zł brutto.

Załączniki

Powiadom znajomego