W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom.

                                                                                          Chełmno, dnia 28.11.2013 r.
RBG.6220.10.2013.KZ                                      DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia


      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267j.t.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Chełmnie i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii:


ustala się nie określać uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu technologii Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Osnowo, gm. Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


uzasadnienie


     W dniu 7.08.2013 r. Pan Zbigniew Janas – Prezes Zakładu Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Chełmnie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu technologii Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Osnowo, gm. Chełmno do wymogów, jakie winna spełniać regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

     Opis szczegółowy rodzaju i miejsca w/w inwestycji został zawarty w załącznikach do decyzji, tj. w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i charakterystyce przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gm. Chełmno, przyjętego uchwałą nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 106, poz. 1603). Zgodnie z jego treścią przedmiotowy obszar jest oznaczony symbolem 09.NO – tereny składowiska odpadów, na których dopuszcza się lokalizację m. in. obiektów i urządzeń do odzysku surowców i przetwarzania odpadów.

     W dniu 9.08.2013 r. Wójt Gminy Chełmno zwrócił się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem Nr WOO.4240.684.2013.MW.3 z dnia 21.10.2013 r. stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji wraz z uzasadnieniem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie opinią Nr N.NZ.408.V.12.13 z dnia 20.08.2013 r. stwierdził, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować elementy wynikające z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególną analizą pkt. 7 lit. a) w kierunku emisji zanieczyszczeń do gleby, powietrza oraz hałasu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie swojej opinii nie uzasadnił. W dniu 12.11.2013 r. Wójt Gminy Chełmno wydał postanowienie, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

     Planowana inwestycja polegać będzie na dostosowaniu technologii Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie (dz. Nr 30/6 i 31/1) do wymogów, jakie winna spełniać instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w oparciu o istniejący Zakład Zagospodarowania Odpadów w Osnowie. Założenie to zamierza się zrealizować poprzez zmiany organizacyjne umożliwiające zwiększenie przepustowości zakładu oraz zastosowanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, opartą o metodę stabilizacji tlenowej, z zastosowaniem technologii GORE Cover oraz biostabilizatora K-16.

     ZUM Sp. z o.o. zlokalizowany jest na działkach Nr 30/6 i 31/1 o całkowitej powierzchni wynoszącej 4,98 ha, obręb Osnowo, gm. Chełmno. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się istniejące składowisko odpadów komunalnych. Pozostałe otoczenie stanowią grunty wykorzystywane rolniczo, utwardzona droga dojazdowa oraz rów melioracyjny.

Na w/w działkach znajdują się między innymi:

 • hala sortowni i doczyszczania odpadów o powierzchni 1.120 m², z linią ręcznego sortowania,

 • boksy na surowce wtórne,

 • budynek socjalno – biurowy,

 • biostabilizator,

 • waga samochodowa,

 • myjnia płytowa,

 • stalowy zbiornik na wody opadowe,

 • zbiorniki na ścieki technologiczne i ścieki bytowe,

 • hala przyjęć sprzętu AGD oraz miejsce odbioru i rozbiórki odpadów wielkogabarytowych o powierzchni 200 m²,

 • plac do mieszania odpadów strukturalnych oraz boks do ich magazynowania,

 • płyta kompostowa o powierzchni 360 m²,

 • brodzik dezynfekcyjny.

     Obecna przepustowość zakładu wynosi 18.000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych na rok oraz 2 Mg odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie.

     Spółka posiada sortownię odpadów wyposażoną w linię sortowniczą, z sitem bębnowym trzyfrakcyjnym, o otworach wielkości 20 mm i 80 mm oraz kabinę sortowniczą 6 – stanowiskową (w chwili obecnej praktycznie 8 – stanowiskową). Linia sortownicza wyposażona została również w dodatkowy by-pass do załadunku odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie. Umożliwia on dostarczenie odpadów do kabiny sortowniczej z pominięciem sita obrotowego, co umożliwia zachowanie czystości surowców zebranych selektywnie. Za kabiną sortowniczą zamontowana jest prasa kanałowa.

     Na terenie zakładu nie została zrealizowana kompostownia, która spełnia wymagania WPGO dla instalacji RIPOK, a frakcje podsitowe kierowane są do innej, zewnętrznej kompostowni. W 2012 roku został zakupiony biostabilizator K-16, w którym prowadzone jest unieszkodliwianie frakcji podsitowej.

     Technologia działania planowanego przedsięwzięcia opierać się będzie o technologię GORE Cover, która jest kompletnym rozwiązaniem dla zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, zawartych we frakcji 0-80 mm, wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, w części mechanicznej. Proces ten oparty będzie na wodoszczelnych i oddychających membranach umożliwiających efektywny proces stabilizacji. Zastosowane membrany chronić będą przykryty materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i zapobiegać procesowi rozkładu beztlenowego. Ponadto, będą dawały taką samą ochronę przed warunkami atmosferycznymi jak zamknięte hale, przewyższając je jednak pod względem technologicznym – dzięki budowie membranowej zachodzić będzie naturalny proces stabilizacji bez potrzeby zraszania złoża i budowy biofiltrów.

     Dla instalacji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Osnowie, w wyniku realizacji zadania przewiduje się zwiększenie przepustowości zakładu do ok. 42.000 Mg odpadów w roku, w tym ok. 4.000 Mg będą stanowiły odpady opakowaniowe zebrane selektywnie, ok. 1.000 Mg odpady organiczne zebrane selektywnie i ok. 1.000 Mg osady ściekowe. Do sortowni, poza odpadami zmieszanymi, dostarczane będą odpady biodegradowalne, które również planuje się kompostować, takie jak: odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) kod 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji oraz odpady z targowisk – kod 20 03 02. Odpady organiczne zebrane selektywnie i osady ściekowe kierowane będą do biostabilizatora K-16. Z odpadów surowcowych, powstających na linii sortowniczej, posiadających wysoką wartość kaloryczną, produkowane jest paliwo alternatywne.

     Jako metodę spełniającą potrzeby ZZO w Osnowie, proponuje się metodę stabilizacji tlenowej z zastosowaniem technologii GORE Cover. W jej ramach zostanie wykonanych 18 boksów GORE Cover o wymiarach 22,0 × 8,0 m każdy, co zapewni osiągnięcie planowanej przepustowości. Powyższemu procesowi stabilizacji podlega drobna frakcja (0-80 mm), wyodrębniona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych, zawierająca odpady organiczne. Jest to jedna z metod tunelowych, w której główną rolę odgrywa system kontrolowanego automatycznego napowietrzania oraz półprzepuszczalna membrana GORE, chroniąca odpady przed wpływami atmosferycznymi, a jednocześnie uwalniająca na zewnątrz nadmiar wilgoci i CO2 oraz nie przepuszczająca odorów powstających podczas przebiegu procesu. Odpady pochodzące z procesu mechanicznego przetwarzania (frakcja podsitowa 0-80 mm) transportowane będą do betonowych boksów o wysokości 2,7 m i usypywane za pomocą ładowarki kołowej lub żurawia przeładunkowego w pryzmy. Każdy z boksów zaopatrzony jest w cztery kanały napowietrzające (wykonane w betonowej posadzce), które spełniają jednocześnie funkcję odprowadzenia odcieków. Po ukształtowaniu pryzmy, za pomocą elektrycznie napędzanego urządzenia, następuje naciągnięcie membrany i szczelne zamknięcie pryzmy.

     Praca intensywnej biostabilizacji trwa min. 2 tygodnie do czasu aż materiał osiągnie AT4 poniżej 20 mg O2/g suchej masy, po czym odpad jest przerzucany do następnego boksu, gdzie formowana jest pryzma, przykrywana membraną i następuje I faza dojrzewania (przez okres 3 tygodni). Po tym okresie stabilizat przerzucany jest do kolejnych boksów, gdzie ponownie przykrywa się go membraną i następuje II faza dojrzewania, po której stabilizat spełnia warunki, a jego AT4 wynosi poniżej 10 mg O2/g suchej masy. Łączny okres w/w przetwarzania biologicznego wynosi 10 tygodni.

     Analizowany teren pod względem geomorfologicznym to fragment wysoczyzny morenowej w obrębie Pojezierza Chełmińskiego, z przewagą glin piaszczystych. Woda gruntowa występuje lokalnie i głównie jako zawieszona w obniżeniach stropu glin. Poziom wód gruntowych jest izolowany od powierzchni terenu i nie jest on narażony na zanieczyszczenia antropogeniczne, spływające z terenów utwardzonych.

     Teren przedsięwzięcia nie posiada przyłącza kanalizacyjnego. Inwestor uznał za właściwe pozostawienie gospodarki ściekami komunalnymi w stanie istniejącym. Zastosowany będzie zbiornik bezodpływowy użytkowany od listopada 2011 r., żelbetowy, szczelny, wylany z betonu B20. Powinien on być użytkowany nie dłużej niż do momentu skanalizowania rozpatrywanego obszaru lub wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

     Wszystkie ścieki przemysłowe (technologiczne) powstające w zakładzie kierowane są do szczelnego zbiornika żelbetowego na ścieki technologiczne, z którego są okresowo przepompowywane do studzienki kanalizacyjnej odprowadzającej odcieki ze składowiska, na podstawie podpisanej umowy na ich odbiór. Pompownia ścieków technologicznych umieszczona jest przy zbiorniku na ścieki technologiczne. Ilość, jakość i sposób rozwiązania gospodarki ściekami przemysłowymi w zakładzie nie zmieni się w odniesieniu do stanu aktualnego, w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

     Wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów, po ich oczyszczeniu w osadniku i separatorze koalescencyjnym odprowadzane są do zbiornika żelbetowego (wykorzystywanego również dla ochrony przeciwpożarowej), z którego są odpompowane do rowu przy bramie wjazdowej – wprowadzone do ziemi lub doprowadzone do wód w korycie rzeki Fryba.

     Dla tego obszaru opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty uchwałą rady ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

     Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW240040 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

      Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW 20001729389 o nazwie Fryba, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 258, poz. 1549), stan tej JCWP o statusie silnie zmienionej części wód, określono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015.

     Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technicznych oraz prowadzeniu eksploatacji instalacji do biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętymi założeniami, nie powinno powodować dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych.

     Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to zabudowa miejscowości Osnowo, usytuowana w odległości ok. 520 m, w kierunku południowo zachodnim.

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są przede wszystkim:

 • instalacja GORE Cover, przeznaczona do biologicznego przetwarzania odpadów podsitowych 0÷80mm,

 • biostabilizator K-16, przeznaczony do kompostowania selektywnie zebranych odpadów organicznych i osadów ściekowych,

 • kabina sortownicza,

 • transport samochodowy i praca sprzętu w zakładzie.

     Zastosowanie oddychających membran GORE w instalacji GORE Cover (zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez niemiecką EPA), pozwala na redukcję emisji o 95% w stosunku do tradycyjnych kompostowni. Ponadto, przy włączonym systemie wentylacyjnym, całe powietrze w kabinie sortowniczej wymieniane jest 14 razy na godzinę, a przechodząc przez warstwy biofiltra jest całkowicie pozbawione pyłów i nieprzyjemnych zapachów. Biorąc pod uwagę w/w uwarunkowania lokalizacyjne (w tym znaczną odległość od strefy mieszkaniowej), emisja hałasu z instalacji, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach, dla których takie poziomy są ustalone. Z kolei do rozwiązań ograniczających emisję pyłów należy zaliczyć w tym przypadku m. in:

 • prowadzenie rozładunku odpadów w hali sortowni, posiadającej wentylację mechaniczną,

 • utwardzenie i systematyczne oczyszczanie wszystkich powierzchni technologicznych (w tym dróg dojazdowych).

     W związku z powyższym, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny i powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja jest usytuowana poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) w bezpośrednim sąsiedztwie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

     Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w terenie przekształconym przez człowieka, poza cennymi przyrodniczo siedliskami. Jego realizacja nie wiąże się z wycinką drzew, a także nie powoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk. Mając powyższe na uwadze, nie stwierdza się zagrożenia dla zachowania obszarów chronionych.

     W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W okresie przewidzianym ustawowo, tj. w 21 dniach nie wpłynęły żadne uwagi. 

     Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, biorąc pod uwagę przede wszystkim skalę i lokalizację planowanej działalności uznano, że nie wystąpi znaczące, skumulowane oddziaływanie na środowisko w żadnym z jego elementów.

     Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych oraz właściwa organizacja prac, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

     Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


pouczenie


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 14 dni od daty doręczenia.Opłata skarbowa:

1. Na podstawie części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) – w dniu7.08.2013 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmno pobrano opłatę w wysokości 205 zł – pokwitowanie nr 3330153.


Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 2. Załącznik Nr 2 – Charakterystyka przedsięwzięcia.


Otrzymują:

 1. Zakład Usług Miejskich ZUM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86 – 200 Chełmno;

 2. Gmina Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno;

 3. Sołectwo Osnowo;

 4. a/a


Do wiadomości:

 1. BIP Gmina Chełmno

 2. Tablica ogłoszeń UGCharakterystyka przedsięwzięcia


KIP Zakład Zagospodarowania Odpadów Osnowo


Kopia mapy ewid.-Osnowo


Wypis z rej. gruntów


Załączniki

Powiadom znajomego