W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

MIEJSCE:
 

Urząd Gminy Chełmno
ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno

pok. 109 – podinspektor ds. oświaty 

w godzinach: 08:00 - 14:00

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,
3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,     
Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 
PODSTAWA PRAWNA: 
 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, art.122  ust 7 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 743)
4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) 
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania   art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)- wygasa z dniem 31.12.2023 r.
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania   art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)- wygasa z dniem 31.12.2027 r.,
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania ( Dz. U z 2018 r. poz.2010 ze zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz.. 1626 ze zm.),
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644),
10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
11. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz. U z 2020 r. poz. 2159 ze zm.)
 
Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 
UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1.pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2.Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał;
a) egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
b) egzamin zawodowy w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem.
3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA – (po ujęciu waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych) od 2024 r. 
 
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy wysokość dofinansowania wynosi do 9 002,23 zł (Jeżeli okres kształcenia jest krótszy to kwotę dofinansowania wypłaca się proporcjonalnie do okresu kształcenia).
 
W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, kwota dofinansowania wynosi do 11 140 zł. 
 
W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy kwota dofinansowania wynosi 282,96 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego